Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005

Kazalo

51. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov, stran 151.

Na podlagi 49. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov
1. člen
V pravilniku o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS, št. 73/99, 24/01, 71/02, 46/03 in 74/04) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
''1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (UL L št. 262 z dne 27. 9. 1976, z vsemi spremembami do Direktive Komisije 2004/98/ES z dne 30. septembra 2004 o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS glede omejitev pri trženju in uporabi pentabromodifenil etra v letalskih sistemih za reševanje v nujnih primerih za namene prilagoditve Priloge I te direktive tehničnemu napredku (UL L št. 305 z dne 1. 10. 2004) in Direktivo 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L št. 37 z dne 13. 2. 2003) določa nevarne snovi in pripravke, katerih dajanje v promet ali uporaba sta omejena ali prepovedana.''.
2. člen
V Prilogi se:
– pod zaporedno številko 26 v petem stolpcu 1. točka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»1. v nakitu, ki se vstavlja v prebodeno uho in druge prebodene dele telesa, razen če je stopnja sproščanja niklja (mejna migracijska vrednost) v tovrstnem nakitu manjša od 0,2 μg/cm2/teden;«;
– pod zaporedno številko 42 v petem stolpcu 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Azobarvila, ki z redukcijsko cepitvijo ene ali več azo skupin v končnih izdelkih ali njihovih barvanih delih lahko sprostijo enega ali več aromatskih aminov, navedenih v razpredelnici 7, v koncentracijah nad 30 ppm, določenih z eno od analiznih metod, navedenih v razpredelnici 9, se ne smejo uporabljati v tekstilnih in usnjenih izdelkih, ki lahko pridejo v neposreden in podaljšan stik s človeško kožo ali ustno votlino, kot so:
– oblačila, posteljnina, brisače, lasni vložki, lasulje, klobuki, plenice in drugi higienski izdelki, spalne vreče,
– obutev, rokavice, pasovi zapestnih ur, ročne torbice, denarnice/listnice, aktovke, prevleke za stole, denarnice, ki se jih nosi okoli vratu,
– tekstilne ali usnjene igrače in igrače, katerih del so tekstilna ali usnjena oblačila,
– preja ali tkanine, namenjene za uporabo končnemu potrošniku.«;
– v petem stolpcu 43. točke doda nov stavek, ki se glasi: »Do 31. marca 2006 se ta prepoved ne uporablja za letalske sisteme za reševanje.«;
– pod zaporedno številko 45 v petem stolpcu točka (9) spremeni tako, da se glasi: »(9) kot pomožne snovi v pripravkih biocidov in pesticidov. Omejitev ne velja za nonilfenol etoksilat v pripravkih biocidov in pesticidov, za katere so bila izdana dovoljenja podlagi predpisov, ki urejajo promet in uporabo teh pripravkov pred 17. julijem 2004, do poteka njihove veljavnosti«;
– za zaporedno številko 46 doda nova zaporedna številka 47, ki se glasi:
  »
+-----------------+-------+------+--------------------------------------------+
|         |    |   |                      |
|SNOV, SKUPINA  |CAS.  |EC.  |OMEJITVE                  |
|SNOVI ALI    |ŠT.  |ŠT.  |                      |
|PRIPRAVEK    |    |   |                      |
|         |    |   |                      |
+---+-------------+-------+------+--------------------------------------------+
|  |svinec,   |    |   |                      |
|47.|živo srebro, |    |   |Ne smejo biti prisotni v električni in   |
|  |kadmij,   |    |   |elektronski opremi, uvrščeni v razrede 1,  |
|  |šestvalentni |    |   |2, 3, 4, 5, 6, 7 ali 10 Priloge 1 k     |
|  |krom,    |    |   |Pravilniku o ravnanju z odpadno električno |
|  |polibromirani|    |   |in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. |
|  |bifenili   |    |   |118/04), zasnovani za uporabo pri      |
|  |(PBB), in  |    |   |napetostih, ki ne presegajo 1000 voltov za |
|  |polibromirani|    |   |izmenični tok in 1500 voltov za enosmerni  |
|  |difenil etri |    |   |tok, ter v žarnicah in sijalkah, ki se   |
|  |(PBDE)    |    |   |uporabljajo v gospodinjstvih.        |
|  |       |    |   |Prepoved ne velja za:            |
|  |       |    |   |1. rezervne dele, namenjene za popravljanje |
|  |       |    |   |ali za ponovno uporabo električne ali    |
|  |       |    |   |elektronske opreme, ki je dana v promet   |
|  |       |    |   |pred 1. julijem 2006;            |
|  |       |    |   |2. živo srebro:               |
|  |       |    |   |a) v kompaktnih fluorescentnih sijalkah, ki |
|  |       |    |   |ne presega 5 mg na sijalko;         |
|  |       |    |   |b) v paličastih fluorescentnih sijalkah za |
|  |       |    |   |splošno uporabo, ki ne presega:       |
|  |       |    |   |– halofosfat: 10 mg             |
|  |       |    |   |– trifosfat z normalno življenjsko dobo: 5 |
|  |       |    |   |mg                     |
|  |       |    |   |– trifosfat s podaljšano življenjsko dobo: |
|  |       |    |   |8 mg;                    |
|  |       |    |   |c) v paličastih fluorescentnih sijalkah za |
|  |       |    |   |posebne namene;               |
|  |       |    |   |d) v drugih sijalkah, ki tu niso posebej  |
|  |       |    |   |omenjene;                  |
|  |       |    |   |3. svinec:                 |
|  |       |    |   |a) v steklenih katodnih elektronkah,    |
|  |       |    |   |elektronskih komponentah in fluorescentnih |
|  |       |    |   |sijalkah;                  |
|  |       |    |   |b) v zlitinah z jeklom, ki vsebuje do 0,35 |
|  |       |    |   |masnih % svinca, z aluminijem, ki vsebuje  |
|  |       |    |   |do 0,4 masnih % svinca in v bakrovi     |
|  |       |    |   |zlitini, ki vsebuje do           |
|  |       |    |   |4 masne % svinca;              |
|  |       |    |   |c) v spajkah:                |
|  |       |    |   |– za visoke talilne temperature (tj.    |
|  |       |    |   |zlitine kositrovih spajk, ki vsebujejo več |
|  |       |    |   |kot 85% svinca),              |
|  |       |    |   |– za strežnike, pomnilniške sisteme in   |
|  |       |    |   |sisteme pomnilniških matrik (do leta 2010), |
|  |       |    |   |– za opremo omrežne infrastrukture za    |
|  |       |    |   |vklapljanje, signaliziranje, prenos kot   |
|  |       |    |   |tudi za vodenje omrežja pri         |
|  |       |    |   |telekomunikaciji,              |
|  |       |    |   |d) v drugih elektronskih keramičnih     |
|  |       |    |   |komponentah (npr. piezo-elektronske     |
|  |       |    |   |naprave);                  |
|  |       |    |   |4. kadmijeve prevleke, razen omejitev iz  |
|  |       |    |   |22. točke te tabele;            |
|  |       |    |   |5. šestvalentni krom kot antikorozijski   |
|  |       |    |   |element v ogljeno-jeklenih hladilnih    |
|  |       |    |   |sistemih v absorbcijskih hladilnikih.    |
|  |       |    |   |                      |
+---+-------------+-------+------+--------------------------------------------+
                                       «
3. člen
V Dodatek se doda nova Razpredelnica 9, ki se glasi:
  »Razpredelnica 9: Seznam analiznih metod
 
  A) Analizne metode za določanje aromatskih aminov
+-------------------+-----------------------------+------------+--------------+
|Evropska      |Referenca in naslov standarda|Referenčni |Referenca   |
|organizacija za  |               |dokument  |nadomestnega |
|standardizacijo  |               |      |standarda   |
|(ESO)       |               |      |       |
+-------------------+-----------------------------+------------+--------------+
|          |Usnje – Kemijske analize –  |CEN ISO/TS |je NI     |
|CEN        |Določitev posameznih     |17234:2003 |       |
|          |azobarvil v barvanem usnju  |      |       |
+-------------------+-----------------------------+------------+--------------+
|CEN        |Tekstil – Metode določanja  |EN 14362 – |je NI     |
|          |posameznih aromatskih aminov,|1:2003   |       |
|          |ki jih vsebujejo azobarvila –|      |       |
|          |Del 1: Odkrivanje uporabe  |      |       |
|          |posameznih azobarvil brez  |      |       |
|          |ekstrakcije         |      |       |
+-------------------+-----------------------------+------------+--------------+
|CEN        |Tekstil – Metode določanja  |EN 14362 – |je NI     |
|          |posameznih aromatskih aminov,|2:2003   |       |
|          |ki jih vsebujejo azobarvila –|      |       |
|          |Del 2: Odkrivanje uporabe  |      |       |
|          |posameznih azobarvil z    |      |       |
|          |ekstrakcijo iz vlaken    |      |       |
+-------------------+-----------------------------+------------+--------------+
                                       «
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, omejitev iz prve alinee 2. člena tega pravilnika se začne uporabljati 1. septembra 2005, omejitve iz pete alinee 2. člena tega pravilnika pa 1. julija 2006.
Št. 0220-10/2004
Ljubljana, dne 20. decembra 2004.
EVA 2004-2711-0116
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost