Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005

Kazalo

48. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 80, o spremembi načel za določanje stroškovne baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun cene za enoto storitve, stran 145.

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS – MP, št. 11/95), 10. člena Pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97, 14/02 in 42/03) in 1. člena Odredbe o pri­stojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95) minister za promet objavlja
S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 80,
o spremembi načel za določanje stroškovne baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun cene za enoto storitve,
ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene 12. februarja 1981 v Bruslju, in zlasti njenega drugega od­stavka 5. člena;
ob upoštevanju Večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti njegove točke e. drugega odstavka 3. člena in točke a. prvega odstavka 6. člena;
ob upoštevanju načel za določanje stroškovne baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun cene za enoto storitve;
na predlog razširjenega odbora in začasnega sveta, sprejema naslednji sklep:
1. člen
Načela za določanje stroškovne baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun cene za enoto storitve se spremenijo kot sledi:
1.1 V odstavku 1.1. se sklic na ICAO-jeve dokumente glasi:
(...) “ ICAO-jeve Politike o letaliških pristojbinah in pristojbinah navigacijskih služb zračnega prometa”, kot so navedena v Dokumentu ICAO 9082 in v “Priročniku za ekonomijo navigacijskih služb zračnega prometa”, kot so navedena v Dokumentu ICAO 9161 (...)«;
1.2 V odstavku 1.2. se zadnji stavek zamenja z naslednjim stavkom:
»Države pogodbenice morajo upoštevati ta načela pri vseh svojih dobaviteljih naprav in izvajalcih navigacijskih služb zračnega prometa, katerih stroški so vključeni v njihovo stroškovno bazo.«
1.3 Drugi in tretji pododstavek odstavka 2.1.1. se črtata.
1.4 Odstavek 2.1.2. se spremeni tako, da se glasi:
»Investicijski stroški vsebujejo stroške kapitala nastalih med predobratovalno fazo. Metode za doseganje tega so bodisi vključitev stroškov obresti v stroške kapitala, kot nastanejo, ali kapitaliziranjem teh stroškov tako, da se odplačilo opravi za časa trajanja sredstev. Obe metodi obračunavanja sta sprejemljivi.«
1.5 V tretji pododstavek odstavka 2.4 se dodata novi določbi h. in i., ki se glasita:
“h. proporcionalno s povprečno preleteno razdaljo ali časom, porabljenim na zračnih poteh in na območju prileta/letališkem območju;
i. v skladu z organizacijsko strukturo zagotavljanj služb zračnega prometa (ATS).«
Celoten pododstavek, ki se začne z besedami »Razdelitev stroškov na službe na zračnih poteh in priletne/letališke službe (...)« in obsega 9 kriterijev za dodelitev stroškov, označenih od a. do i., se premakne v Odstavek 2 »Knjigovodska načela« za stavek, ki se konča z besedami »... splošno sprejetimi knjigovodskimi načeli«.
1.6 Odstavek 2.10. se zamenja z odstavki 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3 in 2.10.4, tako da se glasijo:
“2.10.1. Države morajo okrepiti sodelovanje med zadevnimi državnimi organi (upravami za civilno letalstvo in upravami za meteorologijo – kadar so le-te različne), in zadevnimi izvajalci služb (izvajalec službe letalske meteorologije in izvajalec navigacijskih služb zračnega promet – kadar so le-te različne), da se zagotovi upravičenost in pravilno določanje meteoroloških stroškov, zaračunanih uporabnikom civilnega letalstva.
2.10.2. Države morajo zagotoviti, da izvajalec službe letalske meteorologije, pripravi obsežen popis meteoroloških objektov, naprav, služb (neposrednih in temeljnih) in letalskih meteoroloških proizvodov ter funkcij, ki so potrebni le za izpolnjevanje letalskih zahtev. Poleg tega je treba popis dopolniti z ustreznim sklicevanjem na ICAO-jeve Priloge (zlasti Prilogo 3), Postopke za navigacijske službe zračnega prometa in Evropski načrt zračne navigacije, kakor tudi s sklicevanjem na zadevne nacionalne predpise.
2.10.3. Informacije je treba posredovati uporabnikom civilnega letalstva na proizvodni/funkcijski ravni. Države morajo oblikovati transparentne sisteme stroškovnega knjigovodstva, kakor hitro je to mogoče. Po uvedbi takšnih sistemov morajo države poskrbeti, da bo ustreznim predstavnikom uporabnikov civilnega letalstva na voljo podrobna dokumentacija stroškovnega knjigovodstva (predvsem popis inventarja).
2.10.4. Razčlenitev meteoroloških stroškov na »kategorije vložkov« (kadrovski, obratovalni stroški, amortizacija, obresti, drugo) se mora objaviti na večstranski ravni kot priloga k obstoječim EUROCONTROL-ovim tabelam za poročanje«.
1.7 PRILOGA VI (Slovar izrazov) se dopolni z naslednjimi definicijami:
»Avtonomna uprava navigacijskih služb zračnega prometa. Glej »Priročnik za ekonomijo navigacijskih služb zračnega prometa«, ICAO-jev Dokument 9161, odstavki 2.11. in nadaljnji.
Uprava za civilno letalstvo. Avtonomna uprava, ki izvaja regulatorne funkcije. Včasih je pristojna tudi za upravljanje z letališči in/ali navigacijskimi službami zračnega prometa.
Korporatizacija. Ustanovitev pravne osebe, bodisi v zasebni ali javni lasti, za upravljanje z nekaterimi objekti in napravami ter službami bodisi na podlagi določenega zakona ali na podlagi obstoječega zakona, kot je na primer pravo o gospodarskih družbah. Pravna oseba postane avtonomna, ko je korporatizirana.«
1.8 PRILOGA VII (Ekonomski predpisi)
Iz naslova priloge se črta beseda »OSNUTEK«.”
2. člen
Te spremembe začnejo veljati na prvi dan meseca, ki sledi datumu tega sklepa.
P. Lunardi
Predsednik Komisije”
Št. 26033-3/2004
Ljubljana, dne 28. decembra 2004.
EVA 2004-2411-0116
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost