Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005

Kazalo

55. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za organizacijo in delo Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije, stran 157.

Na podlagi 10.a člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03 – prečiščeno besedilo) izdaja začasni vodja Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije v soglasju z ministrom za pravosodje
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila za organizacijo in delo Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije
1. člen
V Navodilu za organizacijo in delo Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 95/99) se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Navodilo za organizacijo in delo Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije«
2. člen
V prvem in drugem odstavku 1. člena ter v drugem odstavku 7. člena se besedilo »Državnega tožilstva Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije«.
V drugem odstavku 2. člena, v tretjem odstavku 4. člena, v drugem odstavku 5. člena, v prvem odstavku 7. člena, v 8. členu, v prvem odstavku 9. člena in v 11. členu se besedilo »generalni državni tožilec« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »generalni državni tožilec Republike Slovenije« v ustreznem sklonu.
V prvem in drugem odstavku 9. člena ter v 10. členu se besedilo »personalna komisija« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »državnotožilski svet« v ustreznem sklonu.
3. člen
Tretji odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Potrebno število članov skupine v okviru odločbe ministra za pravosodje o sistemizaciji mest državnih tožilcev in potrebno število tožilskega osebja v skupini ter njihovo razporeditev po prejšnjih odstavkih določi generalni državni tožilec Republike Slovenije po predhodnem mnenju vodje skupine.«.
4. člen
V 3. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Kolikor ni v tem navodilu določeno drugače, veljajo za notranje poslovanje skupine predpisi, ki urejajo poslovanje državnih tožilstev.«.
5. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
V primeru iz prejšnjega člena in če to narekujejo druge okoliščine zaradi katerih bi bilo ogroženo ali onemogočeno pravočasno izvrševanje nalog skupine, sme generalni državni tožilec Republike Slovenije začasno premestiti vrhovnega, višjega ali okrožnega državnega tožilca.
Začasno premestitev sme generalni državni tožilec Republike Slovenije odrediti za čas največ šestih mesecev. Na predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije lahko državnotožilski svet pod pogoji iz prejšnjega odstavka začasno premestitev podaljša za dobo največ šestih mesecev.
Kadar razlogi iz prvega odstavka tega člena tudi z začasno premestitvijo po prejšnjem odstavku niso odpravljeni, lahko državnotožilski svet na predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije in po pridobitvi pisnega mnenja začasno premeščenega državnega tožilca podaljša začasno premestitev najdalj še za eno leto.
Za začasno premestitev ni potrebna privolitev državnega tožilca.«.
6. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212/03
Ljubljana, dne 23. decembra 2004.
Začasni vodja Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije
Franc Mazi l. r.
Na podlagi določbe drugega odstavka 10.a člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list Republike Slovenije, št. 14/03 – prečiščeno besedilo) soglašam z Navodilom o spremembah in dopolnitvah Navodila za organizacijo in delo Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije.
Št. 712-201/2003
Ljubljana, dne 24. decembra 2004.
Minister
za pravosodje
dr. Lovro Šturm l. r.

AAA Zlata odličnost