Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2004 z dne 29. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2004 z dne 29. 12. 2004

Kazalo

6084. Pravilnik o evidenci in nadzoru pri trgovanju s predmeti kulturne dediščine, stran 16609.

Na podlagi 36. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02-ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) izdaja ministrica, pristojna za kulturo
P R A V I L N I K
o evidenci in nadzoru pri trgovanju s predmeti kulturne dediščine
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Pravilnik določa vsebino, način vodenja in nadzor nad evidenco prodaje in drugih poslov s predmeti kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: predmet).
Predmet po tem pravilniku je tisti, ki sodi v eno od zvrsti predmetov kulturne dediščine iz 1. člena Pravilnika o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 73/2000).
II. EVIDENCA PRODAJE IN DRUGIH POSLOV
S PREDMETI KULTURNE DEDIŠČINE
2. člen
Evidenco prodaje in drugih poslov s predmeti (v nadaljnjem besedilu: evidenca) vodi vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki posluje z dediščino (v nadaljnjem besedilu: trgovec).
Evidenca se lahko vodi na podlagi zapisov sklenjenih pogodb, ki se štejejo kot evidenčni zapis in morajo vsebovati vse podatke iz 3. člena tega pravilnika.
Zapis sklenjene pogodbe je lahko v obliki komisijske prevzemnice ali potrdila o odkupu.
3. člen
Evidenco sestavljajo podatki o izvoru predmeta, opis predmeta, prodajna cena ter podatki o kupcu.
Podatki o izvoru predmeta obsegajo najmanj osebne podatke ali naziv predhodnega lastnika predmeta, poklic lastnika oziroma zadnje nahajališče predmeta, prevzemno vrednost oziroma odkupno ceno in številko zapisa sklenjene pogodbe.
Opis predmeta sestavljajo najmanj opredelitev vrste predmeta, funkcija predmeta, motiv, ime avtorja ali izdelovalca, če je ta znan, letnica ali obdobje nastanka, material, tehnika in posebne značilnosti (kot so označba, poškodbe, okvir).
Podatki o kupcu obsegajo najmanj osebne podatke ali naziv kupca in številko računa za prodan predmet
4. člen
Fotografija je sestavni del evidence predmeta. Fotografija je lahko digitalna ali klasična. Na fotografiji je lahko le en predmet. Če ima predmet posebne značilnosti, morajo biti te fotografirane.
Trgovec je dolžan fotografirati in hraniti fotografije predmetov, katerih vrednost, označena na zapisu sklenjene pogodbe presega 100.000 SIT.
III. DOKUMENTACIJA PREDMETA KULTURNE DEDIŠČINE IN OMEJITEV IZVOZA
5. člen
Dokumentacijo, ki jo je trgovec prejel skupaj s predmetom, je dolžan izročiti kupcu skupaj s prodanim predmetom.
6. člen
Trgovec mora kupca opozoriti na omejitve pri izvozu in iznosu in ga, če je potrebno, seznaniti s postopkom za pridobitev ustreznega dovoljenja.
IV. NADZOR NAD EVIDENCO
7. člen
Na podlagi evidence je trgovec dolžan izdati kupcu predmeta certifikat.
Certifikat mora biti natisnjen na papirju z znakom in točnim naslovom sedeža trgovca. Vsebovati mora podatke iz tretjega odstavka 3. člena, izjavo iz 8. člena ter datum prodaje, žig in podpis trgovca oziroma njegove odgovorne osebe.
8. člen
Z izjavo trgovec zagotovi kupcu, da je predmet prodan v dobri veri in ne izhaja iz kršitve zakonodaje Republike Slovenije in da ima lastnosti, ki so v certifikatu iz 7. člena navedene.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem pravilnika opravlja inšpektorat ministrstva, pristojnega za kulturo. V skladu s predpisi je za nadzor pristojen tudi inšpektorat ministrstva, pristojnega za trgovino.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Zavezanci za vodenje evidence po 2. členu morajo začeti voditi evidenco in izdajati certifikate v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika in vzpostaviti evidenco s prvo inventuro po uveljavitvi tega pravilnika.
11. člen
Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 617-141/2004/8
Ljubljana, dne 1. decembra 2004.
EVA 2004-3511-0020
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

AAA Zlata odličnost