Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005

Kazalo

17. Program priprave lokacijskega načrta za območje D-Š v Rogatcu, stran 37.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, v nadaljevanju: ZUreP-1) in 30. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99, 55/01) je župan Občine Rogatec določil
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za območje D-Š v Rogatcu
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo lokacijskega načrta za območje D-Š v Rogatcu,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta in drugi udeleženci,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitve,
– roki za posamezne faze priprave lokacijskega načrta,
– obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Predvideni lokacijski načrt obsega območje znotraj urbanistične zasnove naselja Rogatec z oznako D-Š. Na območju veljajo naslednji planski in izvedbeni akti:
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za občino Rogatec (Uradni list št. 27/99, 99/00, 89/04),
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Šmarje pri Jelšah za občino Rogatec (Uradni list št. 67/99),
Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je Zakon o urejanju prostora (Uradni list št. 110/02 in popravek 8/03 – v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1).
Na obstoječem območju je v centralnem delu zgrajen kompleks OŠ Rogatec (objekt osnovne šole, parkirišče, telovadnica in zunanje asfaltno igrišče). Na zahodnem delu območja sta urejena dva travnata igrišča (glavno in pomožno) za nogomet.
Območje je na južnem in zahodnem robu omejeno s potokoma, ki občasno poplavljata, na severnem robu z zaraščajočimi terasami in na vzhodnem delu s stanovanjsko cono S4. Dostop je z regionalne ceste.
Preko območja poteka daljnovod. Del območja se nahaja v vplivnem območju kulturnega spomenika državnega pomena – Muzej na prostem.
V okviru vzgoje in izobraževanja so obstoječe površine za rekreacijo (zunanje in telovadnica) premajhne. Objekt vrtca se nahaja v trškem jedru, kar je z vidika ureditve srednjeveškega trga in predvidene dovozne ceste okoli središča neustrezna. Obstoječa nogometna infrastruktura ne ustreza kriterijem Nogometne zveze Slovenije in UEFE.
Zaradi razvoja različnih športnih dejavnosti in potreb v okviru šolskih dejavnosti ter delovanja različnih društev, je potrebno izdelati kompleksno in smotrno ureditev območja, ki bo zagotovila največjo možno mero izrabe prostora z upoštevanjem obstoječega stanja oziroma možnih preureditev.
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet lokacijskega načrta je umestitev novih športnih in rekreacijskih objektov oziroma preureditev obstoječih v območju, v planu opredeljenem z oznako D-Š, in sicer:
– preveritev ustreznosti lokacije obstoječih nogometnih igrišč in eventuelna preureditev oziroma prestavitev,
– izgradnja spremljajočega objekta za potrebe nogometnega kluba (tribune, slačilnice, klubski prostori…),
– povečanje obstoječe telovadnice tako, da ustreza standardom za izvedbo tekmovanj v košarki, rokometu in nogometu,
– zunanji plavalni bazen s spremljajočimi objekti,
– igrišče za odbojko na mivki, igrišče za košarko in mali nogomet,
– preveritev možnosti umestitve novega objekta vrtca z zunanjimi površinami,
– atletska steza,
– parkirne površine.
Dne 30. 11. 2004 je Občina Rogatec (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec) skladno z 28. členom ZUreP-1 izvedla prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Datum ter kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil dne 26. 11. 2004 v tedniku Rogaške novice. S to objavo so bili obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti. Z vabilom z dne 22. 11. 2004 so bili uradno povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so navedeni v 5. členu tega programa priprave.
Na prostorski konferenci so pisno ali ustno posredovali priporočila in usmeritve oziroma jih napovedali ob izstavitvi smernic naslednji udeleženci: zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Celje; Eletkro Celje d.d., Celje; DRSC, Izpostava Celje; OKP d.o.o., Rogaška Slatina in NK MONS CLAUDIUS, Rogatec.
V tem programu priprave so upoštevana tista priporočila prostorske konference, ki se nanj neposredno nanašajo, druga pa bodo upoštevana v postopku priprave lokacijskega načrta.
4. člen
(okvirno območje)
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele št. 906/2, 905/2, k.o.Tlake, 1043/2, 1043/3, 1043/4, 1043/5, 1043/6, 1043/7, 1043/8, 1043/9 k.o. Rogatec. Površina območja je približno 66 787 m2.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Rogatec, ki bo izbrala načrtovalca prostorskega akta.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Elektro Celje, Vrunčeva 2a, Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
– Občina Rogatec, Oddelek za okolje in prostor, Ceste 11, Rogatec,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Celje, Lava 42, Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni trg 1, Celje,
– OKP Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Celje, Lava11, Celje,
– PETROL PLINI D.O.O., Dunajska 50, Ljubljana.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec lokacijskega načrta kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Pri pripravi lahko sodelujejo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku izdelave dokumenta.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vsa predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
Za širše območje so v izdelavi naslednje strokovne podlage:
Idejna zasnova nadomestnih ukrepov zaradi zmanjšanja poplavnih površin ob Sotli in Draganji zaradi predvidenih in izvedenih gradenj na območju naselja Rogatec.
V postopku priprave lokacijskega načrta mora pripravljalec zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna ureditev,
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
– idejna zasnova prometne ureditve,
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– idejno zasnovo vodnogospodarskih ureditev,
– geodetske podlage za izdelavo lokacijskega načrta,
– geološko-geomehansko poročilo,
– podatke zemljiškega katastra,
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
Morebitne dodatke strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom priprave lokacijskega načrta.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V postopku sprejemanja lokacijskega načrta je potrebno med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje v skladu s 158. členom ZureP-1 izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Pripravljavec lokacijskega načrta, odgovoren za njegovo pripravo je Občina Rogatec.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve geodetske podlage, kot jih predpisuje ZureP-1, pridobi pripravljavec lokacijskega načrta. Pripravljavec pridobi tudi katastrski načrt pri Geodetski upravi RS.
9. člen
(roki za pripravo prostorskega akta)
Roki za pripravo posameznih faz izdelave lokacijskega načrta:
– pripravljavec izvede prostorsko konferenco (najmanj 8 dni pred sprejemom programa priprave),
– sprejem programa priprave,
– priprava stališč in priporočil do usmeritve prostorske konference s strani pripravljavca, pregled pobud, analiza prostora in določitev potrebnih strokovnih podlag (20 dni od sprejetega programa priprave),
– priprava gradiva za pridobitev smernic (10) dni,
– pridobivanje smernic (30 dni po prejemu poziva),
– analiza strokovnih podlag in smernic ter izdelava variantnih strokovnih rešitev (20 dni),
– izdelava predloga lokacijskega načrta (20 dni),
– pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco (najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga),
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni po objavi),
– pripravljavec sprejme stališča do pripomb iz javne razgrnitve,
– izdelovalec na podlagi sprejetih stališč pripravi dopolnjen predlog lokacijskega načrta
– občinski svet na predlog župana obravnava dopolnjen predlog lokacijskega načrta v prvi obravnavi,
– izdelovalec na podlagi morebitnih pripomb občinskega sveta pripravi drugi dopolnjen predlog lokacijskega načrta
– pridobivanje mnenj (30 dni po prejemu poziva),
– izdelava predloga lokacijskega načrta (15 dni),
– Občinski svet občine Rogatec na predlog župana obravnava in sprejme usklajen predlog lokacijskega načrta oziroma odlok, ki se objavi v Uradnem listu RS.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta zagotovi Občina Rogatec.
11. člen
(veljavnost programa priprave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35005-0003/2004
Rogatec, dne 28. decembra 2004.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost