Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004

Kazalo

5996. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic - SKL 2002, stran 16529.

Na podlagi 2. in 3. točke 160. člena, tretjega odstavka 158.a člena in 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZavar – UPB1) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2002
1. člen
V sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2002 (Uradni list RS, št. 111/02, 129/03 in 74/04) se v tretjem stavku prvega odstavka in drugem odstavku 4. člena, 5. člena in tretjem odstavku 6. člena beseda »dveh« nadomesti z besedo »treh«.
2. člen
V tretjem stavku prvega odstavka in drugem odstavku 4. člena se besedilo »v drugem stolpcu pa podatki na zadnji dan predhodnega obdobja« nadomesti z besedilom »v drugem stolpcu podatki na zadnji dan predhodnega obdobja, v tretjem stolpcu pa indeks rasti«.
3. člen
V tretjem stavku prvega odstavka in drugem odstavku 5. člena se besedilo »v drugem stolpcu pa podatki predhodnega poslovnega leta« nadomesti z besedilom »v drugem stolpcu podatki predhodnega poslovnega leta, v tretjem stolpcu pa indeks rasti«.
4. člen
V tretjem odstavku 6. člena se besedilo »v drugem stolpcu pa uresničeni podatki v prejšnjem obračunskem obdobju« nadomesti z besedilom »v drugem stolpcu uresničeni podatki v prejšnjem obračunskem obdobju, v tretjem stolpcu pa indeks rasti«.
5. člen
V 12. členu se prvi stavek nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Zavarovalnica v pojasnilih k posameznim postavkam izkaza poslovnega izida za pomembne zneske prikaže vsa razkritja, ki so opredeljena v zakonu, ki ureja poslovanje gospodarskih družb, in slovenskih računovodskih standardih, poleg tega pa razkrije naslednje:«
Za 4. točko 12. člena se doda stavek, ki se glasi:
»Za namene tega člena se kot pomemben šteje znesek, ki presega 2 % vrednosti obračunane kosmate zavarovalne premije.«
6. člen
Za 12. členom se doda IIA. poglavje z naslovom:
»IIA. POSLOVNO POROČILO ZAVAROVALNICE«, z 12.a, 12.b in 12.c členi, ki se glasijo:
»1. Vsebina poslovnega poročila zavarovalnice
12.a člen
Poslovno poročilo mora vsebovati uravnoteženo in celovito analizo razvoja in izidov poslovanja zavarovalnice ter njenega finančnega položaja, ki ustreza obsegu in kompleksnosti njenega poslovanja.
Poslovno poročilo zavarovalnice mora vsebovati poročilo o poslovanju zavarovalnice za poslovno leto ter izbrane računovodske in finančne kazalnike poslovanja.
2. Poročilo o poslovanju zavarovalnice
za poslovno leto
12.b člen
Poročilo o poslovanju zavarovalnice obsega najmanj opis splošnega gospodarskega okolja, poslovne usmeritve, pregled poslovanja, finančni rezultat, finančni položaj, opis glavnih tveganj in negotovosti, s katerimi se zavarovalnica sooča, podatke o delniškem kapitalu in delničarjih oziroma kapitalu in številu članov družbe za vzajemno zavarovanje, opis dosedanjega razvoja in pričakovani razvoj zavarovalnice, druge podatke, ki so pomembni za delovanje pravne osebe in vse podatke oziroma opis vseh pomembnejših dogodkov, ki so nastopili po koncu poslovnega leta.
Zavarovalnica v opisu splošnega gospodarskega okolja oriše glavne dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na uspešnost poslovanja. Če zavarovalnica posluje v pomembnejšem obsegu tudi v državah članicah in tretjih državah, mora predstaviti tudi značilnosti gospodarskih gibanj v teh državah in vpliv le-teh na njene posle.
V okviru poslovnih usmeritev zavarovalnica predstavi dolgoročne cilje poslovne politike in navede načrtovane aktivnosti za doseganje le-teh v naslednjem letu. Zavarovalnica navede, v kolikšni meri so se predvidevanja v poslovnem letu uresničila.
V pregledu poslovanja zavarovalnica podrobno oriše posamezne zavarovalne vrste ter navede število zavarovancev in število sklenjenih zavarovanj v okviru zavarovalne vrste.
V predstavitvi finančnega rezultata zavarovalnica razčleni prihodke in odhodke poslovnega leta po zavarovalnih vrstah.
Zavarovalnica prikaže finančni položaj s strukturo aktive in pasive bilance stanja po posameznih vrstah sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev ter pojasni spremembe posameznih postavk v primerjavi s predhodnim letom.
V opisu glavnih tveganj in negotovosti, s katerimi se sooča, zavarovalnica prikaže izpostavljenost najmanj tržnim, kreditnim, likvidnostnim in operativnim tveganjem, ostalim tveganjem pa, če je to pomembno za presojo premoženja in obveznosti zavarovalnice, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida. Poleg tega zavarovalnica v navedenem opisu prikaže tudi ukrepe in cilje na področju upravljanja z navedenimi tveganji.
Zavarovalnica, ki je organizirana kot delniška družba, prikaže podatke o glavnih delničarjih, njihovem deležu in številu izdanih delnic, družba za vzajemno zavarovanje pa prikaže število zavarovalnih pogodb, ki jih imajo člani z družbo.
Nadalje zavarovalnica v poročilu o poslovanju opiše dosedanji razvoj in pričakovani razvoj zavarovalnice, v okviru katerega prikaže tudi aktivnosti zavarovalnice na področju raziskav in podatke o investicijskih vlaganjih.
Zavarovalnica v poročilu o poslovanju prikaže tudi druge podatke, ki so pomembni za delovanje pravne osebe, kot so organizacijska shema, podatki o poslovni mreži, shematičen prikaz poslovne mreže, aktivnosti podružnic zavarovalnice v državah članicah in tretjih državah, podatki o zaposlenih in izobrazbeni strukturi, podatki o članih uprave in članih nadzornega sveta, podatki o informacijski podpori ter druge podatke, za katere ocenjuje, da prispevajo k boljši predstavitvi.
Zavarovalnica v poročilu o poslovanju prikaže tudi vse pomembnejše dogodke, ki so nastopili po koncu poslovnega leta.
3. Izbrani računovodski in finančni kazalniki poslovanja
12.c člen
Zavarovalnica prikaže naslednje kazalnike poslovanja:
– rast kosmate obračunane premije (indeks),
– čista obračunana zavarovalna premija v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– gibanje kosmatih obračunanih odškodnin (indeks),
– povprečna odškodnina,
– škodni rezultat,
– stroški poslovanja v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– stroški pridobivanja zavarovanj v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– učinki naložb v % od povprečnega stanja naložb (iz stanja na začetku in koncu leta),
– čiste škodne rezervacije v % od čistih prihodkov od zavarovalnih premij,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od čiste obračunane premije,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečnega kapitala,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečne aktive,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta na delnico,
– čisti dobiček oziroma izguba v % od povprečnega kapitala,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od čiste zavarovalne premije,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od minimalnega kapitala,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od zavarovalno-tehničnih rezervacij,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od terjatev iz pozavarovanja in zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki odpadejo na pozavarovatelje,
– čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala in zavarovalno- tehničnih rezervacij,
– čista zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala,
– povprečno stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij glede na čiste prihodke od zavarovalnih premij,
– kapital glede na čisto prenosno premijo,
– kapital glede na obveznosti do virov sredstev,
– čiste zavarovalno-tehnične rezervacije glede na obveznosti do virov sredstev,
– čiste matematične rezervacije glede na čiste zavarovalno-tehnične rezervacije,
– obračunana kosmata zavarovalna premija glede na število redno zaposlenih.
V poslovnem poročilu se prikažejo kazalniki za zadnje zaključeno poslovno leto in predhodno poslovno leto.
Izračun kazalnikov je sestavni del tega sklepa (Priloga 2). Agencija z navodili predpiše enotno metodologijo za izračun kazalnikov.«.
7. člen
Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »III. KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO«.
8. člen
Pred 13. členom se doda 13.a člen, ki se glasi:
»1. Konsolidirano letno poročilo
13.a člen
Konsolidirano letno poročilo je sestavljeno iz konsolidiranega računovodskega poročila in konsolidiranega poslovnega poročila družb, ki so vključene v konsolidacijo.
Za pripravo konsolidiranega letnega poročila je zadolžena zavarovalnica, ki je nadrejena družba eni ali več družbam (v nadaljevanju: nadrejena zavarovalnica).
Nadrejena zavarovalnica lahko konsolidirano letno poročilo vključi v letno poročilo.«.
9. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»2. Konsolidirano računovodsko poročilo
13. člen
Konsolidirano računovodsko poročilo sestoji iz konsolidiranih računovodskih izkazov, sestavljenih po predpisanih shemah, ki so priloga k temu sklepu in so njegov sestavni del (Priloga 1) in priloge s pojasnili h konsolidiranim računovodskim izkazom.
Pri sestavljanju konsolidiranih računovodskih izkazov nadrejena zavarovalnica upošteva določbe zakona, ki ureja poslovanje gospodarskih družb, določila slovenskih računovodskih standardov in tega sklepa.
Metoda konsolidacije, ki jo izbere nadrejena zavarovalnica, je odvisna od deleža v kapitalu posamezne družbe v skupini ali deleža v glasovalnih pravicah drugih družb v skupini oziroma od drugega načina povezanosti zavarovalnice z drugimi družbami v skupini.
Nadrejena zavarovalnica pripravi konsolidirane računovodske izkaze po metodi popolne konsolidacije na osnovi svojih računovodskih izkazov in računovodskih izkazov odvisnih družb.
Nadrejena zavarovalnica je dolžna poskrbeti, da vse zavarovalnice in druge družbe v skupini uporabljajo enotne računovodske usmeritve za podobne poslovne dogodke, enake metode vrednotenja postavk in da so postavke v izvirnih oziroma samostojnih računovodskih izkazih vseh zavarovalnic in drugih družb v skupini enako formalno predstavljene, oziroma, da v nasprotnem primeru odvisne in pridružene zavarovalnice in druge družbe v skupini sestavijo posebne računovodske izkaze za potrebe uskupinjenja, ki se razlikujejo od njihovih uradnih računovodskih izkazov.
Vse pridružene družbe, v katerih je udeležena zavarovalnica, se vključijo v konsolidirane računovodske izkaze skupine tako, da se naložbe vanje obračunavajo po kapitalski metodi.«.
10. člen
V III. poglavju se naslov 2. podpoglavja spremeni tako, da se glasi:
»3. Priloga s pojasnili h konsolidiranim računovodskim izkazom«.
11. člen
Za 14. členom se doda 14.a člen ki se glasi:
»4. Konsolidirano poslovno poročilo
14.a člen
Konsolidirano poslovno poročilo mora vsebovati vsaj pošten pregled razvoja ter predstavitev poslovanja skupine in njenega položaja z opisom temeljnih tveganj in negotovosti, ki jim je skupina podvržena. Kolikor je potrebno za razumevanje takega razvoja, uspešnosti ali položaja, analiza vključuje tako finančne, in kjer je to ustrezno, nefinančne kazalnike uspešnosti.
V okviru navedenega mora nadrejena zavarovalnica predstaviti tudi osnovne podatke o družbah v skupini. Podatki o družbah v skupini morajo obsegati naziv družbe, vrsto dejavnosti, delež v kapitalu, delež glasovalnih pravic, nominalno vrednost kapitalskega deleža po stanju na zadnji dan poslovnega leta ter organe upravljanja.«.
12. člen
Črta se IV. poglavje.
13. člen
V prilogi 1 k temu sklepu se v izkazu »I. Bilanca stanja« besedilo »E. Rezervacije za druge nevarnosti in stroške« nadomesti z besedilom »E. Druge rezervacije«.
V prilogi 1 k temu sklepu, v izkazu »V. Izkazi izida kritnih skladov«, besedilo točke a), v katerem se za besedilom »7. točke drugega odstavka 127. člena« doda besedilo »ter za kritni sklad za zavarovanja iz 4. in 5. točke drugega odstavka ZZavar – UPB1«, postane prvi odstavek, za njim pa se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Za izkaz izida kritnega sklada za zdravstvena zavarovanja iz 6. točke drugega odstavka 127. člena se uporablja računovodska shema C. Izkaz izida iz zdravstvenih zavarovanj.«.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. decembra 2004.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost