Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005

Kazalo

4. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2005, stran 18.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 29. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Braslovče za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Braslovče za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine in druge določbe.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
---------------------------------------------------------
Skupina/
Podskupina
kontov BESEDILO              Proračun leta
2005
---------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
  I. SKUPAJ PRIHODKI
  (70+71+72+73+74)                625.454
  TEKOČI PRIHODKI
  (70+71)                    373.597
70 DAVČNI PRIHODKI
  (700+703+704+706)               350.041
  700 Davki na dohodek in dobiček        277.163
  703 Davki na premoženje            32.790
  704 Domači davki na blago in storitve     40.088
  706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
  (710+711+712+713+714)              23.556
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od
  premoženja                   13.167
  711 Takse in pristojbine            2.287
  712 Denarne kazni                 22
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    1.250
  714 Drugi nedavčni prihodki           6.830
72 KAPITALSKI PRIHODKI
  (720+721+722)                  57.085
  720 Prihodki od podaje osnovnih sredstev    20.685
  721 Prihodki od prodaje zalog
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in
  nematerialnega premoženja            36.400
73 PREJETE DONACIJE
  (730+731)
  730 Prejete donacije iz domačih virov
  731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
  (740) 194.772
  740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih institucij           194.772
  II.SKUPAJ ODHODKI
  (40+41+42+43)                 700.641
40 TEKOČI ODHODKI
  (400+401+402+403+409)             160.777
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     40.812
  401 Prispevki delodajalcev za socialno
  varnost                     6.421
  402 Izdatki za blago in storitve       110.544
  403 Plačila domačih obresti
  409 Rezerve                   3.000
41 TEKOČI TRANSFERI
  (410+411+412+413+414)             232.893
  410 Subvencije                 7.420
  411 Transferi posameznikom
  in gospodinjstvom               165.390
  412 Transferi neprofitnim org.
  in ustanovam                  22.684
  413 Drugi tekoči domači transferi       37.399
  414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          230.530
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    230.530
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)          76.441
  430 Investicijski transferi          76.441
  III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.      -75.187
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
  IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH
  POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
  DELEŽEV (750+751+752)              15.815
  750 Prejeta vračila danih posojil
  751 Prodaja kapitalskih deležev        14.700
  752 Kupnine iz naslova privatizacije      1.115
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJ
  KAPITALSKIH DELEŽEV
  (440+441+442+443)
  440 Dana posojila
  441 Povečanje kapitalskih deležev
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
  privatizacije
  443 Povečanje namenskega premoženja
  v javnih skladih in drugih osebah j.p.
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
  SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)     15.815
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
  500 Domače zadolževanje
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
  550 Odplačila domačega dolga
  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
  SREDSTEV NA RAČUNIH
  (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)           -59.372
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
  XI. NETO FINANCIRANJE
  (VI.+VII.-VIII.-IX.)              75.187
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
  DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA (9009)        61.000
  9009 Splošni sklad za drugo           61.000
---------------------------------------------------------
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Braslovče.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člen a ZJF, tudi naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in druge predpisane namenske takse.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov in proračun.
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in ob zaključnem računu poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in o njegovi realizaciji.
5. člen
V proračunsko rezervo občine se v letu 2005 izloči 2.000.000 SIT. Rezerva se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem obvešča občinski svet pri polletnem izvrševanju proračuna in ob zaključnem računu.
6. člen
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 1.000.000 SIT. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom ZJF.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 40.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke bo potekal skladno z dinamiko po načrtu razvojnih programov, za namene za katere je že načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA IN DRUGE DOLOČBE
9. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča župan.
10. člen
Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
12. člen
Neposredni uporabnik občinskega proračuna pripravi zaključni račun finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predloži županu do 28. februarja tekočega leta.
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo predložiti županu letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Braslovče v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005.
Št. 403-02/02/04
Braslovče, dne 29. decembra 2004.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

AAA Zlata odličnost