Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005

Kazalo

287. Uredba o neposrednih podporah za ovce in koze, stran 758.

Na podlagi 5. v zvezi s 6. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o neposrednih podporah za ovce in koze
I. POGLAVJE
Splošne določbe
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa podrobna pravila za dodeljevanje premij, dodatnih premij in dodatnih plačil za ovce in koze za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2385/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L št. 270 z dne 21. 10. 2003, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1782/03/ES) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1872/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin (UL L št. 345 z dne 20. 11. 2004, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1973/04/ES).
2. člen
(izrazi)
V tej uredbi uporabljeni izrazi pomenijo:
1. upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je upravičen do plačil po Uredbi 1782/03/ES;
2. novi upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki prvič vlagajo zahtevke za premije, dodatne premije in dodatno plačilo ter nimajo premijskih pravic in redijo ovce oziroma koze;
3. mladi gospodarji so nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so na dan 30. aprila tekočega leta stari manj kot 40 let in redijo ovce oziroma koze;
4. rejci, ki so vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje, so nosilci kmetijskega gospodarstva, ki redijo ovce oziroma koze pod kontrolo Centra za strokovno delo na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete;
5. ostali upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki redijo ovce oziroma koze.
3. člen
(pristojni organ)
Skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo, je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pristojni organ za izvajanje uredb iz 1. člena te uredbe in te uredbe.
4. člen
(zahtevki)
(1) Zahtevki upravičencev, vloženi na podlagi te uredbe, morajo vsebovati poleg drugih predpisanih podatkov tudi naslednje podatke:
– ime in naslov oziroma firmo in sedež,
– davčno številko,
– KMG-MID številko kmetijskega gospodarstva,
– EMŠO oziroma MŠO številko,
– podpis oziroma žig.
(2) Agencija pripravi in natisne vse obrazce za vlaganje zahtevkov. Obrazci morajo vsebovati navedbo obveznih prilog oziroma dokazil in prostor za vpis podatkov, ki so za zahtevke določeni s to uredbo in v uredbah iz 1. člena te uredbe.
5. člen
(poročanje in obveščanje)
(1) Agencija mora podatke, določene v tej uredbi in uredbah iz 1. člena te uredbe, sporočati Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: Komisija), Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvu za gospodarstvo.
(2) Agencija ministrstvoma iz prejšnjega odstavka posreduje tudi vse zahtevane podatke v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti do institucij Evropske unije.
II. POGLAVJE
Premije
6. člen
(premija za ovco in kozo)
(1) Upravičenec uveljavlja premije za najmanj deset živali ter za največ tolikšno število živali, kot mu je dodeljena individualna zgornja meja premijskih pravic za ovco oziroma kozo.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora upravičenec, ki ima dodeljeno individualno zgornjo mejo premijskih pravic za ovco oziroma kozo manjšo kot deset, uveljavljati premije za najmanj deset upravičenih živali.
(3) Ovce oziroma koze morajo biti označene v skladu z določbami predpisov, ki urejajo označevanje in registracijo drobnice, ter vpisane v register drobnice na kmetijskem gospodarstvu.
7. člen
(vlaganje zahtevkov)
Zahtevek za premije, dodatne premije in dodatno plačilo za ovce in koze se vloži na obrazcu in na način, kot sta določena v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, od 1. aprila do 30. aprila 2005, na agencijo.
8. člen
(višina premije za ovco in kozo)
(1) Višina premije za ovco za leto 2005 je 18,80 EUR. Za proizvajalce, ki tržijo ovčje mleko oziroma mlečne proizvode, je višina premije za ovco 15,13 EUR.
(2) Višina premije za kozo za leto 2005 je 15,13 EUR.
9. člen
(dodatna premija za ovco in kozo)
(1) Dodatno premijo za ovce lahko uveljavlja upravičenec, katerega kmetijsko gospodarstvo leži v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost po uredbi, ki določa plačila za ukrepe programa razvoja podeželja, ali ima najmanj 50% kmetijskih površin v uporabi v teh območjih.
(2) Dodatno premijo za koze lahko upravičenec uveljavlja v skladu s prilogo X Uredbe 1973/04/ES.
10. člen
(višina dodatne premije)
Višina dodatne premije za ovco oziroma kozo za leto 2005 je 6,27 EUR.
11. člen
(dodatno plačilo za ovco in kozo)
Upravičenci za dodatne premije po 9. členu te uredbe lahko za iste živali uveljavljajo dodatno plačilo za ovco in kozo.
12. člen
(višina dodatnega plačila)
(1) Znesek skupnih dodatnih plačil za ovco oziroma kozo za leto 2005 znaša 77.400 EUR.
(2) Dokončna višina dodatnega plačila za ovco in kozo se bo določila glede na obseg upravičenih zahtevkov, z upoštevanjem najvišjega dovoljenega zneska za Republiko Slovenijo.
III. POGLAVJE
Premijske pravice
13. člen
(določitev premijskih pravic)
(1) Upravičencu, ki na kmetijskem gospodarstvu redi ovce oziroma koze, v letu 2005 pripada individualna zgornja meja premijskih pravic (v nadaljnjem besedilu: pravice) za ovce oziroma koze, ki je enaka številu odobrenih premij za ovce oziroma koze za leto 2004, znižana za nacionalno rezervo.
(2) O pravicah iz prejšnjega odstavka Agencija upravičencu izda odločbo.
14. člen
(koriščenje pravic)
(1) Najnižji odstotek izkoriščenosti pravic v skladu z 78.(4) členom Uredbe 1973/04/ES je 90%, razen v izjemnih in ustrezno utemeljenih okoliščinah, kot so višja sila in izredne okoliščine po predpisu, ki določa izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(2) Upravičenec lahko svoje pravice prenese trajno (v nadaljnjem besedilu: prenos) ali jih da v zakup skupaj s kmetijskim gospodarstvom (v nadaljnjem besedilu: zakup) drugemu upravičencu.
(3) Prenosi in zakupi pravic lahko potekajo v celotni Republiki Sloveniji, ne glede na območje ali regijo.
(4) Prenosi in zakupi pravic potekajo neposredno med upravičenci.
15. člen
(roki za prenose in zakupe)
(1) Prenosi in zakupi pravic so možni v roku od 9. avgusta 2005 do 31. marca 2006.
(2) Pri prenosu s kmetijskim gospodarstvom morata upravičenca zahtevku o spremembi individualne zgornje meje premijskih pravic obvezno priložiti fotokopijo veljavne kupoprodajne pogodbe kmetijskega gospodarstva, pri zakupu pa fotokopijo veljavne zakupne/najemne pogodbe.
16. člen
(sprememba individualne zgornje meje pravic)
Agencija mora obvestiti upravičence o novi individualni zgornji meji pravic, ki so se spremenile zaradi prenosov ali zakupa, najpozneje v 60 dneh od zadnjega dne obdobja, znotraj katerega je upravičenec vložil zahtevek o spremembi individualne zgornje meje premijskih pravic.
17. člen
(prenos pravic)
(1) Upravičenec lahko v celoti ali delno prenese najmanj eno pravico na druge upravičence, ne da bi prenesel svoje kmetijsko gospodarstvo.
(2) V primeru prenosa pravic brez prenosa kmetijskega gospodarstva se 10% prenesenih pravic brez nadomestila prenese v nacionalno rezervo.
18. člen
(zakup pravic)
Upravičenec na koncu vsakega obdobja zakupa, ki ne sme presegati treh zaporednih let, razen če pravice prenese, dobi nazaj vse svoje pravice. V ponoven zakup jih lahko da šele po obdobju dveh let. Če upravičenec ne izkoristi vsaj minimalnega odstotka svojih pravic iz prvega odstavka 14. člena te uredbe v vsakem od dveh let, se del neizkoriščenih pravic, razen v izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih, kot so višja sila in izredne okoliščine po predpisu, ki določa izvedbo ukrepov kmetijske politike, odvzame in vsako leto vrne v nacionalno rezervo.
19. člen
(nacionalna rezerva)
(1) Slovenija ima nacionalno rezervo v višini do 2% pravic.
(2) Agencija dodeli pravice iz nacionalne rezerve upravičencem v okviru meja nacionalne rezerve. Pri dodeljevanju najprej porabi pravice za potrebe napak in pritožb, preostanek pa se uporablja za namene 20. člena te uredbe.
(3) V primeru, da število pravic, ki so na razpolago v nacionalni rezervi, ne zadostuje za potrebe napak in pritožb, agencija vsem upravičemcem dodeli sorazmerno zmanjšane individualne zgornje meje pravic.
(4) Upravičenci vlagajo zahtevke za dodelitev pravic iz nacionalne rezerve v času od 1. aprila do 30. aprila na obrazcu, ki ga pripravi agencija.
(5) Rejci, ki so vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje, morajo zahtevku za dodelitev premijskih pravic iz nacionalne rezerve obvezno priložiti fotokopijo veljavnega potrdila o sprejemu v kontrolo porekla in proizvodnje oziroma fotokopijo veljavnega potrdila o sodelovanju rejca v kontroli porekla in proizvodnje.
(6) Na podlagi zahtevka za dodelitev pravic iz nacionalne rezerve se lahko posameznemu upravičencu dodeli najmanj 10 in največ 50 pravic.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko posameznemu upravičencu dodeli tudi manj kot 10 pravic, če nastopijo razlogi iz prvega odstavka 20. člena te uredbe.
20. člen
(dodelitev pravic iz nacionalne rezerve)
(1) Del nacionalne rezerve, ki ostane po odpravi napak in pritožb iz drugega odstavka 19. člena te uredbe, se razdeli med upravičence na naslednji način: pravice iz nacionalne rezerve se dodelijo po zaporednem vrstnem redu razredov iz drugega odstavka tega člena (od 1. razreda proti 4. razredu). Ko v razredu zmanjka pravic, se vsem v tem razredu sorazmerno zniža zahtevane pravice in se razdeljevanje v tem razredu ustavi. V primeru, da je zahtevanih manj pravic, kot jih je na razpolago v nacionalni rezervi, nedodeljene pravice ostanejo v nacionalni rezervi.
(2) Razredi iz prejšnjega odstavka so:
1. razred: novi upravičenci, katerih kmetijsko gospodarstvo leži v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost po uredbi, ki določa plačila za ukrepe programa razvoja podeželja, ali imajo najmanj 50% kmetijskih površin v uporabi v teh območjih;
2. razred: mladi gospodarji, katerih kmetijsko gospodarstvo leži v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost po uredbi, ki določa plačila za ukrepe programa razvoja podeželja, ali imajo najmanj 50% kmetijskih površin v uporabi v teh območjih;
3. razred: rejci, ki so vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje in katerih kmetijsko gospodarstvo leži v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost po uredbi, ki določa plačila za ukrepe programa razvoja podeželja, ali imajo najmanj 50% kmetijskih površin v uporabi v teh območjih;
4. razred: ostali upravičenci, katerih kmetijsko gospodarstvo leži v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost po uredbi, ki določa plačila za ukrepe programa razvoja podeželja, ali imajo najmanj 50% kmetijskih površin v uporabi v teh območjih.
21. člen
(koriščenje pravic iz nacionalne rezerve)
Kadar upravičenec iz nacionalne rezerve pridobi pravice, v naslednjih treh letih ne sme prenesti svojih pravic ali jih začasno dati v zakup, razen v primeru ustrezno utemeljenih izjemnih okoliščin, kot so višja sila in izredne okoliščine po predpisu, ki določa izvedbo ukrepov kmetijske politike.
22. člen
(financiranje ukrepov in izplačevanje)
(1) Sredstva za financiranje ukrepov II. Poglavja: Premije se zagotovijo na proračunskih postavkah Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 5536 – Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu – EKO 0, 2095 – EKO 0 – RP in 2097 – EKO 0 – EU.
(2) Zneski iz te uredbe, izraženi v evrih, se izplačajo v tolarski protivrednosti, preračunani glede na menjalne tečaje v skladu s pravnimi akti Evropske komisije.
IV. POGLAVJE
Prehodna in končni določbi
23. člen
(prehodna določba)
Postopki odločanja o zahtevkih, vloženih na podlagi Uredbe o ureditvi trga za ovčje in kozje meso (Uradni list RS, št. 27/03, 23/04, 46/04 in 109/04), se dokončajo po določbah Uredbe o ureditvi trga za ovčje in kozje meso (Uradni list RS, št. 27/03, 23/04, 46/04 in 109/04).
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o ureditvi trga za ovčje in kozje meso (Uradni list RS, št. 27/03, 23/04, 46/04 in 109/04).
25. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-0002/2005/6
Ljubljana, dne 27. januarja 2005.
EVA 2002-2311-0213
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina