Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005

Kazalo

421. Navodilo za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv, stran 1072.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 17. točke sklepa o obveznih rezervah (Uradni list RS, št. 9/05) sprejema guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv
1
Obveznik mora izračunavati in izpolnjevati obvezne rezerve pri Banki Slovenije v obliki in v višini, kot je določeno s sklepom o obveznih rezervah (v nadaljevanju: s sklepom). Poročilo o izračunu obveznih rezerv obveznik sestavi na način, določen s sklepom in s tem navodilom.
Osnova za obvezne rezerve
2
V posamezni del osnove za obvezne rezerve obveznik vključi naslednje obveznosti:
I. Obveznosti v tujem denarju in tolarske obveznosti z ročnostjo nad dve leti
1. Vloge (računi: 7601, 7607, 7611, 7617, 7621, 7623, 7625, 7627, 7631, 7633, 7635, 7637, 7641, 7647, 7661, 7667, 7671, 7673-5, 7681, 7683, 7685, 7687, 7691, 7697, 7713, 7718, 7722-3, 7728-9, 7731, 7733, 7735, 7737, 7741, 7747, 7761, 7767, del 7780-5, 7792-5, del 9100, del 9106, del 9110, del 9116, del 9120, del 9126, del 9130, del 9136, del 9140, del 9146, del 9150, del 9156, del 9170, del 9176, del 9180, del 9186, del 9190, del 9196, 9203, 9207, 9213, 9217, 9221, 9227, 9242-3, 9247-8, del 9250-1, 9255, del 9256-7, 9259, 9271, 9275, 9278-9, 9283-4, 9288-9, 9291, 9297, 9431, 9437, 9482-3, 9488-9, 9621, 9627);
2. Repo posli (računi: del 8410-1, del 8422-3, del 8440-3);
3. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev (računi: 7701, 7703, del 7780-5, del 9100, del 9106, del 9110, del 9116, del 9120, del 9126, del 9130, del 9136, del 9140, del 9146, del 9150, del 9156, del 9170, del 9176, del 9180, del 9186, del 9190, del 9196, 9312, 9313, 9317, 9332, 9333, 9337, 9341, 9347).
II. Obveznosti v tujem denarju in tolarske obveznosti z ročnostjo do dveh let
4. Vloge (računi: 7010-3, 7040-3, 7060, 7080-4, 7085-8, 7089, 7100-3, 7140-5, 7150-3, 7160-1, 7191-2, 7199, 7270-2, 7278, 7380-1, 7387, 7400-2, 7410-2, 7430-4, 7440-8, 7460-2, 7470-5, 7480-9, 7490-2, 7511-2, 7520-8, 7560-1, 7563-5, 7567, 757, 7580-1, 7590-1, 7600, 7606, 7610, 7616, 7620, 7622, 7624, 7626, 7630, 7632, 7634, 7636, 7640, 7646, 7660, 7666, 7670, 7672, 7676-7, 7680, 7682, 7684, 7686, 7690, 7696, 7711, 7717, 7720-1, 7726-7, 7730, 7732, 7734, 7736, 7740, 7746, 7760, 7766, 777, del 7787-9, 7790-1, 7796-7, 8100-3, 8140-5, 8160-3, 8170-3, 8180-7, 8190-1, 8200, 8203-6, 8209, 8210, 8214-6, 8219, 8240-9, 8251, 8252-3, 8255-6, 8258, 8271, 8278-9, 8290, 8299, 8457-9, 8480-5, 8621-3, 8700-4, 8710-4, 8720-4, 8730-9, 8740-9, 8750-4, 8760-4, 8770-9, 8780-9, 8790-4, del 9109, del 9119, del 9129, del 9139, del 9149, del 9159, del 9179, del 9189, del 9199, 9200, 9206, 9210, 9216, 9220, 9226, 9240-1, 9245-6, del 9250-1, 9252, del 9256-7, 9258, 9270, 9274, 9276-7, 9280-1, 9286-7, 9290, 9296, 9430, 9436, 9480-1, 9486-7, 9620, 9626);
5. Repo posli (računi: del 8410-1, del 8422-3, del 8440-3);
6. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev (računi: 730, 7700, 7702, 7709, del 7787-9, 8310, 8311, 8319, 8320, 8321, 8329, 8330, 8331, 8339, 8340, 8349, del 9109, del 9119, del 9129, del 9139, del 9149, del 9159, del 9179, del 9189, del 9199, 9310, 9311, 9316, 9319, 9330, 9331, 9336, 9339, 9340, 9346, 9349).
3
Obveznik v osnovo za obvezne rezerve ne vključi dela računa, ki se nanaša na obveznika po sklepu. Računi, pri katerih se v osnovo za obvezne rezerve vključi samo del računa, so poudarjeni. Obveznik pa mora v osnovo za obvezne rezerve vključiti obveznosti do banke, hranilnice ali hranilno kreditne službe, ki je v stečaju ali likvidaciji, in obveznosti do Združenja bank Slovenije.
4
Če obveznik v osnovo za obvezne rezerve ne vključi izdanih imenskih vrednostnih papirjev, ki so v lasti drugih obveznikov, mora spremembe lastništva izdanih imenskih vrednostnih papirjev v svojih poslovnih knjigah evidentirati vsaj enkrat mesečno na zadnji dan v mesecu na podlagi podatkov Centralne klirinško depotne družbe ali indosamenta o prenosu lastništva vrednostnega papirja.
5
Obveznik mora vzpostaviti posebno evidenco za obveznosti, za katere po veljavnem kontnem okviru ni možno spremljanje po navedeni ročnosti in vrsti obveznosti. Enako mora obveznik vzpostaviti posebno evidenco za repo posle, za katere po veljavnem kontnem okviru ni možno spremljanje po tipu in ročnosti. Taki računi so označeni z »del«.
6
Obveznik mora v osnovo za obvezne rezerve vključiti tudi sredstva, ki jih knjiži na računih, ki niso navedeni v zaporednih številkah I in II v 2. točki tega navodila, če gre za sredstva, ki se v skladu s sklepom vključujejo med obveznosti, od katerih mora izračunavati obvezne rezerve.
Izračun obveznih rezerv
7
Obveznik izračuna obvezne rezerve z množenjem povprečnih dnevnih knjigovodskih stanj obveznosti iz zaporednih številk I in II v 2. točki tega navodila in ustrezne stopnje obveznih rezerv, določene s sklepom.
Sankcije za neizpolnjevanje obveznih rezerv
8
Obvezniku, ki delno ali v celoti ne izpolni obveznih rezerv, Banka Slovenije z odločbo izreče plačilo nadomestila za neizpolnjene obvezne rezerve. Obveznik plača nadomestilo na poravnalni račun Banke Slovenije (BSLJSI2XXXX). V prvo vrstico polja 72 mora obveznik navesti: /REC/M05311550100 in v drugo vrstico: //Nadomestilo za neizpolnjene obvezne rezerve.
Poročanje Banki Slovenije
9
Obveznik sestavi poročilo o izračunu obveznih rezerv (Obrazec št. 3.0.), ki je sestavni del tega navodila, in ga v predpisanem roku predloži Banki Slovenije, to je najkasneje tretji delovni dan po zaključku obdobja izračuna.
Veljavnost navodila
10
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Obveznik ga prvič uporabi za izračun obveznih rezerv v obdobju izračuna od 22. 2. do 21. 3. 2005.
11
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv (Uradni list RS, št. 101/04), njegova določila pa se uporabljajo do pričetka uporabe tega navodila.
Št. 22-0026/05
Ljubljana, dne 9. februarja 2005.
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost