Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005

Kazalo

9. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Laško, stran 21.

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) je Občinski svet občine Laško na 15. seji dne 22. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu v Občini Laško
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Laško ustanavlja Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju občine Laško (v nadaljevanju: svet).
2. člen
Naloge sveta so:
– obravnava in ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu v občini,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– predlaga in koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa z vsemi organi in organizacijami, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti cestnega prometa,
– usmerja in skrbi za izvajanje prometne vzgoje in preventivne dejavnosti,
– skrbi za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
– izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije druga gradiva pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini,
– sodeluje pri akcijah varnih poti v šolo, ter določa prometno nevarne poti v šolo,
– sodeluje z Javno agencijo za varnost cestnega prometa v Republiki Sloveniji.
3. člen
Svet šteje osem članov in ga sestavljajo predstavniki zainteresiranih organov in organizacij s področja prometa, in sicer:
– predstavnik lokalne skupnosti,
– predstavnik Upravne enote-oddelka za upravne notranje zadeve,
– predstavnik Policijske postaje Laško,
– predstavniki Združenja šoferjev in avtomehanikov Laško,
– predstavnik Avto-moto društva Laško,
– predstavnik javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
– predstavnik Javnega podjetja Komunale Laško,
– predstavnik občinske uprave.
Občinski svet izmed predstavnikov zainteresiranih organov in organizacij s področja prometa imenuje predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet ima tudi tajnika, ki ga na prvi seji imenuje svet. Mandat predsednika, tajnika in članov traja štiri leta. Po poteku mandata so vsi lahko ponovno imenovani.
4. člen
Delovanje sveta je javno in urejeno s poslovnikom, ki velja za organe občinskega sveta.
5. člen
Za izvajanje nalog lahko svet ustanovi komisije, ki delujejo na posameznih področjih v skladu s pristojnostmi sveta.
6. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu se na podlagi letnega programa sveta zagotavljajo v občinskem proračunu. Svet lahko pridobi tudi druga sredstva. Tako pridobljena sredstva uporablja svet na podlagi sprejetega finančnega plana za vsako leto.
7. člen
Administrativno tehnične in finančne naloge za Svet opravlja pristojna služba občinske uprave.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati dosedanji Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 39/96).
Št. 34003-2/04
Laško, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost