Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2004 z dne 28. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2004 z dne 28. 5. 2004

Kazalo

66. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o tretji spremembi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike (ICMPD), stran 4197.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O TRETJI SPREMEMBI POGODBE O USTANOVITVI IN DELOVANJU MEDNARODNEGA CENTRA ZA RAZVOJ MIGRACIJSKE POLITIKE (ICMPD)
1. člen
Ratificira se Sporazum o tretji spremembi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike (ICMPD), sestavljen 25. 6. 2003 na Rodosu.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
A G R E E M E N T
regarding the Third Modification of the Agreement on the Establishment and Functioning of the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
The signatories of this Agreement, Member States of ICMPD, hereinafter referred to as the Contracting Parties;
Appreciating the measures and actions taken by ICMPD
– to contribute to the development of innovative, comprehensive and internationally harmonized solutions to migration challenges within the framework of internationally accepted legal principles;
– to identify and further develop best practices and standards in order to improve the efficiency and effectiveness of the migration management of States;
– to improve and facilitate regional and international co-operation in the field of migration policy and migration management, including contacts and dialogue between countries of origin, of transit and of destination;
– to promote and develop strategies to combat and to reduce irregular migration and smuggling and trafficking of human beings;
– to facilitate the establishment of sustainable and comprehensive systems for orderly migration, and
– to facilitate the exchange of information on migration-relevant data including information on countries of origin;
Recognizing that the Agreement on the Establishment and Functioning of the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) of 1 June 1993 as modified and prolonged on 27 March 1996 and on 26 April 1996 is scheduled to expire on 30 April 2004;
Noting that a number of States have expressed the intention to become parties to this Agreement;
Being aware that these States are interested in the continued existence and functioning of ICMPD;
Being also convinced that ICMPD should continue its activities and that therefore it is desirable to put the Agreement on a long-term basis;
Have agreed as follows:
Article 1
The Agreement on the Establishment and Functioning of the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) of 1 June 1993 as modified and prolonged on 27 March 1996 and on 26 April 1996 is amended as follows:
1. Article 8 paragraph 2 reads as follows: "A condition for the admission of other parties to this Agreement is mutual trust and common interest";
2. Article 11 is deleted;
3. Article 12 becomes Article 11 and Article 13 becomes Article 12.
Article 2
This Agreement is open for signature by Member States of ICMPD until 31 March 2004. It enters into force on 30 April 2004 for those Contracting Parties which have informed the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria until that date that the conditions of their constitutional law for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. Also for those Signatories, which submit such information after 30 April 2004, the Agreement enters into force retroactively on that date.
Done in Rhodes (Greece) on 25 June 2003 in one original copy in the English language.
S P O R A Z U M
o tretji spremembi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike (ICMPD)
Podpisnice tega sporazuma, države članice ICMPD, v nadaljevanju pogodbenice,
cenijo ukrepe in dejanja, ki jih je sprejel ICMPD
– za prispevek k razvoju inovativnih, izčrpnih in mednarodno usklajenih rešitev za migracijske izzive v okviru mednarodno priznanih pravnih načel;
– za identifikacijo in nadaljnji razvoj najboljših praks in standardov za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti upravljanja migracij v državah;
– za izboljšanje in krepitev regionalnega in mednarodnega sodelovanja na področju migracijske politike in upravljanja migracij, vključno s stiki in dialogom med matičnimi, tranzitnimi in ciljnimi državami;
– za spodbujanje in razvoj strategij za boj proti nezakoniti migraciji, tihotapljenju ljudi in trgovanju z njimi ter za njihovo omejevanje;
– za spodbujanje ustanovitve trajnostnih in celovitih sistemov zakonitih migracij in
– za spodbujanje izmenjave informacij o migracijah, vključno z informacijami o matičnih državah;
se zavedajo, da Pogodba o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike (ICMPD) z dne 1. junija 1993, ki je bila spremenjena in podaljšana 27. marca 1996 in 26. aprila 1996, preneha veljati 30. aprila 2004;
ugotavljajo, da so številne države izrazile namen, da postanejo pogodbenice te pogodbe;
se zavedajo, da so te države zainteresirane za nadaljnji obstoj in delovanje ICMPD;
se zavedajo tudi, da bi ICMPD moral nadaljevati svoje dejavnosti in da je zato zaželeno, da ta pogodba postane dolgoročna;
zato so se dogovorile:
1. člen
Pogodba o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike (ICMPD) z dne 1. junija 1993, ki je bila spremenjena in podaljšana 27. marca 1996 in 26. aprila 1996, se spremeni, kot sledi:
1. Drugi odstavek 8. člena se glasi: "Pogoj za sprejem drugih pogodbenic k tej pogodbi je vzajemno zaupanje in skupni interes.";
2. 11. člen se črta;
3. 12. člen postane 11. člen in 13. člen postane 12. člen.
2. člen
Ta sporazum je državam članicam na voljo za podpis do 31. marca 2004. Veljati začne 30. aprila 2004 za tiste pogodbenice, ki do tega datuma obvestijo Zvezno ministrstvo za zunanje zadeve Avstrije, da so izpolnjeni pogoji za začetek njegove veljavnosti, ki jih določa njihova notranjepravna ureditev. Tudi za tiste podpisnice, ki taka obvestila predložijo po 30. aprilu 2004, začne sporazum veljati za nazaj na ta dan.
Sestavljeno na Rodosu (Grčija) 25. junija 2003 v enem izvirniku v angleškem jeziku.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 264-04/2003-2
Ljubljana, dne 13. maja 2004
EVA 2004-1811-0125
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina