Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005

Kazalo

286. Uredba o mlečni premiji in dodatnem plačilu za mleko, stran 757.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 6. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o mlečni premiji in dodatnem plačilu za mleko
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa mlečno premijo in dodatno plačilo za mleko za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L št. 270 z dne 21. 10. 2003, str. 1, z vsemi spremembami) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin (UL L št. 345 z dne 20. 11. 2004, str. 1).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– tržno leto je obdobje od 1. aprila 2004 do 31. marca 2005;
– proizvajalec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je fizična ali pravna oseba s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, ki proizvaja in trži mleko oziroma mlečne proizvode;
– kmetijsko gospodarstvo je gospodarstvo, ki ga sestavlja ena ali več proizvodnih enot, s katero upravlja proizvajalec na območju Republike Slovenije;
– individualna kvota je individualna referenčna količina mleka, izražena v kilogramih, ki jo lahko trži proizvajalec mleka brez obveznosti plačila dajatve.
3. člen
(mlečna premija)
(1) Do mlečne premije so upravičeni proizvajalci, ki v tržnem letu izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev mlečne premije iz predpisov iz 1. člena te uredbe.
(2) Za namen izplačila mlečne premije se višina proizvajalčeve individualne kvote, izražene v tonah, pomnoži s 14,67 EUR.
4. člen
(dodatno plačilo)
(1) Do dodatnega plačila za mleko so upravičeni proizvajalci, ki v tržnem letu izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev dodatnega plačila za mleko iz predpisov iz 1. člena te uredbe.
(2) Skupna višina sredstev, namenjenih za izplačilo dodatnega plačila za mleko, za leto 2005 je 3.702.600 EUR.
(3) Višina dodatnega plačila za mleko se izračuna tako, da se skupna višina sredstev iz prejšnjega odstavka enakomerno porazdeli na vsoto individualnih kvot, izraženih v tonah, za katere bo izplačana mlečna premija.
(4) Za namen izplačila dodatnega plačila za mleko se višina proizvajalčeve individualne kvote, izražene v tonah, pomnoži z višino dodatnega plačila za mleko, izračunano v skladu s prejšnjim odstavkom.
5. člen
(izplačevanje)
Zneski iz te uredbe, izraženi v evrih, se izplačajo v tolarski protivrednosti, preračunani glede na menjalne tečaje v skladu s pravnimi akti Evropske Komisije.
6. člen
(vlaganje zahtevkov)
Zahtevek za mlečno premijo in dodatno plačilo za mleko vloži proizvajalec na obrazcu v okviru zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005, na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, od 1. aprila do 15. maja 2005.
7. člen
(začeti postopki)
Postopki, začeti po določbah Uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 111/00, 37/02, 23/04, 45/04 in 109/04), se dokončajo po določbah Uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 111/00, 37/02, 23/04, 45/04 in 109/04).
8. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem začetka uporabe te uredbe se prenehata uporabljati druga in tretja alinea 1. člena in V. A Poglavje Uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 111/00, 37/02, 23/04, 45/04 in 109/04).
9. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2005.
Št. 00715-0005/2005/6
Ljubljana, dne 27. januarja 2005.
EVA 2005-2311-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost