Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004

Kazalo

6000. Aneks (12/04) k tarifni prilogi kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, stran 16535.

Na podlagi kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 83/97), Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 55/04, v nadaljnjem besedilu: dogovor), Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04, v nadaljevanju: zakon) in Aneksa h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma (Uradni list RS, št. 87/04) sklepata pogodbeni stranki:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za turizem in gostinstvo
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gostinstvo in turizem kot predstavnika delodajalcev
in
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri Konfederaciji sindikatov 90 kot predstavnika delojemalcev
A N E K S (12/04) K T A R I F N I P R I L O G I
K O L E K T I V N E P O G O D B E
dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
1. člen
Podpisniki tega aneksa se v skladu s 4. in 5. členom Aneksa k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije z dne 6. avgusta 2004 (v nadaljevanju: aneks) dogovorimo, da se dodatek, dogovorjen z aneksom, poveča za 1.000 SIT bruto mesečno za plače obračunane od vključno meseca decembra 2004 dalje.
Dodatek na plačo vsakega zaposlenega, izplačano po KP GiT, znaša v skladu z aneksom z dne 6. avgusta 2004 in povišanjem dodatka za 1000 SIT po tem aneksu skupaj 8.000 SIT bruto mesečno. Obračunavati in izplačevati se začne s plačo za mesec december 2004 in dalje.
Dodatek v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma mora prejeti vsak zaposleni po KP GiT ob mesečnih izplačilih plače.
2. člen
Podpisniki tega aneksa ugotavljamo, da ostanejo ostale določbe aneksa nespremenjene.
3. člen
Ta aneks začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporabljati pa se začne z obračunom in izplačilom plač za mesec december 2004. Aneks se objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 15. decembra 2004.
Delojemalci
Sindikat delavcev gostinstva in
turizma Slovenije, pri ZSSS
Predsednik
Iztok Bratož l. r.
 
Sindikat delavcev gostinstva in turizma
Slovenije pri Konfederaciji sindikatov 90
Predsednik
Anton Kambič l. r.
 
Delodajalci
Združenje za turizem in gostinstvo
pri GZS
Predsednik
Danilo Daneu l. r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za gostinstvo
Predsednica
Alenka Iskra l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi KP, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 21. 12. 2004 pod zap. št. 42/9, številko spisa 02047-9/2004/2.

AAA Zlata odličnost