Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005

Kazalo

3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje, stran 17.

Na podlagi drugega odstavka 192. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – ZP-L, 52/02 – ZJA in 86/04) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu
ter vsebini revizijskega pregleda in poročila
o revidiranju letnega poročila družbe
za upravljanje
1. člen
V 2. členu Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 80/03 in 133/03; v nadaljevanju: Sklep) se 1. točka, 2. točka in 3. točka nadomestijo z novo 1. točko, ki se glasi:
»1. letnih računovodskih izkazih iz 4. člena tega sklepa,«,
dosedanje 4. točka, 5. točka in 6. točka postanejo 2. točka, 3. točka in 4. točka,
dosedanja 7. točka se črta,
dosedanji 8. točka in 9. točka pa postaneta 5. točka in 6. točka.
2. člen
V 7. členu Sklepa se črta 4. točka,
dosedanja 5. točka in 6. točka pa postaneta 4. točka in 5. točka.
3. člen
V 9. členu Sklepa se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »petega«, beseda »petega« pa nadomesti z besedo »sedmega«.
4. člen
V 10. členu Sklepa se besede »138. člena ZISDU–1« nadomestijo z besedami »138. člena in določbe 182. člena ZISDU-1«.
5. člen
12. člen Sklepa se črta.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 183-1/2-5/2004
Ljubljana, dne 29. decembra 2004.
EVA 2004-1611-0190
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost