Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005

Kazalo

288. Uredba o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso, stran 760.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 6. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso
I. POGLAVJE
Splošne določbe
1. člen
(splošna določba)
Ta uredba določa podrobna pravila za dodeljevanje posebnih premij, premij za krave dojilje in individualnih pravic, ekstenzifikacijskega plačila, klavnih premij in dodatnih plačil za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L št. 270 z dne 21. 10. 2003, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1782/03/ES) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin (UL L št. 345 z dne 20. 11. 2004, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1973/04/ES).
2. člen
(definicije)
Za namen te uredbe je upravičenec nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je upravičen do plačil po Uredbi 1782/03/ES.
3. člen
(pristojnosti)
Skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo, je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pristojni organ za izvajanje uredb iz 1. člena te uredbe in te uredbe.
4. člen
(zagotavljanje potrebnih podatkov iz CRG)
Podatki iz centralnega registra govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG), ki ga vodi sektor za identifikacijo in registracijo živali v skladu s predpisi o identifikaciji in registraciji govedi, so na razpolago agenciji.
II. POGLAVJE
Premije
5. člen
(posebna premija)
(1) Posebna premija se podeli ob zakolu živali ali ob odpremi v drugo državo članico ali ob izvozu v tretjo državo.
(2) Zahtevek za posebno premijo za bika oziroma vola lahko na predpisanem obrazcu vloži upravičenec, ki je oddal zbirno vlogo iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(3) Premijo se odobri na kmetijsko gospodarstvo v meji zgornje meje, ki je določena za Republiko Slovenijo z Uredbo 1782/03/ES, za ne več kot 90 živali za vsako kategorijo živali na kmetijsko gospodarstvo. Za kmetijska gospodarstva, ki izvajajo vsaj enega izmed ukrepov Programa razvoja podeželja 2004–2006, in je upravičenec zavarovan kot kmet, se meja 90 živali ne upošteva. V primeru pravnih oseb se pogoj, da je upravičenec zavarovan kot kmet, ne upošteva.
(4) Zahtevki za posebno premijo se vlagajo po obdobjih, v katerih je bil zakol ali izvoz izvršen, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, in sicer:
– za obdobje od 1. januarja do 30. aprila: v roku od 15. maja do 31. maja;
– za obdobje od 1. maja do 31. avgusta: v roku od 15. septembra do 30. septembra;
– za obdobje od 1. septembra do 30. novembra: v roku od 1. decembra do 15. decembra;
– za obdobje od 1. decembra do 31. decembra: v roku od 15. januarja do 28. februarja naslednjega leta, pri čemer se upoštevajo pogoji za pridobitev premij in višina premije, ki so veljali v letu, v katerem je bil zakol ali odprema ali izvoz živali izvršen.
(5) V primeru, ko upravičenci uveljavljajo premije preko pooblaščenega vlagatelja, morajo poleg ostalega priložiti predpisana pooblastila upravičencev v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo kmetijske politike.
(6) Klavnice javijo v CRG zakol živali in vse podatke o zakolu v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goved.
(7) V primeru, da so živali zaklane v klavnici, kjer ni ocenjevanja in razvrščanja na liniji klanja v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji, se lahko predloži/posreduje živa masa živali ob zakolu.
(8) Za živali, odpremljene iz drugih držav članic EU, ki podeljujejo posebno premijo v skladu z 68. členom oziroma 123. členom Uredbe 1782/03/ES, v Republiko Slovenijo, mora upravičenec k zahtevku priložiti kopijo originalnega potnega lista ali drugega ustreznega dokumenta, iz katerega je razvidno, da premija ni bila podeljena oziroma vložena.
(9) Višina posebne premije za bika za leto 2005 znaša 188,02 evrov na žival ter za vola 135,00 evrov na žival.
6. člen
(premija za kravo dojiljo in dodatna nacionalna premija)
(1) Zahtevek za premijo za kravo dojiljo in dodatno nacionalno premijo lahko na predpisanem obrazcu vloži upravičenec, ki je oddal zbirno vlogo iz predpisa, ki ureja izvedbo kmetijske politike, za največ tolikšno število živali, kot mu je bila dodeljena individualna zgornja meja za krave dojilje (v nadaljnjem besedilu: pravica). Zahtevek za premijo za kravo dojiljo in dodatno nacionalno premijo vloži upravičenec v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, od 1. aprila do 15. maja 2005.
(2) Za namen določitve števila krav dojilj in krav, potrebnih za izpolnitev mlečne kvote (oziroma razmejitev črede na krave dojilje in krave za prirejo mleka) se uporablja povprečna mlečnost iz Priloge II Uredbe Komisije (ES) št. 1777/2004 z dne 14. oktobra 2004 o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1254/1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso v zvezi s shemami premij zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (UL L št. 316 z dne 15. 10. 2004, str. 66) in za pasme govedi iz Priloge I iste uredbe.
(3) Višina premije za kravo dojiljo v letu 2005 znaša 180 evrov na žival. Dodatna nacionalna premija za kravo dojiljo znaša 21,73 evrov na žival.
7. člen
(ekstenzifikacijsko plačilo)
(1) Pašnik pomeni travno površino, ki je namenjena za pašo ali košnjo za mrvo oziroma silažo za govedo oziroma ovce/koze.
(2) Za namen izračuna obremenitve površin se določi pet reprezentativnih datumov v letu.
(3) Za določitev GVŽ se uporabijo podatki o živalih iz CRG.
(4) Zahtevek za ekstenzifikacijsko plačilo se označi na zbirni vlogi na predpisanem obrazcu in se vloži v roku, ki je določen za vložitev zbirne vloge, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike. Dodatno k temu pa se v istem roku izpolni še zahtevek za krave molznice za ekstenzifikacijsko plačilo iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(5) Višina ekstenzifikacijskega plačila v letu 2005 znaša 90,00 evrov na žival.
8. člen
(klavna premija in dodatno plačilo)
(1) Klavna premija se podeli za največ toliko živali, kot je določena nacionalna zgornja meja za Republiko Slovenijo v Uredbi 1782/03/ES.
(2) Dodatno plačilo se dodeli na glavo živali, ki izpolnijo pogoje za klavno premijo, razen za teleta.
(3) Zahtevek za klavno premijo in dodatno plačilo se vloži na predpisanem obrazcu v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, in sicer:
– za obdobje od 1. januarja do 30. aprila: v roku od 15. maja do 31. maja;
– za obdobje od 1. maja do 31. avgusta: v roku od 15. septembra do 30. septembra;
– za obdobje od 1. septembra do 30. novembra: v roku od 1. decembra do 15. decembra;
– za obdobje od 1. decembra do 31. decembra: v roku od 15. januarja do 28. februarja naslednjega leta.
(4) Zahtevek za premijo se v primeru prodaje živali v zakol v drugo državo članico vloži ločeno od zahtevkov za domači zakol in izvoz v roku šestih mesecev po zakolu, vendar ne pozneje kot do 28. februarja naslednjega leta.
(5) V primeru, ko upravičenci uveljavljajo premije preko pooblaščenega vlagatelja, morajo poleg ostalega priložiti predpisana pooblastila upravičencev v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(6) Klavnice javijo v CRG zakol živali in vse podatke o zakolu v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goved.
(7) Kadar so klavna teleta ob zakolu ali izvozu stara manj kot šest mesecev, se šteje, da je kriterij glede najvišje klavne mase izpolnjen.
(8) Višina klavne premije za odraslo govedo v letu 2005 znaša 72,00 evrov na žival, višina klavne premije za teleta pa 44,89 evrov na žival.
(9) Okvirna višina dodatnega plačila v letu 2005 je 22,23 evrov. Dokončna višina se bo izračunala glede na obseg upravičenih zahtevkov in upoštevajoč najvišji dovoljen znesek, ki za Republiko Slovenijo znaša 2.668.302,00 evrov. V vsakem primeru se dodatnih plačil lahko podeli le za največ enako število kot je nacionalna zgornja meja za klavne premije za odraslo govedo iz 129. člena Uredbe 1782/03/ES.
9. člen
(financiranje premij)
Sredstva za namen izplačil iz tega poglavja se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 5536 Neposredna plačila v kmetijstvu – ECO 0, št. 2095 ECO – RP in št. 2097 Ukrepi za stabilizacijo trga ECO O – EU.
10. člen
(izplačevanje)
Zneski iz te uredbe, izraženi v evrih, se izplačajo v tolarski protivrednosti, preračunani glede na menjalne tečaje v skladu s pravnimi akti Evropske komisije.
III. POGLAVJE
Individualne zgornje meje za krave dojilje
11. člen
(določitev individualnih pravic za krave dojilje)
(1) Upravičencu, ki na svojem kmetijskem gospodarstvu redi krave dojilje po definiciji iz Uredbe 1782/03/ES, se najkasneje do 1. maja 2005 določi individualno zgornjo mejo za krave dojilje (v nadaljnjem besedilu: pravice), ki je enaka številu odobrenih premij za krave dojilje za leto 2004, znižana za nacionalno rezervo. Pravice so lahko cele ali delne.
(2) O pravicah iz prejšnjega odstavka Agencija upravičencu izda odločbo.
12. člen
(koriščenje pravic)
(1) Najnižji odstotek za izkoriščenost pravic v skladu s 108.(4) členom Uredbe 1973/04/ES je 90%.
(2) Pravice lahko upravičenci prenesejo trajno ali jih dajo v zakup skupaj s kmetijskim gospodarstvom.
(3) Trajni prenosi ali zakupi pravic lahko potekajo v celotni Sloveniji, ne glede na območje ali regijo.
(4) Trajni prenosi ali zakupi pravic potekajo neposredno med upravičenci.
(5) Trajni prenosi in zakupi pravic se na predpisanem obrazcu, ki je kot Priloga III sestavni del te uredbe, v roku od konca obdobja obvezne reje do začetka vlaganja zahtevkov za krave dojilje v naslednjem koledarskem letu vložijo na agencijo, in sicer med 2. oktobrom in 31. marcem.
(6) Kadar upravičenec svoje pravice trajno prenese brez kmetijskega gospodarstva, se 15% pravic odvede v nacionalno rezervo.
(7) Pri trajnem prenosu pravic brez prenosa kmetijskega gospodarstva se najmanj ena pravica prenese na druge upravičence. Če znaša pravica manj kot ena, se prenese celoten del pravice.
(8) Upravičenec, ki vzame pravice v zakup, nima pravice v zakup dajati nobenih pravic za obdobje zakupa.
13. člen
(nacionalna rezerva)
(1) Slovenija ima začetno nacionalno rezervo v višini 2% pravic, kar znaša 1.728 pravic.
(2) Nacionalna rezerva se koristi predvsem za namen dodelitve pravic znotraj teh mej novim rejcem, mladim gospodarjem in drugim upravičencem.
(3) Za namen dodelitve pravic iz nacionalne rezerve se uporabijo naslednje definicije upravičencev do pravic iz nacionalne rezerve:
– 'novi rejec' je tisti upravičenec, katerega kmetijsko gospodarstvo v letu vložitve zahtevka za dodelitev pravic iz nacionalne rezerve ni imelo nobenih pravic za krave dojilje;
– 'mladi gospodar' je tisti upravičenec, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva in je na zadnji dan vložitve zahtevka za dodelitev pravic iz nacionalne rezerve star manj kot 40 let;
– 'drugi upravičenci' so vsi ostali upravičenci.
(4) Upravičenec lahko vloži zahtevek za pridobitev pravic iz nacionalne rezerve na predpisanem obrazcu, ki je kot Priloga II sestavni del te uredbe, v obdobju od 1. aprila do 15. maja tekočega koledarskega leta na agencijo za najmanj 3 pravice in ne več kot 20 pravic. Upravičenec je upravičen do pravic iz nacionalne rezerve, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– nima individualne kvote za oddajo za kvotno leto, ki se začne s 1. aprilom tekočega koledarskega leta;
– ima najmanj tolikšno število živali, za kolikor vlaga zahtevek za premije za krave dojilje.
(5) Na podlagi preglednice, ki je kot Priloga I sestavni del te uredbe, se upravičence točkuje. Upravičencem do pravic iz nacionalne rezerve se pravice iz nacionalne rezerve odobravajo po vrstnem redu glede na zbrano skupno število točk. V primeru, da posamezni upravičenci znotraj istega skupnega števila točk presežejo razpoložljivo število pravic, se število pravic tem upravičencem sorazmerno zniža. Pri tem se lahko dodelijo tudi delne pravice.
(6) V letu 2005 se nacionalna rezerva najprej porabi za napake in pritožbe, ostanek pa za delitev pravic iz nacionalne rezerve po postopku, določenem v prejšnjem odstavku.
14. člen
(obveznost obveščanja)
Agencija mora Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za gospodarstvo in Evropski komisiji v rokih posredovati zahtevane podatke, določene v Uredbi 1973/04/ES. Prav tako mora Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovati želene podatke, zlasti tiste, ki so potrebni za izpolnjevanje obveznosti do Komisije Evropske skupnosti.
IV. POGLAVJE
Prehodne in končne določbe
15. člen
(prehodna določba)
Postopki odločanja o zahtevkih, vloženih na podlagi Uredbe o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS, št. 27/03, 90/03, 23/04, 35/04, 46/04 in 109/04), se dokončajo po določbah Uredbe o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS, št. 27/03, 90/03, 23/04, 35/04 in 109/04).
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS, št. 27/03, 90/03, 23/04, 35/04, 46/04 in 109/04).
17. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-0009/2005/6
Ljubljana, dne 27. januarja 2005.
EVA 2005-2311-0008
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik