Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2005 z dne 14. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2005 z dne 14. 1. 2005

Kazalo

64. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES o obstojnih organskih onesnaževalih, stran 165.

Na podlagi 95. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES o obstojnih organskih onesnaževalih
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(namen uredbe)
Ta uredba določa ravnanja za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L št. 158 z dne 30. aprila 2004, stran 7-49, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 850/2004/ES).
ORGANI IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI
2. člen
(pristojna organa)
Pristojna organa za izvrševanje Uredbe 850/2004/ES sta ministrstvo, pristojno za kemikalije, in ministrstvo, pristojno za okolje.
3. člen
(ministrstvo, pristojno za kemikalije)
Ministrstvo, pristojno za kemikalije, opravlja naslednje naloge:
1. izdaja dovoljenja glede izjem iz 4. člena Uredbe 850/2004/ES;
2. pripravlja in pošilja Komisiji zahtevana poročila, informacije in podatke iz svoje pristojnosti v zahtevanih časovnih obdobjih;
3. sodeluje z upravnimi in strokovnimi organi ter institucijami na območju Republike Slovenije in drugih držav ter mednarodnimi organizacijami, pristojnimi za uveljavitev in izvajanje predpisov s področja, ki ga ureja Uredba 850/2004/ES;
4. od upravnih in strokovnih organov pridobiva podatke za sestavo poročil Komisiji;
5. pripravi akcijski načrt iz 8. člena Uredbe 850/2004/ES na podlagi Zakona o kemikalijah.
4. člen
(ministrstvo, pristojno za okolje)
Ministrstvo, pristojno za okolje, opravlja naloge s področja ravnanja z odpadki in izpusti v okolje, in sicer:
1. pripravlja in pošilja Komisiji zahtevana poročila, informacije in podatke iz svoje pristojnosti v zahtevanih časovnih obdobjih;
2. sodeluje z upravnimi in strokovnimi organi ter institucijami na območju Republike Slovenije in drugih držav ter mednarodnimi organizacijami, pristojnimi za uveljavitev in izvajanje predpisov s področja, ki ga ureja Uredba 850/2004/ES;
3. od upravnih in strokovnih organov pridobiva podatke za sestavo poročil Komisiji;
4. sodeluje pri pripravi akcijskega načrta iz 8. člena Uredbe 850/2004/ES na podlagi Zakona o kemikalijah.
5. člen
(nadzorni organ)
Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb Uredbe 850/2004/ES in te uredbe izvajajo inšpektorji, pristojni za kemikalije, in inšpektorji, pristojni za okolje.
6. člen
(pooblastila inšpektorja, pristojnega za kemikalije)
Inšpektor, pristojen za kemikalije, ima na podlagi te uredbe naslednja pooblastila:
1. prepove proizvodnjo, promet ali uporabo snovi, bodisi njih samih, v pripravkih ali kot sestavin izdelkov iz Priloge I, razen v primerih iz 4. člena Uredbe 850/2004/ES;
2. omeji proizvodnjo, promet ali uporabo snovi bodisi njih samih, v pripravkih ali kot sestavin izdelkov iz Priloge II;
3. prepove uporabo zaloge, če se z njo ne ravna na način, določen s 5. členom Uredbe 850/2004/ES;
4. preverja poročanje in informacije v zvezi z značilnostmi in velikostjo zaloge, če je zaloga težja od 50 kg in je bodisi sestavljena iz katerih koli snovi s seznama v Prilogi I ali Prilogi II bodisi vsebuje te snovi, katerih uporaba je dovoljena ter se zaloga nahaja na območju Republike Slovenije.
7. člen
(pooblastila inšpektorja, pristojnega za okolje)
Inšpektor, pristojen za okolje, ima na podlagi te uredbe naslednja pooblastila:
1. prepove ravnanje z zalogo na način, ki ni v skladu s 7. členom Uredbe 850/2004/ES;
2. prepove odstranjevanje ali predelavo odpadkov, ki vsebujejo snovi s seznama Priloge IV in bi utegnile voditi do njihovega recikliranja, pridobivanja ali ponovne uporabe.
8. člen
(sodelovanje organov)
Pristojna organa iz 2. člena te uredbe sodelujeta pri spremljanju stanja v skladu z 9. členom Uredbe 850/2004/ES.
KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 3,000.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. proizvaja, daje v promet ali uporablja snovi s seznama v Prilogi I, bodisi njih samih, v pripravkih ali kot sestavin izdelkov, razen v primerih iz 4. člena Uredbe 850/2004/ES;
2. ne ravna z zalogo, ki je bodisi sestavljena iz snovi s seznama v Prilogi I ali Prilogi II bodisi vsebuje snovi, v zvezi s katerimi ni dovoljena nobena uporaba, kot z odpadki in v skladu s 7. členom Uredbe 850/2004/ES;
3. ne uporablja zaloge ali ne ravna z njo na način, kot je določeno v 5. členu Uredbe 805/2004/ES;
4. odstranjuje ali predeluje odpadke, ki vsebujejo snovi s seznama Priloge IV in bi utegnile voditi do recikliranja, pridobivanja ali ponovne uporabe.
(2) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 3,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. ne zagotovi ministrstvu, pristojnemu za kemikalije, informacije v zvezi z značilnostmi in velikostjo zaloge, če je zaloga težja od 50 kg in je bodisi sestavljena iz katerih koli snovi s seznama v Prilogi I ali Prilogi II bodisi vsebuje te snovi, katerih uporaba je dovoljenja ter se zaloga nahaja na območju Republike Slovenije.
(3) Z globo od 500.000 tolarjev do 1,500.000 tolarjev se kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 40.000 tolarjev do 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika, če stori prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 20.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi posameznik, če stori prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 525-00/2004-1
Ljubljana, dne 6. januarja 2005.
EVA 2004-2511-0354
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost