Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005

Kazalo

303. Pravilnik o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi, stran 800.

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdar­stvo in prehrano
P R A V I L N I K
o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja prepoved prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS), ki vsebujejo določene aktivne snovi, v skladu z Direktivo Sveta št. 79/117/EGS z dne 21. decembra 1978 (UL L, št. L 033, z dne 8. 2. 1979, str. 36, z vsemi spremembami) o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi.
2. člen
(1) Prepovedano je dajati v promet in uporabljati FFS, ki vsebujejo eno ali več naslednjih aktivnih snovi:
Imena aktivnih snovi ali skupin aktivnih snovi
1. Živosrebrove spojine
alkil živosrebrove spojine
alkoksialkil in aril živosrebrove spojine
živosrebrov klorid (kalomel)
živosrebrov oksid
ostale anorganske živosrebrove spojine
2. Obstojne organoklorne spojine
Kamfeklor
3. Druge spojine
Binapakril
1,2-dibromoetan
1,2-dikloroetan
dinozeb ter njegove soli
dinozeb acetat
dikofol, ki vsebuje manj kot 78% p.p.1-dikofola ali več kot 1g/kg DDT-ja in DDT – ju sorodnih spojin
etilen oksid
Kaptafol
kvintozen, ki vsebuje več kot 1g/kg heksaklorobenzena ali več kot 10g/kg pentaklorobenzena
malein hidrazid in njegove soli, z izjemo holinijevih, kalijevih in natrijevih soli
holinijeve, kalijeve in natrijeve soli malein hidrazida, ki vsebujejo več kot 1mg/kg prostega hidrazina, izraženo na osnovi kislinskega ekvivalenta
Nitrofen
(2) Ne glede na prejšnji odstavek prepoved ne velja za FFS:
a) ki vsebujejo zanemarljive nečistote, prisotne zaradi narave postopka proizvodnje, če nimajo škodljivih učinkov na ljudi, živali ali okolje;
b) ki se uporabljajo v raziskovalne oziroma razvojne namene ali za analize;
c) ki se izvažajo v tretje države.
3. člen
(posebnosti)
(1) Ne glede na prepoved iz prejšnjega člena Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) izjemoma dovoli promet oziroma uporabo FFS, ki vsebuje eno ali več aktivnih snovi iz prejšnjega člena, vendar največ za 120 dni. Dovoljenje se izda, če je to potrebno zaradi nepredvidljive nevarnosti, ki jo predstavlja škodljivi organizem, ki ga ni mogoče zatreti oziroma ustrezno omejiti z registriranimi FFS ali drugimi ukrepi.
(2) O dovoljenju iz prejšnjega odstavka FURS brez odlašanja obvesti Evropsko komisijo in ostale države članice.
4. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Od­redba o prepovedi ali omejitvi prometa oziroma uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi (Uradni list RS, št. 105/01).
5. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-409/2004
Ljubljana, dne 10. januarja 2005.
EVA 2005-2311-0014
Marica Lukačič l. r.
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano