Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2005 z dne 17. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2005 z dne 17. 1. 2005

Kazalo

125. Odlok o grbu in zastavi Občine Bloke, stran 259.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02) je Občinski svet občine Bloke na 10. redni seji dne 15. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Bloke
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določata grb in zastava Občine Bloke (v nadaljevanju: grb in zastava) ter njuna uporaba.
2. člen
Grb in zastava sta istovetnostna simbola in predstavljata ter označujeta pripadnost Občini Bloke.
II. OBLIKA IN BARVE GRBA
3. člen
Opis grba – splošno: grb Občine Bloke je upodobljen na ščitu poznogotskega stila; katerega srebrni ščit ima zgoraj ločno oddeljeno modro glavo. Spodnje polje predstavlja v črno odetega, obutega in s črnim klobukom pokritega staroveškega smučarja na zlatih smučeh.
Blazon: grb Občine Bloke je upodobljen na ščitu poznogotskega stila sanitske oblike;
Ploščo ščita deli konveksni lok: zgoraj je modra glava ščita, spodnje polje je srebrno in prikazuje staroveškega smučarja: to je v črno odet, v črne škornje obut in s črnim klobukom pokrit zajeten možak, ki opirajoč se z desnico na zlati kolec, korači z zlatimi smučmi na nogah.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v povečani miniaturi pečatne grafike, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestani del mape »DOS« z občinsko istovetnostno simboliko, ki je priloga tega odloka.
III. UPORABA GRBA
4. člen
Grb občine se uporablja:
1. v potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih organov na območju Občine Bloke;
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih in dokumentih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Bloke oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe;
3. z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob svečanih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih občine, kot so plakete, tabelna priznanja, kipci itd;
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
5. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.
6. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba lokalne skupnosti, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani.
Na desni strani (v podrejenem položaju) je občinski grb ob državnem (oziroma pokrajinskem) grbu.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je praviloma:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
7. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan, obledelih barv ali kako drugače ne-primeren za uporabo, ki mora biti prilagojena normam o javnem redu tako, da ne krni ugleda Občine Bloke.
IV. OBLIKA IN BARVE ZASTAVE
8. člen
Opis zastave – splošno: zastava Občine Bloke je modra z belim osrednjim kvadratnim poljem, v katerega sredini je atribut iz občinskega grba: v črno odeti, obuti in s črnim klobukom pokriti staroveški smučar na rumenih smučeh.
Opis zastave: zastava Občine Bloke je pravokotne oblike, razmerje višine »H« proti dolžini »L« je ena proti dve celi in pet desetin oziroma H: L = 1: 2,5;
Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini enaka po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v modri, srednje kvadratno polje pa v beli barvi; v sredini kvadrata je upodobljen atribut iz občinskega grba, straoveški smučar; to je v črno odeti, v črne škornje obuti in s črnim klobukom pokriti zajeten možak, ki opirajoč se z desnico na rumeni kolec, korači z rumenimi smučmi na nogah.
Atribut ne sme biti manjši od dveh tretjin višine zastavine rute in ne večji od osem desetin imenovane višine.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv so sestavni del mape »DOS« z istovetnostno simboliko Občine Bloke in kot takšna je priloga tega odloka.
9. člen
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na belem kvadratu vodoravno položene zastavine rute vertikalno postavljen atribut (smučarja) iz občinskega grba, njen modri vetrni del pa prosto plapola.
Horizontalno zastavino ruto izvešamo na vertikalni drog oziroma njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali (na neko steno) pripeta poševno, kot med njenim spodnjim robom in ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od 45 kotnih stopinj.
Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na belem kvadratu vertikalno obe-šene zastavine rute vertikalno postavljen atribut (smučarja) iz občinskega grba tako, da ima le-ta naravni položaj. Zastavina ruta je napram prejšnji zaobrnjena za devetdeset kotnih stopinj tako, da njen modri vetrni del visi vertikalno navzdol.
V. UPORABA ZASTAVE
10. člen
Zastava se izvesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena ipd.,
3. ob obisku uradnih mednarodnih in državnih delegacij ter delegacij lokalnih skupnosti,
4. ob za Občino Bloke pomembnih komemoracijah, na protokolu ustrezen način,
5. ob drugih za Občino Bloke pomembnih priložnostih.
V primerih navedenih v 2. in 4. točki tega člena se zastava izvesi na poslopjih javnih ustanov na zgradbah oziroma mestih, kjer se predvidevajo prireditve.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izvesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, po-membni za občino ali kadar predstavniki občine sprejemajo uradne obiske.
Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze.
Zastava se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije in ali EU na način, ki ga določa zakon.
Zastava Občine Bloke mora biti stalno izvešena na sedežih organov Občine Bloke.
11. člen
Zastave se izvesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 11. členu in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izvešene.
12. člen
Način uporabe zastave Občine Bloke ob različnih priložnostih in primerih, je analogen načinu izpostavljanja grba občine, obravnavanih v 7. členu tega odloka.
Ko je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastavami (lahko tudi na prekrižanih drogovih), mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Bloke (oziroma vrh droga z zastavo) postavljen na desno pred druge zastave.
Določbe o izvešanju veljajo le za izvešanje zastav na območju Občine BLOKE.
Ko se zastava izveša skupaj z zastavo Slovenije, veljajo za način izvešanja določbe zakona.
13. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Bloke.
VI. SKUPNA DOLOČILA O UPORABI GRBA IN ZASTAVE
14. člen
Grb in zastava se uporabljata v skladu z določbami tega odloka. Njuna uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Bloke.
Obliko in vsebino uporabe grba in zastave določa župan, kolikor ni drugače določeno z drugimi členi tega odloka.
15. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Bloke in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren direktor občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno administrativna opravila.
16. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave Občine Bloke mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado.
Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjih odstavkov tega člena predložiti pri občinski upravi Občine Bloke v dveh izvodih.
Tiskane materiale, ki vsebujejo grb oziroma zastavo Občine Bloke ali dele le-teh, mora prosilec predložiti vodstvu občine na vpogled še pred distribucijo.
17. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen namen ter na določen rok do katerega je uporaba dovoljena.
Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan občine.
18. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Bloke lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov v okviru njihove dejavnosti in to:
1. v njihovi firmi oziroma podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojnih bedžih, našitkih na oblačilih…),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem veku ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina Bloke.
Uporaba simbola (grba) Občine Bloke v njegovi celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine.
VII. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI
19. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzorujejo direktor občinske uprave in Inšpektorat Občine Bloke.
20. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev, izjeme so zapisane pod členi 16., 17., 18. in 19.
Izjemno sta grb in zastava avtorska zavarovana pred nedovoljenimi posegi v njihovo vsebino in videz po ustanovi oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled Občine Bloke;
2. uporablja simbole brez dovoljenja;
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov (grb in zastava) se hranijo:
– v Arhivu Republike Slovenije (register je že v nastajanju),
– v registru Heraldika d.o.o., ki je simbole ustvarila,
– v arhivu Občine Bloke.
23. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne upodobitve simbola Občine Bloke, morajo v roku enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom tega odloka.
24. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 31-9/04
Nova vas, dne 15. decembra 2004.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.