Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005

Kazalo

1. Statut Študentske organizacije Univerze v Mariboru, stran 1.

V statutu Študentske organizacije Univerze v Mariboru, določamo demokratične temelje delovanja skupnosti študentov Univerze v Mariboru, ustanovljene na temeljih skupnosti študentov mariborskih visokošolskih zavodov, kasneje Zveze študentov Slovenije, ki se je ob združitvi z Zvezo socialistične mladine Slovenije preimenovala v Univerzitetno konferenco Zveze socialistične mladine Slovenije Maribor in je pod tem imenom delovala do ustanovitve demokratične organizacije študentov dne 29. maja 1991.
S T A T U T
Študentske organizacije Univerze v Mariboru
I. SPLOŠNO
1. člen
Statut Študentske organizacije Univerze v Mariboru ureja položaj, delovanje in organiziranost Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
2. člen
Študentska organizacija Univerze v Mariboru je demokratično organizirana skupnost študentov Univerze v Mariboru, ki zastopa interese študentov in se zavzema za njihovo uresničevanje.
3. člen
Organizacija skupnosti študentov Univerze v Mariboru se imenuje Študentska organizacija Univerze v Mariboru, je pravna oseba in v svojem delovanju avtonomna in nepridobitna organizacija.
Uporablja se kratica ŠOUM. V mednarodnih odnosih Študentska organizacija Univerze v Mariboru nastopa z imenom Student Organisation of University of Maribor. Sedež Študentske organizacije Univerze v Mariboru je Gosposvetska cesta 83 v Mariboru.
4. člen
Simbol Študentske organizacije Univerze v Mariboru je dvobarven; moder in rumen. Skladno s celostno grafično podobo je sestavljen iz šestih zaporednih območij, ki nastanejo kot rezultat prekrivanja ekscentrično postavljenih pravilnih krogov.
5. člen
Študentska organizacija Univerze v Mariboru deluje v skladu z načeli demokratičnosti, transparentnosti, solidarnosti, ekonomičnosti in javnih koristi.
6. člen
Študentska organizacija Univerze v Mariboru deluje v interesu razvoja in napredka univerze, univerzitetnega mesta, širše regije in Republike Slovenije, predvsem pa v korist študentov in mladih.
Študentska organizacija Univerze v Mariboru sledi integraciji v mednarodni prostor, upoštevajoč načelo mednarodne primerljivosti in uspešnosti.
7. člen
Študentska organizacija Univerze v Mariboru je v svojem delovanju avtonomna.
8. člen
Delovanje Študentske organizacije Univerze v Mariboru je javno.
Izjeme se uredijo s poslovniškimi akti organov Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
9. člen
Študentje Univerze v Mariboru so v Študentski organizaciji Univerze v Mariboru enakopravni, ne glede na družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, način študija, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino. V statutu in drugih splošnih aktih Študentske organizacije Univerze v Mariboru uporabljeni izrazi za fizične osebe, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženske in za moške.
10. člen
Študentje Univerze v Mariboru, ki imajo status študenta v skladu z zakonom v Republiki Sloveniji, imajo pravico voliti in biti voljeni v organe Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
11. člen
Študentska organizacija Univerze v Mariboru zastopa interese študentov in mladih ter se zavzema za njihovo uresničevanje.
Študentska organizacija Univerze v Mariboru zlasti:
(1) sprejema, organizira in izvaja programe interesnih dejavnosti študentov na področju kulture, izobraževanja, športa, tehnične kulture in drugih področjih interesnega delovanja študentov;
(2) sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na socialni in ekonomski položaj študentov;
(3) zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja študentov;
(4) zagotavlja sodelovanje študentov pri upravljanju lokalnih zadev, ki jih lokalna skupnost ali širša samoupravna lokalna skupnost ureja samostojno, na področjih, ki vplivajo na življenje in delo študentov;
(5) zagotavlja vpliv in sodelovanje študentov pri upravljanju javnih zadev in pri delu državnih organov;
(6) ustvarja pogoje za čim učinkovitejše delovanje študentov v organih upravljanja univerze, njihovih delovnih telesih in v organih drugih skupnosti in organizacij, kjer imajo študentje svoje predstavnike;
(7) izvoli predstavnike študentov, ki sodelujejo pri delu visokošolskega zavoda;
(8) opozarja javnost na probleme na področju izobraževanja, ekonomskega in socialnega položaja študentov in sodeluje pri njihovem reševanju;
(9) pridobiva ugodnosti in opravlja storitve za študente ter v okviru svojih možnosti ustvarja pogoje za delovanje študentov na vseh področjih, razen delovanja v političnih strankah in verskih organizacijah;
(10) aktivno sodeluje pri integracijah in tokovih v mednarodnem prostoru in
(11) opravlja gospodarske in druge dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje teh dejavnosti.
12. člen
Študentska organizacija Univerze v Mariboru v skladu z zakonodajo opravlja dejavnosti ter lahko ustanovi oziroma soustanovi organizacijsko obliko pravne osebe, ki izvaja te dejavnosti.
Študentska organizacija Univerze v Mariboru lahko za opravljanje določenih dejavnosti pooblasti organizacijsko obliko pravne osebe.
13. člen
V Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru se lahko pripoji druga pravna oseba, ustanovljena na podlagi zakona o skupnostih študentov, v skladu z odlokom.
14. člen
Študentska organizacija visokošolskega zavoda, ki je član Univerze v Mariboru in katerega sedež je v lokalni skupnosti, ki ni enaka sedežu Univerze v Mariboru, je pravna oseba v skladu z odlokom.
II. UREDITEV
1. Študentski zbor
15. člen
Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: Študentski zbor) je najvišji organ Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
16. člen
Študentski zbor tvorijo študentski poslanci, ki se volijo na neposrednih in tajnih volitvah. Študentski zbor se voli za mandatno obdobje dveh let. Študentski poslanci so predstavniki vseh študentov in odločajo po svoji vesti ter niso vezani na nikakršna navodila.
17. člen
Študentski poslanci morajo imeti ob izvolitvi status študenta. V primeru prenehanja statusa študenta opravlja študentski poslanec funkcijo do potrditve mandata nadomestnega študentskega poslanca.
V primeru prenehanja mandata študentskega poslanca se najmanj v roku 14 in največ 28 dni od ugotovitve o prenehanju mandata razpišejo nadomestne volitve študentskega poslanca v volilni enoti. Prenehanje mandata ugotavlja Volilna komisija po uradni dolžnosti.
18. člen
Študentski zbor dela na rednih in izrednih sejah. Redne in izredne seje sklicuje predsednik Študentskega zbora; izredno sejo mora sklicati, če to zahteva najmanj četrtina študentskih poslancev ali predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Postopek sklicevanja rednih in izrednih sej Študentskega zbora se uredi s poslovnikom Študentskega zbora.
19. člen
Študentski zbor sklepa, če je na seji navzoča večina študentskih poslancev. Študentski zbor sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih študentskih poslancev, če s tem statutom ali drugim aktom Študentskega zbora ni določeno drugače.
20. člen
Študentski zbor ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvoli izmed študentskih poslancev Študentski zbor na svoji konstitutivni seji z večino glasov vseh poslancev na tajnem glasovanju. Postopek izvolitve in razrešitve predsednika in podpredsednika Študentskega zbora se opredeli s poslovnikom Študentskega zbora.
21. člen
Študentski zbor:
(1) sklepa o izvolitvi in razrešitvi predsednika in podpredsednika Študentskega zbora;
(2) sklepa o izvolitvi in razrešitvi predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru;
(3) sklepa o imenovanju in razrešitvi članov Študentskega predsedstva Študentske organizacije Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: študentsko predsedstvo);
(4) sklepa o izvolitvi predstavnikov študentov v Nadzorni svet Študentske organizacije Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: nadzorni svet);
(5) podaja mnenje k predlogu letnega finančnega načrta Študentske organizacije Univerze v Mariboru;
(6) sprejema študentske odloke;
(7) z dvotretjinsko večino sprejema poslovnik Študentskega zbora;
(8) z dvotretjinsko večino sprejema statut Študentske organizacije Univerze v Mariboru skladno z določbami tega statuta;
(9) poda predhodno mnenje nadzornemu svetu k imenovanju in razrešitvi direktorja Študentske organizacije Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: direktor);
(10) imenuje delovna telesa Študentskega zbora ter določi njihove naloge in pristojnosti;
(11) obravnava delo študentskega predsedstva;
(12) sprejema resolucije, s katerimi izraža svoja stališča do problematik na različnih področjih, ki zadevajo delo in življenje študentov in
(13) opravlja druga dela in naloge, določene s tem statutom.
Študentski zbor ima v odnosu s Študentsko organizacijo Slovenije pravice in dolžnosti, ki so določene v Študentski ustavi Študentske organizacije Slovenije.
22. člen
Študentski poslanec ima pravico, da:
(1) skupaj z vsaj dvema drugima študentskima poslancema ustanovi poslansko skupino;
(2) zahteva od predsednika Študentskega zbora, predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru in direktorja informacije, potrebne za njegovo delo v Študentskem zboru;
(3) skupaj z vsaj dvema drugima študentskima poslancema vloži predlog študentskega odloka ali resolucijo;
(4) postavi poslansko vprašanje.
23. člen
Volitve v Študentski zbor razpisuje predsednik Študentskega zbora. Volitve v Študentski zbor morajo biti razpisane najmanj 14 in največ 28 dni pred zadnjo sredo v mesecu oktobru leta, v katerem se volitve izvajajo. Volitve v Študentski zbor potekajo praviloma v mesecu oktobru leta, v katerem se volitve izvajajo.
24. člen
Volitve v Študentski zbor organizira Volilna komisija Študentskega zbora, ki ima predsednika in dva člana. Volilno komisijo Študentskega zbora izvoli Študentski zbor z večino vseh študentskih poslancev do konca meseca junija leta, v katerem se volitve izvajajo. Volilna komisija Študentskega zbora ima mandat dve leti. Volitve v Študentski zbor izvajajo volilni odbori posameznih volilnih enot, ki so za svoje delovanje odgovorni Volilni komisiji Študentskega zbora.
Člani volilne komisije so lahko tudi osebe, ki niso v funkciji študentskega poslanca Študentskega zbora.
25. člen
Mandat študentskih poslancev se konča s konstitutivno sejo novega Študentskega zbora, ki jo skliče predsednik Študentskega zbora v prejšnjem mandatu najkasneje 7 dni po izvolitvi večine vseh študentskih poslancev. Kolikor se v treh mesecih po volitvah Študentski zbor ne konstituira, predsednik Študentskega zbora v prejšnjem mandatu razpiše nove volitve.
26. člen
Volilna enota predstavlja vse študente posameznega visokošolskega zavoda, ki je član Univerze v Mariboru. Volilna enota ima ime visokošolskega zavoda, na katerem deluje, in zaporedno številko.
Zaporedno številko z žrebom določi Volilna komisija Študentskega zbora. Število študentskih poslancev se določa glede na število študentov, vpisanih na posameznem visokošolskem zavodu v preteklem študijskem letu tako, da se voli en študentski poslanec na 1500 volilnih upravičencev; dva študentska poslanca na od 1501 do 3000 volilnih upravičencev in trije študentski poslanci nad 3001 volilnih upravičencev. Število študentov, vpisanih na posameznem visokošolskem zavodu, se ugotavlja na podlagi uradnih statističnih podatkov.
27. člen
Študentski zbor ima svoja delovna telesa. Delovna telesa Študentskega zbora so odbori in komisije, ki jih sestavljajo študentski poslanci. Na seje delovnih teles se vabijo člani Študentskega predsedstva in strokovne službe.
28. člen
Odbor je delovno telo Študentskega zbora, v okviru katerega študentski poslanci uresničujejo interese in spremljajo aktualno problematiko na študentskem področju ter nadzorujejo delo posameznih študentskih sekretarjev in Študentskega predsedstva.
29. člen
Študentski zbor je razdeljen v naslednje odbore:
(1) Odbor za univerzitetno politiko in izobraževanje;
(2) Odbor za socialna vprašanja;
(3) Odbor za mednarodno sodelovanje;
(4) Odbor za interesne dejavnosti študentov. Študentski zbor lahko za obravnavo določenih vprašanj z odlokom ustanovi dodatne odbore.
30. člen
Seje odborov Študentskega zbora sklicuje in vodi predsednik odbora, ki ga imenuje Študentski zbor izmed študentskih poslancev z večino glasov prisotnih študentskih poslancev na predlog predsednika Študentskega zbora ali treh študentskih poslancev. Sestavo odbora določa Študentski zbor na predlog predsednika Študentskega zbora po predhodnem posvetovanju s študentskimi poslanci. Delovanje odborov se uredi s poslovnikom Študentskega zbora.
31. člen
Študentski zbor ima naslednje komisije:
(1) Komisijo za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja;
(2) Komisijo za zakonodajo;
(3) Komisijo za poslovnik in
(4) Volilno komisijo.
Študentski zbor lahko ustanovi dodatne komisije za potrebe delovanja Študentskega zbora.
32. člen
Za imenovanje predsednika komisije, določanje sestave in ostala vprašanja se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, ki urejajo odbore Študentskega zbora. Delovanje komisij se uredi s poslovnikom Študentskega zbora.
33. člen
Študentska organizacija Univerze v Mariboru zagotavlja interesne dejavnosti študentov z izvajanjem lastne dejavnosti in s financiranjem programov posameznikom, društvom, zvezam društev, zavodom, samoupravnim skupnostim študentov in drugim pravnim osebam nepridobitnega značaja. Interesne dejavnosti študentov so tiste dejavnosti, za katere imajo študentje interes, in so dejavnosti, ki niso vezane na študijski proces in jih študentje opravljajo ob študiju na področjih študentske kulture, izobraževanja, študentskega športa, tehnične kulture, študentske mednarodne dejavnosti, izpopolnjevanja študentov v tujini, raziskovalne dejavnosti, študentskega socialnega in ekonomskega položaja, informacijskega in računalniškega opismenjevanja ter uporabe informacijskih tehnologij, študentskega založništva in medijev ter drugih dejavnosti in pooblastil.
34. člen
Interesne dejavnosti študentov izvajajo Študentska organizacija Univerze v Mariboru in posamezniki, društva, zveze društev, zavodi, druge samoupravne skupnosti študentov in druge pravne osebe nepridobitnega značaja. Pridruženi člani Študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki jim skladno s pravili tak status pridruženega člana pripozna Študentska organizacija Univerze v Mariboru, so nosilci interesnih dejavnosti.
35. člen
Organizacijska enota Študentske organizacije Univerze v Mariboru je notranja organizirana dejavnost Študentske organizacije Univerze v Mariboru z lastno organizacijsko strukturo in predmetom dejavnosti trajnega značaja in ji status organizacijske enote s sprejemom odloka o ustanovitvi organizacijske enote pripozna Študentski zbor. Potrjeni mandat posameznih članov organov organizacijskih enot Študentske organizacije Univerze v Mariboru se smiselno podaljša do izvolitve novih članov organov v skladu s splošnimi akti, ki urejajo to področje.
2. Študentsko predsedstvo in predsednik
36. člen
Predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru predstavlja Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, skrbi za enotnost usmeritev in vodi ter usklajuje delo članov Študentskega predsedstva.
37. člen
Predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru izvoli Študentski zbor z večino glasov vseh študentskih poslancev. Predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru se razreši z večino glasov vseh študentskih poslancev z izvolitvijo novega predsednika na predlog ene tretjine študentskih poslancev.
38. člen
Predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru mora imeti ob izvolitvi status študenta. V primeru prenehanja statusa študenta opravlja predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru funkcijo do izvolitve novega. V primeru prenehanja mandata predsednik Študentskega zbora najmanj v roku 7 in največ 14 dni od ugotovitve o prenehanju mandata sproži postopke za izvolitev novega predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Prenehanje mandata ugotavlja Volilna komisija po uradni dolžnosti.
39. člen
Predsednik Študentskega zbora po posvetovanjih s študentskimi poslanci, vendar najkasneje 7 dni po konstitutivni seji Študentskega zbora, predloži Študentskemu zboru kandidata za predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Volitve predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru se opravijo na prvi redni seji Študentskega zbora, ki mora biti najkasneje v roku 10 dni po izvedbi konstitutivne seje Študentskega zbora.
40. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine glasov, lahko predsednik Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru po ponovnih posvetovanjih v petih dneh predloži drugega ali ponovno istega kandidata, lahko pa ga predlaga tudi pet študentskih poslancev. Kandidati za predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru se morajo pred začetkom glasovanj predstaviti. Če je v drugem krogu vloženih več predlogov, se glasuje o vsakem posebej, in sicer najprej o kandidatu predsednika Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru, če ta ni izvoljen, pa še o drugih kandidatih po izžrebanem vrstnem redu.
41. člen
Če noben izmed kandidatov za predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru tudi v drugem krogu ne dobi potrebne večine, se lahko predlagajo novi ali isti kandidati v skladu s prejšnjim členom. Postopek volitev je enak kot v drugem krogu, le da morajo kandidati zbrati večino prisotnih študentskih poslancev.
42. člen
Če v tretjem krogu ni izvoljen noben kandidat, predsednik Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru razpusti Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru in razpiše nove volitve.
43. člen
Predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru predlaga v roku 14 dni po svoji izvolitvi Študentskemu zboru v imenovanje študentske sekretarje. Kandidati za študentske sekretarje se morajo pred imenovanjem predstaviti Študentskemu zboru. Študentski sekretarji morajo imeti ob izvolitvi status študenta. V primeru prenehanja statusa študenta opravlja študentski sekretar funkcijo do izvolitve naslednika.
44. člen
Študentsko predsedstvo ob predsedniku Študentske organizacije Univerze v Mariboru praviloma sestavljajo:
(1) sekretar za univerzitetno politiko in izobraževanje;
(2) sekretar za socialna in zdravstvena vprašanja;
(3) sekretar za mednarodno sodelovanje; in
(4) sekretar za interesne dejavnosti študentov; ob tem pa še največ dva študentska sekretarja, zadolžena za področje, ki ju z imenovanjem določi Študentski zbor.
45. člen
O izvolitvi študentskih sekretarjev odloča o listi kot celoti Študentski zbor z večino prisotnih študentskih poslancev.
Študentski sekretarji vodijo delo oddelkov. Predsednik in najmanj štirje ter največ šest študentskih sekretarjev tvorijo Študentsko predsedstvo. Študentski zbor na predlog predsednika izmed študentskih sekretarjev imenuje podpredsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki nadomešča predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru v času njegove odsotnosti.
46. člen
Kolikor predlog sestave Študentskega predsedstva Študentske organizacije Univerze v Mariboru ne dobi zadostne večine, lahko predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru v roku petih dni predlaga nov predlog, ki je lahko enak kot zavrnjeni predlog. V kolikor predlog sestave Študentskega predsedstva Študentske organizacije Univerze v Mariboru ne dobi zadostne podpore tudi v drugem poizkusu, glasuje Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru o vsakem kandidatu za člana Študentskega predsedstva Študentske organizacije Univerze v Mariboru posamično. Študentsko predsedstvo Študentske organizacije Univerze v Mariboru je imenovano, če sta potrjeni dve tretjini predlaganih članov Študentskega predsedstva Študentske organizacije Univerze v Mariboru. V tem primeru mora predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru v roku 14 dni predlagati kandidate za člane Študentskega predsedstva Študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki še niso bili imenovani.
47. člen
Kolikor Študentsko predsedstvo Študentske organizacije Univerze v Mariboru ne dobi zadostne večine tudi v tretjem krogu ali po glasovanju za člane Študentskega predsedstva Študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki še niso bili imenovani, mora Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru na predlog pet študentskih poslancev izvoliti novega predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
48. člen
Predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru lahko zahteva, da Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru glasuje o zaupnici Študentskemu predsedstvu Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Zahtevo mora predložiti predsedniku Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru. O zaupnici se glasuje najkasneje v petnajstih dneh od vložitve zahteve. Pred glasovanjem o zaupnici ima predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru pravico obrazložiti svojo zahtevo.
49. člen
Če večina vseh študentskih poslancev ne podpre zaupnice, lahko najmanj pet študentskih poslancev predlaga, naj se izvoli nov predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
50. člen
Najmanj ena tretjina študentskih poslancev lahko vloži interpelacijo o delu Študentskega predsedstva ali posameznega študentskega sekretarja. Interpelacija se vloži pisno predsedniku Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Mariboru. V njej mora biti jasno postavljeno in obrazloženo vprašanje, ki je njen predmet. O interpelaciji se mora glasovati v roku štirinajstih dni od vložitve interpelacije. Predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru ali posamezni študentski sekretar, zoper delo katerega je vložena interpelacija, ima pravico odgovoriti na interpelacijo pisno in ustno na seji Študentskega zbora.
Predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru ima v odnosu s Študentsko organizacijo Slovenije pravice in dolžnosti, ki so določene v Študentski ustavi Študentske organizacije Slovenije.
51. člen
Študentsko predsedstvo je izvršilni organ Študentske organizacije Univerze v Mariboru in je v svojih pristojnostih odgovorno Študentskemu zboru Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Študentsko predsedstvo:
(1) določa študentsko politiko v odnosu do države, univerze in drugih subjektov, s katerimi Študentska organizacija Univerze v Mariboru sodeluje;
(2) pripravlja in izvaja letni program dela Študentske organizacije Univerze v Mariboru iz področja svojih pristojnosti in pristojnosti Študentskega zbora;
(3) obravnava vprašanja na posameznih področjih študentskega življenja in pripravlja in izvaja resolucije;
(4) uvaja, izvaja in ukinja programe v skladu z odlokom in delovnim in finančnim načrtom;
(5) predlaga Študentskemu zboru v sprejem odloke;
(6) imenuje ali predlaga predstavnike Študentske organizacije Univerze v Mariboru v univerzitetne organe in druge organe v študentskih združenjih, kjer ima Študentska organizacija Univerze v Mariboru svoje predstavnike in
(7) v sodelovanju z direktorjem pripravlja letni finančni načrt Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
52. člen
Funkcija predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru in študentskih sekretarjev preneha z izvolitvijo novega Študentskega predsedstva.
53. člen
Generalni sekretar Študentske organizacije Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: generalni sekretar) skrbi za delovanje Študentskega zbora in Študentskega predsedstva, vodi njuno administracijo in skrbi za pomoč pri tehnični pripravi in izvedbi projektov in vsebin, ki se izvajajo v okviru Študentskega predsedstva.
Generalnega sekretarja imenuje po predhodnem mnenju Študentskega predsedstva direktor z mandatno dobo dveh let.
3. Nadzorni svet
54. člen
Nadzorni svet Študentske organizacije Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: nadzorni svet) je nadzorni organ Študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki je odgovoren za strokovno delovanje in zakonitost poslovanja Študentske organizacije Univerze v Mariboru in nadzira namensko porabo sredstev Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Nadzorni svet skupaj z drugimi organi Študentske organizacije Univerze v Mariboru zasleduje cilje in usmerja delovanje ter, izhajajoč iz načel, skrbi za nemoten in uspešen razvoj Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
55. člen
Nadzorni svet:
(1) nadzira zakonitost poslovanja in namensko porabo sredstev Študentske organizacije Univerze v Mariboru;
(2) po predhodnem mnenju Študentskega zbora in zbora delavcev imenuje in razrešuje direktorja;
(3) na predlog direktorja in predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru sprejema letni finančni načrt Študentske organizacije Univerze v Mariboru;
(4) sprejema pravilnike, s katerimi se ureja organiziranost in delovanje direktorja in strokovnih služb Študentske organizacije Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: strokovne službe);
(5) sprejema pravilnike, s katerimi ureja poslovanje Študentske organizacije Univerze v Mariboru;
(6) kot drugostopenjski organ odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja;
(7) podaja mnenja k zaključnem računu Študentske organizacije Univerze v Mariboru za preteklo poslovno leto; sprejema poslovno poročilo ŠOUM za preteklo poslovno leto;
(8) podaja predloge in mnenja drugim organom Študentske organizacije Univerze v Mariboru;
(9) imenuje predstavnike Študentske organizacije Univerze v Mariboru v organe s strani Študentske organizacije Univerze v Mariboru ustanovljenih pravnih oseb;
(10) in opravlja druga dela in naloge, določene s tem statutom.
56. člen
Nadzorni svet Študentske organizacije Univerze v Mariboru sestavljajo:
(1) štirje študentski poslanci kot predstavniki študentov;
(2) dva predstavnika delavcev in sodelavcev Študentske organizacije Univerze v Mariboru in
(3) predstavnik študentske javnosti. Mandatna doba članov nadzornega sveta je dve leti.
57. člen
Člani nadzornega sveta odločajo po svoji vesti in niso vezani na nikakršna navodila. Za svoje odločitve odgovarjajo z vsem svojim premoženjem v skladu s smiselno uporabo Zakona o finančnem poslovanju podjetij o odgovornosti članov nadzornih svetov gospodarskih družb. Za delovanje v nadzornem svetu pripada članom denarno nadomestilo, ki se določi s pravilnikom.
58. člen
Predstavnike študentov v Nadzorni svet Študentske organizacije Univerze v Mariboru izvoli Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru na predlog predsednika Študentskega zbora ali petih študentskih poslancev z večino vseh študentskih poslancev na tajnem glasovanju. Vsaj eden od štirih predstavnikov študentov v Nadzornem svetu mora izhajati iz vrst poslancev, ki ne podpirajo predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
59. člen
Predstavnika delavcev in sodelavcev v nadzornem svetu izvolijo zaposleni na zboru delavcev z večino vseh zaposlenih na tajnem glasovanju in v skladu s pravili, kot jih določa zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
60. člen
Predstavnika študentske javnosti v nadzornem svetu izvolijo predstavniki organizacij, ki imajo v skladu z odlokom status pridruženega člana Študentske organizacije Univerze v Mariboru, z večino vseh predstavnikov na tajnem glasovanju. Predstavnike organizacij, ki imajo v skladu z odlokom status pridruženega člana Študentske organizacije Univerze v Mariboru, sklicuje predsednik Študentskega zbora. Vsaka organizacija s statusom pridruženega člana Študentske organizacije Univerze v Mariboru ima pri glasovanju en glas. Register organizacij s statusom pridruženih članov Študentske organizacije Univerze v Mariboru vodi nadzorni svet Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
Predstavnik študentske javnosti v nadzornem svetu mora imeti ob izvolitvi status študenta. V primeru prenehanja statusa študenta opravlja predstavnik študentske javnosti v nadzornem svetu funkcijo do izvolitve novega člana.
61. člen
Delovanje nadzornega sveta ureja poslovnik, ki ga sprejme nadzorni svet z dvotretjinsko večino vseh članov.
62. člen
Predsednik nadzornega sveta predstavlja in zastopa nadzorni svet in skrbi za uresničevanje ciljev. Predsednika nadzornega sveta izvoli nadzorni svet izmed predstavnikov študentov ali pridruženih članov v nadzornem svetu. Predsednik nadzornega sveta ima namestnika, ki se izvoli iz vrst predstavnikov delavcev in sodelavcev v nadzornem svetu. Predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta izvoli nadzorni svet izmed svojih članov z večino vseh glasov.
4. Direktor
63. člen
Direktor je poslovodni organ Študentske organizacije Univerze v Mariboru; vodi delo strokovnih služb, zastopa Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru v pravnem prometu in je odgovoren za zakonitost dela Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
64. člen
Direktor pri uresničevanju obveznosti pri vodenju poslovanja Študentske organizacije Univerze v Mariboru:
(1) predlaga delovni program strokovnih služb in v skladu z določili tega statuta pripravlja letni finančni načrt Študentske organizacije Univerze v Mariboru;
(2) sprejema ukrepe za izvajanje delovnega programa strokovnih služb;
(3) odloča o razporejanju delavcev in sodelavcev strokovnih služb k posameznim delovnim nalogam;
(4) izvršuje sklepe nadzornega sveta;
(5) izvršuje sklepe Študentskega zbora in Študentskega predsedstva, ki se nanašajo na finančno poslovanje;
(6) na podlagi periodičnih obračunov podaja poročilo o poslovanju nadzornemu svetu;
(7) nadzornemu svetu in Študentskemu zboru predstavlja zaključni račun;
(8) imenuje generalnega sekretarja po predhodno pridobljenem mnenju Študentskega predsedstva in
(9) sprejema predpise.
65. člen
Direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet z dvotretjinsko večino vseh članov nadzornega sveta na tajnem glasovanju.
Študentski zbor in zbor delavcev podata k imenovanju predhodno mnenje.
66. člen
Postopek imenovanja in razrešitve poslovodnega organa se opredeli s pravilnikom, ki ga sprejme nadzorni svet Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Mandatna doba poslovodnega organa Študentske organizacije Univerze v Mariboru je štiri leta.
67. člen
Za zagotavljanje delovanja Študentske organizacije Univerze v Mariboru, določenega s tem statutom, so pod odgovornostjo poslovodnega organa organizirane strokovne službe. Strokovne službe opravljajo finančno, pravno in drugo poslovanje Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
68. člen
Pri delovanju strokovnih služb lahko sodelujejo tudi študentje.
69. člen
Strokovne službe vodi direktor. Za svoje delo so strokovne službe odgovorne direktorju. Organizacija strokovnih služb se opredeli s pravilnikom.
70. člen
Delavci v rednem delovnem razmerju s Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru imajo pravico do sindikalnega organiziranja.
Delavci in sodelavci strokovnih služb tvorijo zbor delavcev, katerega delovanje se uredi s pravilnikom.
III. AKTI
71. člen
Akti Študentske organizacije Univerze v Mariboru so: študentski odlok, pravilnik, predpis, resolucija, letni finančni načrt in poslovniki.
72. člen
Študentski odloki urejajo:
(1) pravice in dolžnosti študentskih poslancev, predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru in članov Študentskega predsedstva;
(2) organizacijo financiranja interesnih dejavnosti študentov in pridruženo članstvo nosilcev interesnih dejavnosti študentov;
(3) organizacijo in ustanavljanje organizacijskih enot Študentske organizacije Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: organizacijske enote);
(4) organizacijo, ustanavljanje in zaključevanje projektov, ki jih izvaja Študentska organizacija Univerze v Mariboru v okviru Študentskega predsedstva in organizacijskih enot;
(5) način izvajanja volitev študentskih poslancev, sestavo, način izvolitve in pristojnosti volilne komisije in volilnih odborov ter nadzor volitev s strani neodvisnih opazovalcev in
(6) druga vprašanja, ki smiselno izhajajo iz pristojnosti Študentskega zbora.
73. člen
Študentske odloke sprejema Študentski zbor z navadno večino glasov, razen študentski odlok, s katerim se urejajo volitve Študentskega zbora, za katerega je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh študentskih poslancev.
74. člen
Pravilnik ureja poslovanje in pristojnosti ter obveznosti posameznikov in organov v okviru strokovnih služb v skladu z zakonodajo in s Statutom Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Pravilnike sprejema nadzorni svet z navadno večino glasov.
75. člen
Predpis določa način izvrševanja določil študentskega odloka ali pravilnika. V skladu s svojimi pristojnostmi sprejemajo predpise Študentsko predsedstvo, direktor in sveti organizacijskih enot.
