Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005

Kazalo

57. Sklep o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja, stran 159.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 6. in 9. točke 109. člena ter na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
S K L E P
o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja
Predmet sklepa
1. člen
(1) Ta sklep podrobneje določa vrste in lastnosti kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada zavarovalnic, podrobnejša pravila za razpršitev in omejitev teh naložb, njihovo vrednotenje in njihovo usklajenost ter način in roke poročanja.
(2) Pri izbiri naložb kritnega premoženja mora zavarovalnica upoštevati vrste zavarovalnih poslov, ki jih opravlja, tako, da je zagotovljena varnost, donosnost in tržnost naložb ter ustrezna ročnost, raznovrstnost in razpršitev.
(3) Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za zavarovalne in pozavarovalne poole ter pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Vrste in lastnosti kritnega premoženja
2. člen
(1) Kritno premoženje lahko predstavljajo samo naložbe:
1. iz 1. do 14. točke prvega odstavka 121. člena ZZavar,
2. kratkoročne terjatve iz naslova obresti od naložb in prehodno nezaračunani prihodki od obresti iz naložb kritnega premoženja iz 1., 2., 3. in 13. točke prvega odstavka 121. člena ZZavar,
3. terjatve do zavarovalcev za zavarovalne premije iz naslova premoženjskih zavarovanj z dospelostjo do 30 dni, in
4. terjatve do zavarovalnic in pozavarovalnic za pozavarovalne premije z dospelostjo do treh mesecev,
5. terjatve iz naslova prodaje ali nakupa vrednostnih papirjev, prodanih oziroma kupljenih na datum ali dan pred datumom poročanja, nastale zaradi zamika pri poravnavi.
(2) Za druge dolžniške vrednostne papirje iz 2. in 3. točke prvega odstavka 121. člena ZZavar se štejejo tudi sestavljeni vrednostni papirji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– glavnica oziroma osnova vrednostnega papirja je dolžniški vrednostni papir;
– donos vrednostnega papirja je lahko vezan na gibanje obrestnih mer, gibanje lastniških vrednostnih papirjev, gibanje indeksov, gibanje vrednosti točk skladov, gibanje valutnih tečajev;
– izdajatelj vrednostnega papirja je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD oziroma se z vrednostnim papirjem trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD;
– vrednostni papir oziroma izdajatelj vrednostnega papirja mora imeti primerno bonitetno oceno oziroma mora za vrednostni papir jamčiti tretja oseba, ki je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD s primerno bonitetno oceno;
– zagotovljeno mora biti najmanj 100% vračilo glavnice vrednostnega papirja ob zapadlosti;
– obstajati mora možnost doseganja pozitivnih donosov iz naslova teh vrednostnih papirjev.
(3) Za primerno bonitetno oceno vrednostnega papirja in izdajatelja vrednostnega papirja iz drugega odstavka tega člena oziroma tretje osebe, ki za ta papir jamči, se šteje ocena, ki ni nižja od ocene BBB- pri Standard & Poor's oziroma Fitch-IBCA oziroma Baa3 pri Moody's.
(4) Med sestavljene dolžniške vrednostne papirje ne štejemo dolžniških vrednostnih papirjev s spremenljivo obrestno mero, dolžniških vrednostnih papirjev, ki se revalorizirajo z inflacijo in dolžniških vrednostnih papirjev, ki vsebujejo opcije odpoklica.
(5) Sestavljeni vrednostni papirji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz drugega in tretjega odstavka tega člena, niso dovoljena vrsta naložb kritnega premoženja.
Uporaba izvedenih finančnih instrumentov
3. člen
Pokojninska družba, enako kot zavarovalnica, lahko v zvezi z naložbami kritnega premoženja uporablja izvedene finančne instrumente le, če ti prispevajo k zniževanju tveganj zaradi spremembe obrestnih mer, tečajev tujih valut in drugih tržnih tveganj ali olajšajo učinkovito upravljanje zavarovalnega portfelja.
Razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja
4. člen
Vrednost kritnega premoženja mora biti najmanj enaka višini čistih zavarovalno – tehničnih rezervacij, vrednost posameznih vrst naložb kritnega premoženja pa je omejena z ZZavar in ne sme presegati omejitev glede na kosmate zavarovalno – tehnične rezervacije, kot so določene v 1. do 12. točki prvega odstavka 122. člena ZZavar.
Kritni sklad
5. člen
(1) Za naložbe kritnih skladov se uporabljajo določbe 2. in 3. člena tega sklepa, razen za naložbe kritnega sklada iz 2. in 3. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar v delu, v katerem niso vezane na minimalno zajamčeno izplačilo.
(2) Naložbe kritnega sklada iz 3. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar lahko obsegajo samo tržne vrednostne papirje in investicijske kupone vzajemnih skladov, ki so usklajeni z Direktivo o investicijskih skladih. Navedene naložbe so tudi edine vrste naložb, ki jih zavarovalnica lahko opredeli v zavarovalni pogodbi ali v prospektu kritnega sklada iz 3. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar. Zavarovalnica mora oblikovati ločene kritne sklade iz 3. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar za zavarovalne pogodbe ali prospekte, če le-ti opredeljujejo različno naložbeno politiko.
Vrednotenje naložb
6. člen
Naložbe iz 2. člena tega sklepa se vrednotijo v skladu z veljavnimi slovenskimi računovodskimi standardi in sklepom o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanja računovodskih izkazov.
Usklajenost naložb
7. člen
(1) Zavarovalnica mora dosegati vrednost premoženja iz 2. in 4. člena tega sklepa najmanj v višini ustrezno oblikovanih zavarovalno – tehničnih rezervacij.
(2) Zavarovalnica lahko nalaga premoženje iz 2. in 4. člena tega sklepa na celotnem območju držav podpisnic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (Priloga 1). V zvezi z zavarovanji, ki jih sklepa in ki krijejo nevarnosti na območju države, ki ni država podpisnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, lahko nalaga premoženje iz 2. in 4. člena tega sklepa tudi na območju te države.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko iz posebej utemeljenih razlogov na zahtevo posamezne zavarovalnice tej dovoli, da kot premoženje iz 2. in 4. člena tega sklepa uporabi tudi naložbo, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena.
(4) Zavarovalnica mora premoženje iz 2. in 4. člena tega sklepa uskladi s svojimi obveznostmi na podlagi zavarovalnih pogodb in aktuarskih izračunov, katerih višina je odvisna od sprememb tečajev tujih valut, najmanj do višine 80%.
(5) Zavarovalnica mora ob zaključku vsakega trimesečja za račun kritnega sklada pridobiti dodatno premoženje, če je to potrebno zaradi uskladitve vrednosti premoženja kritnega sklada z višino ustrezno oblikovanih zavarovalno-tehničnih rezervacij.
Način poročanja
8. člen
(1) Zavarovalnica mora Agenciji za zavarovalni nadzor posredovati poročilo o vrednosti, vrstah, lastnostih, razpršenosti, usklajenosti in lokalizaciji naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada (v nadaljevanju: poročilo o naložbah).
(2) Če obstaja bonitetna ocena izdajatelja oziroma vrednostnega papirja, je zavarovalnica dolžna v poročilu o naložbah izkazati tudi bonitetno oceno izdajatelja oziroma vrednostnega papirja, skupaj z imenom bonitetne agencije, ki je izdala oceno. Hkrati je zavarovalnica dolžna nemudoma obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor, če bonitetna ocena izdajatelja oziroma vrednostnega papirja, pade pod dovoljeno mejo. Hkrati s prvim vpisom bonitetne ocene v poročilo o naložbah in ob vsaki spremembi le-te pošlje zavarovalnica na Agencijo za zavarovalni nadzor tudi dokazilo o bonitetni oceni izdajatelja oziroma vrednostnega papirja (na primer izpis iz informacijskega sistema Bloomberg).
(3) V primeru nakupa dolžniškega vrednostnega papirja iz drugega odstavka 2. člena tega sklepa pošlje zavarovalnica na Agencijo za zavarovalni nadzor v roku 15 delovnih dni od dneva nakupa naslednje listine in podatke:
– prospekt vrednostnega papirja (v slovenskem oziroma angleškem jeziku);
– kupoprodajno pogodbo s podpisi odgovornih oseb zavarovalnice;
– dokazilo o bonitetni oceni vrednostnega papirja, izdajatelja oziroma tretje osebe, ki jamči za vrednostni papir (na primer izpis iz informacijskega sistema Bloomberg);
– opis vrednostnega papirja: vrsta dolžniškega vrednostnega papirja iz drugega odstavka 2. člena tega sklepa, njegove osnovne značilnosti (med temi tudi dokazilo, da je zagotovljeno 100% vračilo glavnice), opredelitev glavnice ali degresivnega dela ter njegovega potencialnega donosa ali agresivnega dela;
– popolni pregled in ovrednotenje glavnih tveganj, ki se jim bo pri poslovanju z dolžniškimi vrednostnimi papirji iz drugega odstavka 2. člena tega sklepa izpostavljala zavarovalnica, to je tveganja, povezanega s tržno ceno, obrestnega tveganja, valutnega tveganja, likvidnostnega tveganja in kreditnega tveganja;
– navedbo borze, kjer vrednostni papir kotira;
– vrednost celotne izdaje in število lotov v izdaji;
– organizator izdaje ali »market maker«;
– namen investicije v vrednostni papir (imetništvo do zapadlosti, trgovanje …);
– morebitne druge bistvene informacije v zvezi z vrednostnim papirjem in njegovim nakupom.
(4) V primeru, da se podatki v času imetništva dolžniškega vrednostnega papirja iz drugega odstavka 2. člena tega sklepa pomembno spremenijo oziroma da nastopi dogodek, ki vpliva na več kot petodstotno znižanje vrednosti naložbe, mora zavarovalnica o tem v roku 8 delovnih dni obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor.
(5) Zavarovalnica mora na Agencijo za zavarovalni nadzor skupaj s prvim kvartalnim poročilom o naložbah v posameznem koledarskem letu poslati tudi poročilo o realizirani donosnosti sestavljenih vrednostnih papirjev.
(6) Zavarovalnica predloži Agenciji za zavarovalni nadzor poročilo o naložbah v elektronski obliki po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja v roku enega meseca po izteku posameznega obdobja v obliki, predpisani z navodilom o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada.
Prehodne določbe
9. člen
(1) Zavarovalnica po tem sklepu prvič poroča po stanju na dan 31. 12. 2004.
(2) Prav tako zavarovalnica za druge dolžniške vrednostne papirje iz 2. člena tega sklepa, ki jih med naložbami kritnega premoženja in kritnega sklada izkazuje po stanju na dan 31. 12. 2004, Agenciji za zavarovalni nadzor skupaj s poročilom iz prvega odstavka tega člena pošlje listine in podatke iz tretjega odstavka 7. člena tega sklepa, ki jih do uveljavitve sklepa še ni predložila.
(3) Zavarovalnice, ki imajo na dan uveljavitve tega sklepa med naložbami kritnega premoženja in kritnega sklada vrste naložb, ki ne ustrezajo zahtevam oziroma pogojem ZZavar – UPB1 in tega sklepa, morajo stanje naložb kritnega premoženja in kritnega sklada z navedenimi predpisi uskladiti najkasneje do 30. 6. 2005.
Uveljavitev sklepa
10. člen
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00, 109/02 in 78/03).
Ljubljana, dne 29. decembra 2004.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost