Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005

Kazalo

304. Pravilnik o vsebini in obliki vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic poplav v letu 2004, stran 800.

Na podlagi 33. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic poplav v letu 2004
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina, oblika in način izpolnjevanja vlog za dodelitev sredstev za odpravo posledic poplav v letu 2004 (v nadaljnjem besedilu: vloga), za katere je Vlada Republike Slovenije na 88. seji s sklepom številka 325-01/2001-15 dne 2. 9. 2004 določila oceno neposredne škode, ki je nastala na stvareh zaradi poplav in drugih posledic neurja s točo dne 9. avgusta 2004.
2. člen
S tem navodilom se za vložnike vlog določa minimalna obvezna vsebina dokazil in drugih podatkov, ki jih je treba predložiti ob vložitvi vloge.
3. člen
Vsebina izpolnjene vloge mora obsegati tiste podatke, ki omogočajo komisiji za odpravo posledic nesreč, da odloča o višini sredstev državne pomoči za obnovo objekta ali njegovega dela, ki predstavlja tehnično, tehnološko in funkcionalno celoto in je v lasti oziroma solastnini vložnika oziroma ima v takšnem objektu vložnik stanovanje ali poslovni prostor v najemu.
4. člen
Vloge, ki so izpolnjene v skladu z določbami tega pravilnika, se uporabljajo tudi kot priloga k vlogam, ki jih pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije vlagajo upravičenci za dodelitev stanovanjskih posojil, in kot priloga pri uveljavljanju hipotekarnih sredstev.
II. VLOGE ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAV
5. člen
(1) Vloge se vlagajo na posebnem obrazcu, ki je določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec je v formatu SIST ISO A4 (21,0 x 29,7 cm) in je sestavljen iz štirih strani.
(3) Obrazec obsega:
1. uvodni del,
2. vsebinski del in
3. zaključni del.
(4) Vsebinski del obrazcev obsega tri sklope.
6. člen
(1) Obrazci se vodijo in podatki vanje vpisujejo v tehnični pisarni z uporabo računalnika.
(2) Podatke vpisujejo v obrazce pooblaščene osebe tehnične pisarne (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) na zahtevo vložnika. Vsaka zahteva se vpiše v samostojen obrazec.
(3) Za vsak obrazec se ob vložitvi zahteve v skladu s predpisi o pisarniškem poslovanju v javni upravi odpre samostojen spis.
(4) Uradna oseba vpiše podatke v obrazec potem, ko ji vložnik predloži z zakonom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč, predpisana dokazila in druge podatke, ki jih določa ta pravilnik.
(5) Podatki se v obrazce vpisujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi o splošnem upravnem postopku in po pravilih, ki se uporabljajo v gradbeno-tehnični in finančni stroki.
7. člen
Podatki, ki se vpisujejo v uvodni del, so:
1. zaporedna številka vloge,
2. datum vložitve vloge s podatki o tem, kje je bila vloga vložena in pod katero številko spisa,
3. podatki o uradni osebi, ki vpisuje podatke in
4. številka spisa.
8. člen
(1) Prvi sklop vsebinskega dela ima naslov “Status vložnika” in obsega dva razdelka.
(2) V prvi sklop vsebinskega dela se vpisujejo podatki o vložniku, s katerimi se ta oseba identificira.
9. člen
(1) Če je vložnik fizična oseba, se v prvi razdelek vsebinskega sklopa, ki ima naslov “Vložnik – fizična oseba”, vpisujejo podatki, ki so jih dolžne dati fizične osebe.
(2) Če je vložnik pravna oseba, se v drugi razdelek vsebinskega sklopa, ki ima naslov “Vložnik – pravna oseba”, vpisujejo podatki, ki so jih dolžne dati gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki.
(3) Če ima vložnik v zvezi z izvajanjem lastninske pravice ali sorodnih upravičenj iz pravice do razpolaganja z objekti za varstvo svojih interesov pooblaščenca oziroma zakonitega ali začasnega zastopnika, se ime in priimek ter pravna oblika zastopanja navedeta v ustreznem razdelku. V ustreznem razdelku prvega sklopa se navede tudi številka in datum pooblastila oziroma odločbe, ki se nanaša na zastopanje.
10. člen
Drugi sklop vsebinskega dela ima naslov “Podatki o poškodovanem objektu” in obsega dva razdelka.
11. člen
V prvi razdelek, ki ima naslov “Opis poškodovanega objekta”, se vpisujejo naslednji podatki:
1. naslov objekta,
2. številka zemljiške parcele, na kateri stoji objekt, z imenom katastrske občine,
3. ID objekta,
4. vrsta objekta,
5. neto površina stanovanjskih, poslovnih oziroma drugih prostorov, ki so predmet obnove,
6. lastninsko pravna razmerja na objektu oziroma delu objekta, ki predstavlja tehnično in funkcionalno celoto, kadar gre za posamezno stanovanje oziroma poslovni prostor v večlastniškem objektu in pripadajočem zemljišču oziroma gradbeni parceli, ter
7. druge podatke, ki so v zvezi z lastniško pravnimi razmerji, kadar gre za večlastniški objekt oziroma etažno lastnino v takšnem objektu.
(2) V drugi razdelek, ki ima naslov “Škoda in sredstva za obnovo”, se vpisujejo naslednji podatki:
1. predmet obnove,
2. številka cenilnega lista iz poročila o škodi,
3. višina sredstev, potrebna za obnovo,
4. neto tlorisna površina objekta oziroma dela objekta, ki se ga obnavlja,
5. strošek za 1m2 novo gradnje objekta v obnovi oziroma dela objekta, ki se ga obnavlja,
6. višina stroška za novo gradnjo prostora enakega namena s površino, ki je enaka 5% neto tlorisne površine v obnovi, in
7. opredelitev, ali je strošek obnove manjši ali večji od pogoja iz prejšnje točke.
12. člen
(1) Tretji sklop vsebinskega dela ima naslov “Za dodelitev sredstev – temeljni program” in ima tri razdelke.
(2) Podatki, ki se vpisujejo v tretji sklop vsebinskega dela, so podatki, na podlagi katerih se objekt, ki naj bi se obnovil, razvrsti v ustrezno kategorijo oziroma vrsto popoplavne obnove objekta, ter podatki o predloženih dokazilih in drugi dokumentaciji.
13. člen
(1) V prvem razdelku tretjega sklopa, ki ima naslov “Razvrstitev”, se navede, na katero vrsto objekta oziroma dela objekta in vrsto upravičenja za dodelitev sredstev državne pomoči se vloga nanaša.
(2) V primeru stanovanj, ne glede na to, ali gre za stanovanje v dvo- ali večstanovanjskem objektu ali enodružinsko stanovanjsko hišo oziroma enostanovanjski objekt, se navedejo naslednje označbe:
1. če gre za obnovo stanovanja v lasti osebe zasebnega prava, v katerem ima stalno bivališče lastnik stanovanja ali njegov ožji družinski član: “s40”,
2. če gre za obnovo stanovanja v lasti osebe zasebnega prava, ki je zavarovano za škodo zaradi te naravne nesreče in v katerem ima stalno bivališče lastnik stanovanja ali njegov ožji družinski član: “s60”,
3. če gre za obnovo stanovanja v lasti osebe zasebnega prava, ki ne izpolnjuje pogojev iz 1. ali 2. točke tega odstavka, ali za obnovo stanovanja v lasti osebe javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je država ali občina in ni bilo zavarovano za škodo zaradi te nesreče ter je bilo naseljeno na dan nastanka nesreče: “sn30”,
4. če gre za obnovo stanovanja v lasti osebe zasebnega prava, ki ne izpolnjuje pogojev iz 1. ali 2. točke tega odstavka, ali za obnovo stanovanja v lasti osebe javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je država ali občina in je bilo zavarovano za škodo zaradi te nesreče ter je bilo naseljeno na dan nastanka nesreče: “sn40”.
(3) V primeru poslovnih prostorov se navedejo naslednje označbe:
1. če gre za obnovo objekta v lasti osebe zasebnega prava, v katerem je na dan nastanka naravne nesreče lastnik izvajal svojo dejavnost: “p30”,
2. če gre za obnovo objekta v lasti osebe zasebnega prava, ki je zavarovan za škodo zaradi te naravne nesreče, v katerem je na dan nastanka naravne nesreče lastnik izvajal svojo dejavnost: “p40“,
3. če gre za obnovo objekta, ki ga je oseba zasebnega prava na dan nastanka nesreče dajala v najem za izvajanje dejavnosti drugi osebi in objekt ni zavarovan za škodo zaradi te naravne nesreče: “pn10“,
4. če gre za obnovo objekta, ki jo je oseba zasebnega prava na dan nastanka nesreče dajala v najem za izvajanje dejavnosti drugi osebi in je objekt zavarovan za škodo zaradi te naravne nesreče: “pn20“.
(4) V primeru gospodarskih objektov kmetije se navedeta naslednji označbi:
1. če gre za obnovo gospodarskega objekta kmetije v lasti osebe zasebnega prava: “k40”,
2. če gre za obnovo gospodarskega objekta kmetije v lasti osebe zasebnega prava, ki je zavarovan za škodo zaradi te naravne nesreče: “k60“.
(5) V primeru obnove objekta, ki je na dan nesreče z aktom razglašen za kulturni spomenik ali se nahaja na območju naravne vrednote oziroma na zavarovanem območju v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, in je namenjen varstvu oziroma upravljanju zavarovanega območja, se navede označba: “pos.obj.“.
(6) Če je objekt iz drugega, tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena vključen v ustrezni program obnove, se k posameznemu primeru, ki je označen z označbo “s”, “p”, “k” ali “pos.obj.”, pripiše tudi datum sprejema tega programa.
14. člen
(1) V drugem razdelku tretjega sklopa, ki ima naslov “Dokazila”, se po vrsti navedejo vsa dokazila, ki jih vložnik predloži uradni osebi, in sicer dokazilo o pravici do razpolaganja z objektom, potrdilo o stalnem bivališču oziroma sedežu, potrdilo o priznanem izplačilu in odstotku višine zavarovanih zneskov ter druge podatke.
(2) Potrdilo zavarovanega zneska iz prejšnjega odstavka se predloži v primeru, da je zavarovalniška škoda na stanovanju v višini najmanj 50% neposredne škode oziroma 60%, če gre za poslovni prostor, oziroma 40%, če gre za gospodarski objekt kmetije.
(3) V drugem razdelku se tudi navede, ali je predloženo predpisano dovoljenje za poseg v prostor in druga dokazila, kadar je to določeno s predpisi o graditvi objektov.
15. člen
V tretjem razdelku tretjega sklopa, ki ima naslov “Dokumentacija”, se navedejo podatki o vseh predvidenih stroških iz predložene dokumentacije, ki se jo navede v vlogi in priloži vlogi.
16. člen
(1) Zaključni del vloge ima tri razdelke.
(2) Prvi razdelek zaključnega dela, ki ima naslov “Izjava vložnika”, je namenjen izjavi vložnika, da so podatki in vsa priložena dokumentacija točni in resnični, za kar prevzema vso moralno in materialno odgovornost.
(3) Na koncu prvega razdelka je prostor za lastnoročna podpisa vložnika in uradne osebe, označbo datuma izpolnitve vloge in za vpis drugih formalnosti, ki so v zvezi z vlogo, ter mesto za odtis žiga organa.
17. člen
Drugi razdelek zaključnega dela ima naslov “Opombe”, v katerega lahko vložnik, če tako želi oziroma zahteva, uradni osebi narekuje svoje morebitne pripombe.
18. člen
Tretji razdelek zaključnega dela ima naslov “Priloge”, v katerega se po vrsti našteje in opiše vsa dokumentacija, dokazila in druge listine, ki jih vložnik predloži uradni osebi ob izpolnjevanju vloge.
19. člen
(1) Uradna oseba mora preden ponudi izpolnjeni obrazec v podpis vložniku narediti tri enakovredne kopije. Če tako zahteva vložnik, je uradna oseba dolžna izpolnjeni obrazec, preden ga vložnik podpiše, prebrati naglas in posamezne navedbe v njem tudi obrazložiti.
(2) Prvi, ki podpiše vse tri izvode izpolnjene vloge, je vložnik. Ko vložnik vse izvode podpiše, jih mora podpisati tudi uradna oseba in na predpisanem mestu odtisniti žig organa uradne osebe. Vsi trije izvodi izpolnjene, podpisane in žigosane vloge so enakovredni.
(3) Ko so vse kopije vloge podpisane in je na njih odtisnjen žig organa uradne osebe, uradna oseba preda en izvod vloge vložniku, dva izvoda pa zadrži zase.
20. člen
(1) En izvod vloge in vsa dokazila, ki jih je vložnik priložil vlogi, vloži uradna oseba v spis, en izvod pa ostane za evidenco organu uradne osebe.
(2) Izvod vloge, ki je vložen v spis, in vsa dokazila iz prejšnjega odstavka organ uradne osebe dostavi komisiji za odpravo posledic nesreč.
21. člen
(1) O vseh spisih, v katere so bile vložene zaključene vloge v skladu s prejšnjim členom, pristojna služba organa uradne osebe vzpostavi, vodi in vzdržuje knjigo o vlogah za odpravo posledic poplav (v nadaljnjem besedilu: evidenčna knjiga).
(2) Evidenčna knjiga se vzpostavi, vodi in vzdržuje z uporabo računalnika in na klasičen način v pisni obliki.
(3) Evidenčna knjiga se na klasičen način v pisni obliki vodi in vzdržuje trajno ter na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi o arhivskem gradivu.
22. člen
(1) V evidenčni knjigi morajo biti o vseh vlogah navedeni naslednji podatki:
1. zaporedna številka z označbo številke spisa in navedbo vložnika,
2. podatki iz 1., 2. in 3. točke 7. člena tega pravilnika in
3. datum, ko je bil spis dostavljen komisiji za odpravo posledic nesreč.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se vpišejo najpozneje takrat, ko organ uradne osebe komisiji za odpravo posledic nesreč pošlje vlogo oziroma spis v odločitev.
23. člen
(1) Odgovorna oseba tehnične pisarne mora sprejeti organizacijske in druge ustrezne postopke in ukrepe, s katerimi se preprečuje nepooblaščen ali neregistriran dostop do evidenčne knjige ali njeno namerno uničevanje.
(2) Nadzor nad vodenjem spisov, dokler se ne pošljejo komisiji za odpravo posledic nesreč, in nadzor nad vzpostavitvijo, vodenjem in vzdrževanjem evidenčne knjige in njenim zavarovanjem opravlja ministrstvo, pristojno za okolje in prostor.
III. KONČNA DOLOČBA
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 225-9/2004
Ljubljana, dne 21. januarja 2005.
EVA 2004-2511-0347
Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik l. r.

AAA Zlata odličnost