76. člen
Resolucija ocenjuje stanje in obravnava vprašanja na posameznih družbenih področjih študentske in mlade populacije ter zavzema stališča v zvezi z njihovim položajem na teh področjih.
77. člen
Z letnim finančnim načrtom se ureja predvideno finančno poslovanje in razdelitev ter namembnost sredstev za posamezne dejavnosti v koledarskem letu, za katerega je sprejet.
78. člen
S poslovniki posamezni organi Študentske organizacije Univerze v Mariboru urejajo organizacijo, način dela organov Študentske organizacije Univerze v Mariboru ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov.
78.a člen
Spremembo tega statuta sprejme Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru z dvotretjinsko večino glasov vseh študentskih poslancev. Študentski zbor si lahko pred odločanjem o spremembi pridobi mnenja drugih organov Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
78.b člen
Nadzorni svet presoja zakonitost in skladnost sprememb Statuta Študentske organizacije Univerze v Mariboru s pravnim redom Republike Slovenije po uradni dolžnosti najkasneje v roku 14 dni po tem, ko spremembo sprejme Študentski zbor. Če Nadzorni svet ne ugotovi neskladnosti, stopi sprememba statuta v veljavo 15. dan po izglasovanju na Študentskem zboru. V primeru ugotovitve neskladnosti Nadzorni svet sprejema veto na spremembo Statuta Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
78.c člen
Študentski zbor v primeru izglasovanega veta Nadzornega sveta na spremembo Statuta Študentske organizacije Univerze v Mariboru ponovno glasuje o spremembi tega statuta. Sprejem spremembe tega statuta je po ponovnem izglasovanju Študentskega zbora dokončen.
78.d člen
Sprememba Statuta Študentske organizacije Univerze v Mariboru začne veljati 15. dan po prvem sprejetju na Študentskem zboru v primeru neizglasovanega veta Nadzornega sveta ali na dan, ko spremembo drugič sprejme Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
IV. NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJ IN TRAJANJE MANDATOV
79. člen
Medsebojno niso združljive:
(1) funkcija študentskega poslanca z zaposlitvijo ali delom v strokovnih službah;
(2) funkcija študentskega sekretarja z zaposlitvijo ali delom v strokovnih službah;
(3) funkcija direktorja s članstvom v nadzornem svetu;
(4) funkcija vodje strokovne službe, zadolžene za finance in računovodstvo, s članstvom v nadzornem svetu;
(5) funkcija predsednika Študentske organizacije Univerze v Mariboru z vsemi drugimi funkcijami in poklici na Študentski organizaciji Univerze v Mariboru, razen z mestom študentskega poslanca;
(6) funkcija študentskega poslanca in študentskega sekretarja.
Medsebojno ravno tako niso združljive funkcije in delovna mesta Študentske organizacije Univerze v Mariboru s funkcijami Predsednika, Generalnega sekretarja in Notranjega revizorja Študentske organizacije Slovenije.
80. člen
Nobena funkcija ali zaposlitev na Študentski organizaciji Univerze v Mariboru ni nezdružljiva s članstvom v svetih organizacijskih enot.
80.a člen
V primeru, da s tem statutom ni drugače določeno, začnejo mandatna obdobja posameznih fizičnih oseb, imenovanih v posamezne organe ŠOUM, teči z dnem navedenim v sklepu o imenovanju. Po preteku mandata tem osebam se njihovo mandatno obdobje podaljša do izvolitve novih oseb v organe Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
81. člen
S sprejemom sprememb Statuta Študentske organizacije Univerze v Mariboru prenehajo veljati druge določbe prej veljavnega statuta Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
82. člen
Določbe drugih aktov, ki so v nasprotju s tem statutom Študentske organizacije Univerze v Mariboru, se morajo uskladiti v roku šestih mesecev. V tem roku ni mogoče sprožiti preverjanja skladnosti teh aktov s statutom Študentske organizacije Univerze v Mariboru.
83. člen
Čistopis Statuta Študentske organizacije Univerze v Mariboru se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določba 79. člena o nezdružljivosti funkcij študentskega poslanca in študentskega sekretarja stopi v veljavo po izvedbi naslednjih rednih volitev v Študentski zbor ŠOUM.
84. člen
Člani upravnega odbora opravljajo svojo funkcijo do konstituiranja nadzornega sveta s smiselno uporabo določb o pristojnosti nadzornega sveta, v mandate ostalih organov in funkcij ta statut ne posega.
85. člen
Volitve v Študentski zbor v mesecu oktobru leta 2001 razpiše predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru v skladu z določili tega statuta.
Študentska organizacija Univerze v Mariboru
Študentski parlament
Predsednica
študentskega parlamenta
Vanja Jus l. r.

AAA Zlata odličnost