Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2005 z dne 25. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2005 z dne 25. 1. 2005

Kazalo

187. Sklep o sprejemu pobude in o zadržanju izvrševanja Odloka o uvedbi samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica (Uradni list RS, št. 108/03) do končne odločitve Ustavnega sodišča, stran 394.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Zmaga Ukmarja iz Sežane, Martina Davorina Ukmarja iz Nove Gorice ter Dragice Čehovin in Adolfa Čehovina iz Štanjela na seji dne 13. januarja 2005
s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno zakonitosti Odloka o uvedbi samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica (Uradni list RS, št. 108/03) se sprejme.
2. Izvrševanje Odloka o uvedbi samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Pobudniki izpodbijajo Odlok o uvedbi samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica (v nadaljevanju: Odlok), na podlagi katerega jim je Občina Komen izdala odločbe o odmeri samoprispevka. Navajajo, da je Odlok v neskladju s 1. členom Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01 – v nadaljevanju: ZSam-1), ker uvaja samoprispevek za gradnjo oziroma rekonstrukcijo vaškega kulturnega doma v Gornji Branici, ki je zasebna nepremičnina – župnišče v lasti Rimskokatoliške cerkve. Menijo, da se lahko na podlagi 1. člena ZSam-1 samoprispevek uvede le za gradnjo ali rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture, ki jo zagotavlja občina. Po njihovem mnenju okoliščina, da naj bi imela občina navedeno nepremičnino v najemu za 60 let, dejstva, da gre za vlaganje sredstev samoprispevka v zasebno premoženje, ne more spremeniti.
Izpodbijani odlok naj bi bil nezakonit tudi zato, ker ne določa višine sredstev, ki se bodo zbrala s samoprispevkom, kot to izhaja iz 12. člena ZSam-1. Nezakonita naj bi bila tudi določba 13. člena Odloka, po kateri Vaški odbor vaške skupnosti s sklepi odloča o uporabi morebitnega zbranega presežka sredstev samoprispevka za javne namene na območju vaške skupnosti. Po določbi četrtega odstavka 13. člena ZSam-1 se sme namreč presežek sredstev uporabiti samo za investicije in investicijsko vzdrževanje lokalne javne infrastrukture, ne pa za kakršnekoli javne namene. Pobudniki Ustavnemu sodišču predlagajo, naj izpodbijani odlok odpravi, hkrati pa do končne odločitve v celoti zadrži njegovo izvrševanje. Predlog za začasno zadržanje izvrševanja Odloka utemeljujejo z že začetim izvrševanjem odločb o odmeri samoprispevka in s plačilom prvega obroka. S tem naj bi že nastajale težko popravljive posledice, saj se dela oziroma vlaganje v zasebno nepremičnino že izvajajo, obroki plačila pa zapadejo vsakih šest mesecev.
2. V odgovoru na pobudo Občinski svet občine Komen meni, da je pobuda neutemeljena. V zvezi s predlogom za zadržanje izvrševanja izpodbijanega odloka navaja, da je plačevanje samoprispevka že v teku in se zato dejanska situacija z zadržanjem ne bi bistveno spremenila. V primeru morebitne odprave Odloka bi morala namreč Občina Komen zavezancem za samoprispevek plačane zneske vrniti. Ker so bili prvi obroki že plačani, bi taka obveznost nastopila tudi v primeru, če bi Ustavno sodišče zadržalo nadaljnje izvrševanje Odloka. Glede na to Občinski svet meni, da z nadaljnjim izvajanjem Odloka ne bodo nastale težko popravljive škodljive posledice, ker posledice ne bodo bistveno drugačne kot pred odločanjem. Po mnenju Občinskega sveta gre le za vprašanje višine zneskov, ki bi jih bila Občina dolžna vrniti zavezancem za samoprispevek, ob tem pa ni mogoče govoriti o težko popravljivih škodljivih posledicah.
B)
3. Pobudniki kot zavezanci za plačilo samoprispevka, uvedenega na podlagi izpodbijanega odloka, izkazujejo pravni interes. Ustavno sodišče je pobudo za oceno zakonitosti Odloka sprejelo. V nadaljnjem postopku bo ocenilo, ali je izpodbijani odlok v skladu z določbami ZSam-1.
4. Ustavno sodišče lahko na podlagi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) do končne odločitve zadrži izvrševanje predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tudi tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega ali nezakonitega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale. Ustavno sodišče ugotavlja, da začasno zadržanje pomeni le prekinitev dokončne ureditve (adaptacije) vaškega kulturnega doma v Gornji Branici, medtem ko bi z nadaljnjim zbiranjem samoprispevka lahko nastale škodljive posledice, ki bodo težko popravljive tako za krajane, ki so zavezani plačevati samoprispevek, kot tudi za Občino Komen, ki bi ob morebitni odpravi izpodbijanega odloka morala vrniti že zbrani samoprispevek. Iz odgovora Občine Komen namreč izhaja, da so sredstva samoprispevka edini vir financiranja za rekonstrukcijo vaškega kulturnega doma v Gornji Branici in da dela že potekajo.
C)
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZUstS in 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Prvo točko sklepa je sprejelo soglasno. Drugo točko izreka je sprejelo s petimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodnika Čebulj in Tratnik ter sodnica Škrk.
Št. U-I-337/04-10
Ljubljana, dne 13. januarja 2005.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.