Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004

Kazalo

6077. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2004, stran 16588.

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98 in odločbe US), 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 16. seji dne 23. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2004 (Uradni list RS, št. 31/04; v nadaljnjem besedilu: odlok), se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
---------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           v tisoč tolarjev
---------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)         673.743
   Tekoči prihodki (70+71)              247.995
70  Davčni prihodki                  217.153
   700 Davki na dohodek in dobiček          165.000
   703 Davki na premoženje              23.110
   704 Domači davki na blago in storitve       29.043
71  Nedavčni prihodki                 30.842
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                    8.871
   711 Takse in pristojbine              2.000
   712 Denarne kazni                  1.450
   714 Drugi nedavčni prihodki            18.521
72  Kapitalski prihodki
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in neopredmetenih dolgoročnih sredstev       5.944
74  Transferni prihodki                419.804
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij             419.804
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)           738.401
40  Tekoči odhodki                  138.312
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       26.414
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   4.559
   402 Izdatki za blago in storitve         107.339
41  Tekoči transferi                 242.376
   410 Subvencije                   5.246
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                 118.050
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                    12.228
   413 Drugi tekoči domači transferi         106.852
42  Investicijski odhodki               254.822
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      254.822
43  Investicijski transferi              102.951
   431 Investicijski transferi pravnim
   in fizičnim osebam, ki niso proračun uporabniki  102.951
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (Proračunski primanjkljaj)            -64.718
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)           238
 
---------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           v tisoč tolarjev
---------------------------------------------------------------
75  Prejeta vračila danih posojil             238
   750 Prejeta vračila danih posojil           238
   751 Prodaja kapitalskih deležev             –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije          –
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev (440+441+442)            –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev     –
   440 Dana posojila                    –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb       –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                      –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.-V.)             238
 
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                   –
50  Zadolževanje                      –
   500 Domače zadolževanje                 –
VIII. Odplačila dolga (550)                  –
55  Odplačila dolga                     –
   550 Odplačila domačega dolga              –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            -64.480
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)           –
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)             64.718
Splošni del občinskega proračuna, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2004- 2648
Žužemberk, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.