Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005

Kazalo

52. Navodilo o obsegu in vsebini poročila o delovanju Notarske zbornice Slovenije in o delovanju notarjev, stran 153.

Na podlagi sedmega odstavka 107. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 82/94, 41/95 in 73/04) izdaja minister za pravosodje
N A V O D I L O
o obsegu in vsebini poročila o delovanju Notarske zbornice Slovenije in o delovanju notarjev
1. člen
(1) To navodilo ureja obseg in vsebino poročila o delovanju Notarske zbornice Slovenije in o delovanju notarjev (v nadaljnjem besedilu: poročilo) ter način posredovanja poročila Ministrstvu za pravosodje.
(2) Poročilo je podlaga za statistično in vsebinsko spremljanje poslovanja Notarske zbornice Slovenije in notarjev v zvezi z zakonskimi pristojnostmi, ki jih ima Ministrstvo za pravosodje v okviru nadzora nad zakonitostjo opravljanja notariata.
2. člen
(1) Poročilo je sestavljeno iz poročila o delovanju notarjev in poročila o delovanju Notarske zbornice Slovenije.
(2) Poročilo o delovanju notarjev mora vsebovati:
– statistične podatke o opravljenih notarskih storitvah za posameznega notarja v skladu z vpisniki, imeniki in drugimi knjigami, ki so jih notarji dolžni voditi na podlagi zakona;
– navedbo števila zaposlenih v posamezni notarski pisarni z navedbo njihovega naziva oziroma položaja;
– imenski seznam notarskih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za notarskega namestnika;
– podatke o nadomeščanju posameznega notarja (čas nadomeščanja in ime ter sedež namestnika);
– podatke o pogostosti in trajanju poslovanja notarjev zunaj sedeža njihovih notarskih mest na podlagi dovoljenja Notarske zbornice Slovenije;
– navedbo števila in razlogov za odklonitev poslovanja notarja ter števila in vrsti primerov, v katerih je o utemeljenosti odklonitve poslovanja odločala Notarska zbornica Slovenije.
(3) Poročilo o delovanju Notarske zbornice Slovenije mora vsebovati:
– podatke o nadzorih, ki jih je nad delom notarjev opravila Notarska zbornica Slovenije (število, obseg pregledov in ugotovitve);
– podatke v zvezi z uvedenimi disciplinskimi postopki zoper notarje, notarske kandidate in notarske pripravnike (vrsta kršitev, izrečeni disciplinski ukrepi);
– podatke o številu in trajanju izrečenih ukrepov začasne prepovedi opravljanja notariata;
– podatke o številu, trajanju in vsebini oblik izobraževanja notarjev, notarskih kandidatov in notarskih pripravnikov, organiziranih s strani Notarske zbornice Slovenije.
(4) Poročilo lahko vsebuje tudi druge podatke oziroma informacije, ki jih Notarska zbornica Slovenije v poročilo vnese po lastni presoji.
3. člen
(1) Notarska zbornica Slovenije poročilo posreduje Ministrstvu za pravosodje v pisni in elektronski obliki.
(2) V elektronski obliki se poročilo posreduje na uradni elektronski naslov Ministrstva za pravosodje (gp.mp@gov.si) ali na disketi, poslani na naslov ministrstva.
4. člen
Poročilo, ki ne vsebuje vseh podatkov iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega navodila, se Notarski zbornici Slovenije z določitvijo osemdnevnega roka vrne v dopolnitev.
5. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-04-2/2004
Ljubljana, dne 28. decembra 2004.
EVA 2004-2011-0060
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost