Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005

Kazalo

49. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 81, o spremembi načel za določanje stroškovne baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun cene za enoto storitve, stran 146.

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS – MP, št. 11/95), 10. člena Pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97, 14/02 in 42/03) in 1. člena Odredbe o pri­stojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95) minister za promet objavlja
S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 81, o spremembi načel za določanje stroškovne baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun cene za enoto storitve,
ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene 12. februarja 1981 v Bruslju, in zlasti njenega drugega odstavka 5. člena;
ob upoštevanju Večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti njegove točke e drugega odstavka 3. člena in točke a prvega odstavka 6. člena;
ob upoštevanju načel za določanje stroškovne baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun cene za enoto storitve;
na predlog razširjenega odbora in začasnega sveta,
sprejema naslednji sklep:
1. člen
Načela za določanje stroškovne baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun cene za enoto storitve se spremenijo kot sledi:
1.1 Zadnji pododstavek odstavka 1.3 se spremeni tako, da se glasi:
“Vendar se države pogodbenice lahko odločijo za postopek, s katerim vnaprej določijo nacionalno ceno za enoto storitve za obdobje treh do petih let. V takih primerih morajo določiti predvidene stroške in storitvene enote za vsako zadevno leto.
Ne glede na obdobje, za katero so določene cene za enoto storitve, morajo stroški in pomožni podatki pokrivati obdobje do »n + 6«.«
1.2 Zadnji pododstavek odstavka 1.8 se spremeni tako, da se glasi:
“Kadar se cene za enoto storitve določijo vnaprej za obdobje treh do petih let, se uporabi usklajevalni mehanizem, s katerim se zagotovi, da so na koncu pokriti le dejanski stroški služb.
Usklajevalni mehanizem je podrobno naveden v Prilogah II in III ter v tretjem odstavku spodaj.«
1.3 Vstavi se nov odstavek 1.12, ki se glasi:
“Da bi spodbudili učinkovitost in uspešnost službe ob najnižjih možnih stroških, se po analogiji in pod pogojem, da so bile narejene vse potrebne spremembe, uporabljajo določbe odstavka 1.10 (i), (ii) in (iii) in odstavka 1.11 (i), (ii), (iii) in (iv), za tiste države pogodbenice, ki so se odločile za vnaprejšnje določanje cen za enoto storitve za obdobje treh do petih let, in v katerih izvajalca služb ne zavezujejo neodvisni ekonomski predpisi.«
1.4 Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim odstavkom:
“Nacionalna cena za enoto storitve se izračuna bodisi tako:
– da se predvideno skupno število storitvenih enot za zadevno leto razdeli na stroškovno bazo, predvideno za to leto, ali
– da se predvideno število zaračunljivih storitvenih enot za zadevno leto razdeli na predvideno stroškovno bazo, od katere se odšteje vsota za oproščene le-te.
Primanjkljaja pri izterjavi stroškov, ki je posledica oprostitve plačil pristojbin na zračnih poteh, se ne pokriva z bremenitvijo drugih uporabnikov.
Nacionalna cena za enoto storitve se določi v skladu s Prilogo III.«
1.5 Odstavek 3.1.2 se nadomesti z naslednjim odstavkom:
»Primanjkljaj ali presežek kot rezultat razlike med prihodki/dohodki in stroški se prenese in vključi v stroškovno bazo za leto »n + 2« ali v obdobje do šest let (za leta »n+1« do »+6) ter vključi v ustrezne stroškovne baze. Za prenešene zneske veljajo ustrezni stroški kapitala. Zneski, prenešeni v določeno leto, se pretvorijo v eure po menjalnem tečaju, ki velja za druge stroške za zadevno leto. Države pogodbenice, ki želijo izkoristiti možnost prenosa primanjkljala ali presežka pri izterjavi stroškov v obdobje, daljše od »n+2«, morajo razširjenemu Odboru za pristojbine na zračnih poteh poslati pisno obvestilo z ustrezno utemeljitvijo.
Države pogodbenice, ki se odločijo, da bodo nacionalne cene za enoto storitve določile v skladu z odstavki 1.3 in 1.8, prenesejo v naslednje obdobje skupni primanjkljaj/presežek pri izterjavi stroškov kot rezultat razlike med dejanskimi stroški in prihodki, ki pred tem še ni bil prenešen.«
1.6 Tabela 5 v Prilogi II in tabeli 1 in 2 v Prilogi III se nadomestijo s tabelami v Prilogah 1, 2 in 3 k temu skepu.
2. člen
Te spremembe začnejo veljati na prvi dan meseca, ki sledi datumu tega sklepa.
P. Lunardi l. r.
Predsednik Komisije“
Št. 26033-3/2004
Ljubljana, dne 28. decembra 2004.
EVA 2004-2411-0117
mag. Janez Božič l. r.
Minister za promet