Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005

Kazalo

56. Sklep o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada, stran 158.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 6. in 9. točke 109. člena ter na podlagi 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada
1. člen
V navodilu o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada (Uradni list RS, št. 29/01, 117/02 in 78/03; v nadaljevanju: navodilo) se v poglavju »1. Splošne določbe«:
– Prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »S tem navodilom Agencija za zavarovalni nadzor predpisuje obliko in način poročanja o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada.«
– V drugem odstavku se za besedi »zavarovalnice« doda besedilo », zavarovalni in pozavarovalni pooli«, besedi »in pokojninske« se nadomestita z besedam »ter pokojninske«.
– Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Poročevalci predložijo poročilo o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada (v nadaljevanju: poročilo) v elektronski obliki po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja v roku enega meseca po izteku posameznega obdobja. Poročevalci pošljejo poročilo po elektronski pošti ali na disketi in v papirni obliki. Elektronski naslov za pošiljanje poročila je »agencija@a-zn.si.«.
– V četrtem odstavku se besedilo »s tremi listi« nadomesti z besedilom »s štirimi listi«, besedilo »3. list terjatve« se nadomesti z besedilom »3. list: terjatve do zavarovalcev oziroma terjatve do zavarovalnic in pozavarovalnic«, 4. list: terjatve iz naslova prodaje ali nakupa vrednostnih papirjev, nastale zaradi zamika pri poravnavi«. V besedilu »1 list vrednostni papirji, 2. list druge naložbe« se za »1. list« in »2. list« vstavi dvopičje.
– V petem odstavku se besedilo »veljavnem na dan valutacije« nadomesti z besedilom »ki je veljal na dan, za katerega se pripravlja poročilo«.
– Šesti odstavek se črta.
2. člen
V poglavju »2. Izpolnjevanje poročila«, v točki A):
– se besedilo pod zaporedno številko (5) spremeni tako, da se glasi: »Vrsta naložb kritnega premoženja: vrste naložb po šifrantu, ki je sestavni del tega navodila.«
– besedilo pod zaporedno številko (15) »v skladu s sklepom o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov (Uradni list RS, št. 118/00)«, se nadomesti z besedilom, ki se glasi »v skladu s sklepom, ki ureja podrobnejši način vrednotenja knjigovodskih postavk«.
– besedilo pod zaporedno številko (16) se spremeni tako, da se glasi: »Poštena vrednost oziroma odplačna vrednost naložbe, vrednotena v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi oziroma v skladu s sklepom, ki ureja podrobnejši način vrednotenja knjigovodskih postavk.«
– pod zaporedno številko (21) se beseda »Prevrednotevalni« nadomesti z besedo »Prevrednotovalni«.
– besedilo pod zaporedno številko (22) se spremeni tako, da se glasi: »Knjigovodska vrednost naložbe: upošteva se prevrednotovalni popravek kapitala, ne upošteva se znesek natečenih in razmejenih obresti od naložb v obveznice in druge dolžniške vrednostne papirje.«
– besedilo pod zaporedno številko (24) se spremeni tako, da se glasi: »Opomba: označba, da je vrednostni papir drugi dolžniški vrednostni papir po sklepu, ki ureja podrobnejša pravila naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada, z navedbo datuma nakupa tega papirja.«
– se dodajo novi stolpci (25), (26) in (27), ki se glasijo:
»(25) Bonitetna ocena vrednostnega papirja oziroma njegovega izdajatelja: vpiše se bonitetno oceno vrednostnega papirja oziroma njegovega izdajatelja (v primeru drugih dolžniških vrednostnih papirjev po sklepu, ki ureja podrobnejša pravila naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada pa lahko tudi bonitetno oceno osebe, ki za papir jamči).
(26) Bonitetna agencija, ki je izdelala oceno.
(27) Oznaka ročnosti naložbe (kratkoročna – K, dolgoročna – D).«
3. člen
V poglavju »2. Izpolnjevanje poročila«, v točki B):
– se spremeni besedilo pod naslovom točke B) tako, da se glasi: »V primeru, da gre za naložbo v nepremičnino, se v polju »Naziv pogodbenika« navede vrsto nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje …) in njen naslov, ostala polja, ki se nanašajo na pogodbenika, pa so prazna. V primeru, da gre za naložbo v obliki gotovine, so polja, ki se nanašajo na pogodbenika, prazna.«
– se besedilo pod zaporedno številko (5) spremeni tako, da se glasi: »Vrsta naložb kritnega premoženja: vrste naložb po šifrantu, ki je sestavni del tega navodila.«
– pod zaporedno številko (17) se besedilo »v skladu s sklepom o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov (Uradni list RS, št. 118/00).«, nadomesti z besedilom, ki se glasi »v skladu s sklepom, ki ureja podrobnejši način vrednotenja knjigovodskih postavk«.
– pod zaporedno številko (19) se beseda »Prevrednotevalni« nadomesti z besedo »Prevrednotovalni«.
– pod zaporedno številko (20) se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Knjigovodska vrednost naložbe: upošteva se prevrednotovalni popravek kapitala, ne upošteva se znesek natečenih in razmejenih obresti od naložb v depozite.«
– pod zaporedno številko (22) se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Opomba: v primeru naložbe v potrdilo o vlogi se vpiše število potrdil pri posameznem izdajatelju, ki imajo enake pogoje in njihova nominalna vrednost, v primeru ostalih naložb pa morebitna druga pojasnila v zvezi s posamezno naložbo.«
– doda se nova zaporedna številka (23), ki se glasi: »(23) Oznaka ročnosti naložbe (kratkoročna – K, dolgoročna – D).«
4. člen
Besedilo točke E se spremeni tako, da se glasi: »E) TERJATVE IZ NASLOVA PRODAJE ALI NAKUPA VREDNOSTNI PAPIRJEV, PRODANIH OZIROMA KUPLJENIH NA DATUM ALI PRED DATUMOM POROČANJA«.
Zaporedne številke pod točko E se glasijo enako kot v točki A, razen zap. št. 14, 16 in zap. št. 21, ki se glasijo:
»(14) Količina (število kupljenih oziroma prodanih enot vrednostnega papirja),
(16) Vrednost nakupa oziroma prodaje,
(21) Datum nakupa oziroma prodaje vrednostnega papirja«.
Obstoječa točka E postane točka F.
5. člen
V poglavju »2. Izpolnjevanje poročila«, v sedanji točki F):
1. se v šifrantu, ki se nanaša na naložbe, katere predstavljajo kritni sklad:
– besedilo, ki se nanaša na »(KSNT)« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »(KSNT – 1): kritni sklad za zavarovanja iz zavarovalne vrste življenjskega zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje in so upravičenja, ki gredo zavarovancu na podlagi zavarovalne pogodbe, neposredno povezana z vrednostjo enote premoženja investicijskih skladov oziroma s spremembo indeksa vrednostnih papirjev;«
– dodajo oznake za naslednje kritne sklade:
»(KSNT – 2): kritni sklad za zavarovanja iz zavarovalne vrste življenjskega zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje in so upravičenja, ki gredo zavarovancu na podlagi zavarovalne pogodbe, neposredno vezana na vrednost enote premoženja kritnega sklada;
(KSTO): kritni sklad za zavarovanja iz zavarovalne vrste tontine;
(KSID): kritni sklad za zavarovanja izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni.«
Navedenim oznakam sledijo že prej obstoječe oznake »(KSZD)« in »(KSDR)«.
2. v šifrantu vrst in podvrst naložb:
– se v celotnem besedilu kratica ES nadomesti s kratico EEA,
– v okviru vrste naložb z oznako »03« se oznaka podvrste »08« nadomesti z oznako »081« in doda podvrsta z oznako »082« in besedilom »Dolžniški vrednostni papirji z neorganiziranega trga v RS, z zavezo izdajatelja, da bodo uvrščeni na organiziran trg v RS;
– v okviru vrste naložb z oznako »03« se oznaka podvrste »09« nadomesti z oznako »091« in doda podvrsta z oznako »092« in besedilom »Dolžniški vrednostni papirji z neorganiziranega trga v EEA/OECD, z zavezo izdajatelja, da bodo uvrščeni na organiziran trg v EEA/OECD;
– se dodajo naslednje vrste in podvrste naložb:
13   30   Potrdila o vlogah pri banki RS
13   31   Potrdila o vlogah pri banki EEA/OECD
13   32   Depoziti pri hranilnici RS
13   33   Depoziti v hranilnici EEA/OECD
13   34   Potrdila o vlogah pri hranilnici RS
13   35   Potrdila o vlogah pri hranilnici EEA/OECD
– v vrsti naložb z zaporedno številko »14« se številki podvrst naložb »30« in »31« nadomestita s številkama »36« in »37«;
– črta se vrsta naložbe pod oznako »18«, podvrsta naložbe pod oznako »32« in besedilo, ki pripada navedeni podvrsti naložb.
6. člen
Zavarovalnica v skladu s tem sklepom prvič poroča po stanju na dan 31. 12. 2004.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 29. decembra 2004.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost