Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004

Kazalo

5984. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H), stran 16517.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. decembra 2004.
Št. 001-22-193/04
Ljubljana, dne 24. decembra 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-H)
1. člen
V Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99 – ZFPPod, 31/00 – ZP-L, 36/00, 45/01, 59/01 – popr., 93/02 – odločba US in 57/04) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»Prenos direktiv in izvajanje uredb Evropske skupnosti
1.a člen
(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropske skupnosti: Prva direktiva Sveta 68/151/EGS z dne 9. marca 1968 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 65 z dne 14. 3. 1968, str. 8) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 68/151/EGS), Druga direktiva Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 26 z dne 31. 1. 1977, str. 1) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 77/91/EGS), Tretja direktiva Sveta 78/855/EGS z dne 9. oktobra 1978 o združitvi delniških družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (UL L št. 295 z dne 20. 10. 1978, str. 36) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 78/855/EGS), Četrta direktiva Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (UL L št. 222 z dne 14. 8. 1978, str. 11) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 78/660/EGS), Šesta direktiva Sveta 82/891/EGS z dne 17. decembra 1982 o delitvi delniških družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (UL L št. 378 z dne 31. 12. 1982, str. 47) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 82/891/EGS), Sedma direktiva Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (UL L št. 193 z dne 18. 7. 1983, str. 1) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 83/349/EGS), Osma direktiva Sveta 84/253/EGS z dne 10. aprila 1984 o revizijah bilanc, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe o dovoljenjih za osebe pooblaščene za izvajanje obvezne revizije računovodskih listin (UL L št. 126 z dne 12. 5. 1984, str. 20) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 84/253/EGS), Enajsta direktiva Sveta 89/666/EGS z dne 21. decembra 1989 o razkritjih podružnic, ki jih v državi članici odprejo nekatere oblike družb za katere velja zakonodaja druge države (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 36) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 89/666/EGS) in Dvanajsta direktiva Sveta na področju prava družb 89/667/EEC z dne 21. decembra 1989 o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 40) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 89/667/EGS).
(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje naslednjih uredb Evropske skupnosti: Uredba Sveta 2137/85/EGS z dne 25. julija 1985 o Evropskem gospodarskem združenju (EGIZ) (UL L št. 199 z dne 31. 7. 1985 str. 1)(v nadaljnjem besedilu: Uredba 2137/85/EGS), Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 1606/2002/ES z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L št. 243 z dne 11. 9. 2002; str. 1)(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1606/2002/ES) in Uredba Komisije 1725/2003/ES z dne 29. september 2003 o sprejemu določenih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 1606/2002/EC (UL L št. 261 z dne 13. 10. 2003 str. 1) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1725/2003/ES).
2. člen
V prvem odstavku 50. člena se črta 3. točka.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za podjetnika, katerega podjetje ustreza merilom za srednje oziroma velike družbe, veljajo vse določbe tega poglavja, razen določb 54. člena tega zakona.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
V tretjem odstavku se besedilo »51. člena in 55. člena« nadomesti z besedilom »51. člena, 55. člena in 55.a člena«.
V četrtem odstavku se dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. Slovenski računovodski standardi so računovodski standardi, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v skladu s tem zakonom.
7. Mednarodni standardi računovodskega poročanja so standardi, ki so kot mednarodni računovodski standardi določeni z Uredbo 1606/2002/ES in Uredbo 1725/2003/ES.«.
3. člen
V prvem odstavku 51. člena se besedilo »letne računovodske izkaze« nadomesti z besedama »letno poročilo«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji do deseti odstavek postanejo drugi do deveti odstavek.
V sedmem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejša pravila o računovodenju določijo Slovenski računovodski standardi, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo, v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance.«. V drugem stavku se besedilo »Minister, pristojen za finance, mora« nadomesti z besedilom »Ministra, pristojna za gospodarstvo in finance, morata«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Slovenski računovodski standardi morajo povzemati vsebino Direktive 78/660/EGS in Direktive 83/349/EGS in v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.«.
Dodata se nova deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
»(10) Ne glede na določbe sedmega odstavka tega člena, morajo družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na katerega od organiziranih trgov vrednostnih papirjev v državah članicah Evropske unije in so zavezane h konsolidaciji na podlagi 53. člena tega zakona, sestaviti konsolidirano letno poročilo iz petega odstavka 53. člena tega zakona v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
(11) Poleg družb iz prejšnjega odstavka sestavljajo računovodska poročila iz prvega odstavka 56. člena tega zakona v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja tudi:
1. banke;
2. zavarovalnice in
3. druge družbe, če tako odloči skupščina družbe, vendar najmanj za obdobje petih let.«.
4. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 52. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Družbe se zaradi uporabe določb tega zakona razvrščajo na majhne, srednje in velike družbe z uporabo naslednjih meril na bilančni presečni dan letne bilance stanja zadnjega poslovnega leta:
– povprečno število zaposlenih v poslovnem letu,
– čisti prihodki od prodaje,
– vrednost aktive.
(2) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 1.700.000.000 tolarjev,
– vrednost aktive ne presega 850.000.000 tolarjev.
(3) Srednja družba je družba, ki ni majhna družba po prejšnjem odstavku, in ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 250,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 6.800.000.000 tolarjev,
– vrednost aktive ne presega 3.400.000.000 tolarjev.«.
5. člen
V prvem odstavku 53. člena se za besedama »kapitalske družbe« doda besedilo »ali kot dvojne družbe«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Konsolidirano letno poročilo je sestavljeno iz konsolidiranega računovodskega poročila in konsolidiranega poslovnega poročila družb, ki so vključene v konsolidacijo. Konsolidirano računovodsko poročilo je sestavljeno iz konsolidirane bilance stanja, konsolidiranega izkaza poslovnega izida, prilog h konsolidiranim izkazom, konsolidiranega izkaza finančnega izida in konsolidiranega izkaza gibanja kapitala. Ti sestavni deli konsolidiranega računovodskega poročila tvorijo celoto. Za obliko, vsebino in sprejem konsolidiranega letnega poročila se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o letnem poročilu.«
Na koncu šestega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in dvojne družbe.«
V osmem odstavku se v 2. točki besedilo »zunaj Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »v Republiki Sloveniji«, v 2., 3. in 4. točki se črtata besedi »in poslovnega«, na koncu 4. točke pa se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za družbe iz desetega in enajstega odstavka 51. člena tega zakona.«
6. člen
Prvi in drugi odstavek 54. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Letna poročila velikih in srednjih kapitalskih družb, dvojnih družb in tistih majhnih kapitalskih družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizor mora revidirati računovodsko poročilo ter pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri ali je njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila. Vse to velja tudi za konsolidirana letna poročila.
(2) Revizorjevo poročilo mora vsebovati:
– uvod, v katerem je navedeno računovodsko poročilo, ki je bilo revidirano, skupaj z računovodskim okvirom, ki je bil uporabljen pri sestavljanju,
– opis namena in obsega revidiranja, ki vsebuje tudi navedbo, na podlagi katerih revizijskih standardov je bila opravljena revizija,
– revizijsko mnenje, v katerem mora biti jasno navedeno, ali računovodsko poročilo kaže resničen in pošten prikaz finančnega položaja, v skladu z ustreznim računovodskim okvirom poročanja in, kjer je to potrebno, ali je računovodsko poročilo v skladu s predpisi; revizijsko mnenje je lahko pritrdilno mnenje, mnenje s pridržkom ali odklonilno mnenje, ali pa revizor, če mnenja ne more izraziti, izjavo mnenja zavrne,
– pojasnjevalni odstavek, v katerem revizor na poseben način opozarja oziroma se sklicuje na katerokoli zadevo, za katero meni, da je to potrebno, ne da bi pri tem izrazil mnenje s pridržkom,
– mnenje o usklajenosti ali neusklajenosti poslovnega poročila z računovodskim poročilom istega poslovnega leta,
– na koncu mora revizorjevo poročilo vsebovati datum in revizorjev podpis.«.
V tretjem odstavku se za besedo »delničarjem« dodata besedi »oziroma družbenikom«.
V petem odstavku se v prvem stavku črta besedilo »oziroma konsolidiranega letnega poročila iz drugega odstavka tega člena«. V drugem stavku se beseda »revizijskim« nadomesti z besedo »revizorjevim«, beseda »revizijskega« pa se nadomesti z besedo »revizorjevega«.
V petem odstavku se v drugem stavku beseda »revizijskim« nadomesti z besedo »revizorjevim«, beseda »revizijskega« pa se nadomesti z besedo »revizorjevega«.
7. člen
V prvem odstavku 55. člena se črta besedilo »iz drugega odstavka 54. člena tega zakona«, beseda »mnenjem« se nadomesti z besedo »poročilom«, na koncu pa se doda besedilo:
»Družbe iz prvega odstavka 50. člena tega zakona morajo v skladu s prejšnjim stavkom predložiti tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube, če to ni razvidno iz letnega poročila.«.
V drugem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo:
»Družbe iz prvega odstavka 50. člena tega zakona morajo v skladu s prejšnjim stavkom predložiti tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube, če to ni razvidno iz letnega poročila.«.
V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo:
»V skladu s prejšnjim stavkom je potrebno za družbe iz prvega odstavka 50. člena tega zakona hkrati objaviti tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube, če to ni razvidno iz letnega poročila.« V drugem stavku se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »prvega«.
V šestem odstavku se v prvem stavku beseda »mnenjem« nadomesti z besedo »poročilom«.
V sedmem odstavku se beseda »mnenje« nadomesti z besedo »poročilo«.
V osmem odstavku se četrti in peti stavek spremenita tako, da se glasita:
»Objavi povzetka ne sme biti priloženo celotno revizorjevo poročilo, ampak se razkrije samo revizijsko mnenje in morebiten pojasnjevalni odstavek. Lahko pa se objavi povzetka priloži revizorjevo poročilo o povzetku.«.
V enajstem in dvanajstem odstavku se v prvem stavku beseda »finance« nadomesti z besedo »gospodarstvo«.
8. člen
V prvem odstavku 56. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Računovodski izkazi iz prvega in drugega odstavka tega člena in priloga s pojasnili k izkazom kot celota tvorijo računovodsko poročilo.«.
9. člen
V drugem odstavku 57. člena se za besedo »standardov« doda besedilo »oziroma mednarodnih standardov računovodskega poročanja«.
10. člen
V drugem odstavku 58. člena se beseda »dodatku« nadomesti z besedilom »prilogi s pojasnili«.
V četrtem odstavku se za besedo »standardi« doda besedilo »oziroma mednarodni standardi računovodskega poročanja«.
11. člen
V petem odstavku 61. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Družbe, ki na bilančni presečni dan letne bilance stanja presežejo ali nehajo presegati meje dveh od treh meril iz drugega odstavka 52. člena tega zakona, lahko, če te meje ne presežejo v dveh zaporednih poslovnih letih, pri členitvi bilance stanja po drugem odstavku tega člena to razčlenijo samo na postavke, označene s črkami in rimskimi številkami, pri čemer pa morajo:«.
V sedmem odstavku se v drugem stavku besedilo »srednje družbe (55. člen) zadošča« nadomesti z besedilom »družbe (55. člen), ki na bilančni presečni dan letne bilance stanja preseže ali neha presegati meje dveh od treh meril iz tretjega odstavka 52. člena tega zakona, zadošča, če te meje ne preseže v dveh zaporednih poslovnih letih«.
Dodata se nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Družbe, ki sestavljajo računovodske izkaze po mednarodnih standardih računovodskega poročanja, izkazujejo pridobljene lastne delnice kot del lastnega kapitala v postavki A) VII. Lastne delnice (kot odbitna postavka).
(9) Družbe, ki sestavljajo računovodske izkaze po mednarodnih standardih računovodskega poročanja, predstavljajo postavke bilance stanja na podlagi razlikovanja med kratkoročnimi in nekratkoročnimi postavkami. Pri tem mora biti zagotovljeno, da so v bilanci stanja izkazane najmanj vse postavke iz drugega odstavka tega člena.«.
12. člen
V petem odstavku 62. člena se beseda »Srednje« nadomesti z besedilom »Majhne in srednje«.
V osmem odstavku se besedi »bilanci stanja« nadomestita z besedilom »izkazu poslovnega izida«.
13. člen
V prvem odstavku 63. člena se v napovednem stavku črta beseda »letnih«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. treba je upoštevati načelo previdnosti, na način, določen z računovodskimi standardi iz 51. člena tega zakona;«.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. treba je upoštevati načelo poštene vrednosti, na način, določen z računovodskimi standardi iz 51. člena tega zakona;«.
Dosedanje 4., 5. in 6. točka postanejo 5., 6. in 7. točka.
V drugem odstavku se besedilo »Slovenskih računovodskih standardih« nadomesti z besedilom »računovodskih standardih iz 51. člena tega zakona«.
14. člen
Drugi odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sredstva in obveznosti do virov sredstev, ki na podlagi združitve oziroma delitve preidejo na prevzemno družbo, mora ta ovrednotiti v skladu z računovodskimi standardi iz 51. člena tega zakona.«.
Tretji odstavek se črta.
15. člen
V prvem odstavku 65. člena se v napovednem stavku za besedo »standardih« dodajo besede »oziroma po mednarodnih standardih računovodskega poročanja«.
V 1. točki se črta beseda »letnih«.
V 5. točki se v tretji alinei za besedo »dan« dvakrat doda besedilo »letne bilance stanja«.
16. člen
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Poslovno poročilo
66. člen
(1) Poslovno poročilo mora vsebovati vsaj pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena.
(2) Pošten prikaz mora biti uravnotežena in celovita analiza razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, ki ustreza obsegu in kompleksnosti njenega poslovanja. Analiza mora v obsegu, ki je potreben za razumevanje razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vsebovati ključne računovodske, finančne in, če je to potrebno, druge kazalce, kazalnike in druge pokazatelje, ki vključujejo tudi informacije, povezane z varstvom okolja in delavci. Analiza vključuje ustrezno sklicevanje na zneske v računovodskih izkazih in potrebna dodatna pojasnila.
(3) V poslovnem poročilu morajo biti prikazani tudi:
– vsi pomembnejši poslovni dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta;
– pričakovani razvoj družbe;
– aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja in
– obstoj podružnic družbe.
(4) Če je to pomembno za presojo premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida, morajo biti v poslovnem poročilu prikazani tudi cilji in ukrepi upravljanja finančnih tveganj družbe, vključno z ukrepi za zavarovanje vseh najpomembnejših vrst načrtovanih transakcij, za katere se posli zavarovanja računovodsko posebej prikazujejo, ter izpostavljenost družbe cenovnim, kreditnim, likvidnostnim tveganjem in tveganjem v zvezi z denarnim tokom.«.
17. člen
V prvem odstavku 75. člena se besedilo »Davčni upravi Republike Slovenije priglasi začetek opravljanja dejavnosti« nadomesti z besedilom »je pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve vpisan v Poslovni register Slovenije«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V prijavi za vpis v Poslovni register Slovenije mora podjetnik navesti:
– firmo podjetnika in podatke o sedežu,
– podatke o skrajšani firmi,
– podatke o podjetniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčno številko,
– podatke o zastopniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčno številko,
– navedbo dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal,
– podatke o drugih delih podjetnika kot enotah poslovnega registra v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije, in
– izjavo podjetnika, da ni neporavnanih dospelih davčnih obveznosti iz njegovih prejšnjih poslovanj kot podjetnika.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ima za potrebe vodenja podatkov o podjetnikih v Poslovnem registru Slovenije brezplačen neposredni dostop in možnost prevzema podatkov iz Centralnega registra prebivalstva in iz drugih javnih registrov in evidenc.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Način in postopek vpisa ter vodenja podatkov o podjetnikih v Poslovnem registru Slovenije predpiše minister, pristojen za gospodarstvo.«.
18. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sprememba in prenehanje opravljanja dejavnosti
76. člen
(1) Podjetnik mora vsako spremembo podatkov iz drugega odstavka 75. člena tega zakona v 15 dneh po nastanku spremembe prijaviti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Prijaviti mora tudi prenehanje opravljanja dejavnosti.
(2) Podjetnik mora, vsaj tri mesece pred prijavo prenehanja opravljanja dejavnosti, na primeren način (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, v poslovnih prostorih) objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost ter ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti.
(3) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve po uradni dolžnosti izbriše podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije na podlagi obvestila pristojnega organa, da je s pravnomočnim aktom:
– ugotovil smrt podjetnika, če podjetnikov dedič v skladu s četrtim odstavkom 73. člena tega zakona ne nadaljuje zapustnikovo podjetje,
– odločil o stečaju podjetnika,
– izgnal podjetnika iz Republike Slovenije,
– prepovedal podjetniku opravljati dejavnosti, ugotovil, da podjetnik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti ali da dejavnosti ne opravlja, ali
– ugotovil, da je podjetnik dal neresnično izjavo iz sedme alinee drugega odstavka 75. člena tega zakona.
(4) Način in postopek prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika predpiše minister, pristojen za gospodarstvo.
(5) Določbe o prenehanju poslovanja se smiselno uporabljajo tudi, če podjetnik namerava podjetje prodati ali ga vložiti v družbo.«.
19. člen
V prvem odstavku 188.a člena se za besedama »sklene družba« doda besedilo »z ustanovitelji ali delničarji, ki so v osnovnem kapitalu udeleženi z več kot 10%«.
Na koncu trinajstega odstavka se pred piko doda besedilo »ali na organiziranem trgu vrednostnih papirjev«.
20. člen
V drugem odstavku 198. člena se v četrti alinei besedi »revizijska poročila« nadomestita z besedilom »poročila o reviziji ustanovitve«.
21. člen
V prvem odstavku 240. člena se na koncu pete alinee pred podpičjem doda besedilo »bank, zavarovalnic in drugih finančnih organizacij«.
22. člen
V 244. členu se v prvem stavku za besedo »šeste« dodata besedi »in osme«.
23. člen
V tretjem odstavku 256. člena se beseda »revizijskim« nadomesti z besedo »revizorjevim«.
24. člen
V drugem odstavku 274.a člena se v tretjem stavku beseda »revizijsko« nadomesti z besedo »revizorjevo«, beseda »revizijskega« pa z besedo »revizorjevega«.
25. člen
V 316. členu se beseda »revizije« nadomesti z besedama »o reviziji«.
26. člen
V prvem odstavku 336. člena se beseda »potrdilom« nadomesti z besedama »pritrdilnim mnenjem«.
27. člen
Prvi odstavek 509.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V Republiki Sloveniji se lahko ustanovi Evropsko gospodarsko interesno združenje (v nadaljnjem besedilu: evropsko združenje) v skladu z določbami Uredbe 2137/85/EGS.«.
V drugem odstavku se besedilo »uredbo iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »Uredbo 2137/85/EGS«.
28. člen
V tretjem in v četrtem odstavku 565. člena se besedilo »Četrto direktivo Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb (UL L 222, 14. 8. 1978, s spremembami), ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe« nadomesti z besedilom »Direktivo 78/660/EGS«, besedilo »Sedmo direktivo Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih (UL L 193, 18. 7. 1983, s spremembami), ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe« pa z besedilom »Direktivo 83/349/EGS«.
V tretjem odstavku se besedilo »Osmo direktivo Sveta 84/253/EGS z dne 10. aprila 1984 o revizijah bilanc (UL L 126, 12. 5. 1984, s spremembami), ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe« nadomesti z besedilom »Direktivo 84/253/EGS«.
29. člen
Enajsto poglavje se spremeni tako, da se glasi:
»Enajsto poglavje: NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA
569. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem posameznih določb tega zakona opravljajo Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence, Davčna uprava Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za delo in Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
(2) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je pristojna za nadzor nad izvajanjem določb prvega in drugega odstavka 55. člena, prvega odstavka 55.a člena, drugega in tretjega odstavke 565. člena v zvezi s 55. členom, 75. člena in prvega in drugega odstavka 76. člena tega zakona.
(3) Davčna uprava Republike Slovenije je pristojna za nadzor nad izvajanjem določb tretjega odstavka 51. člena tega zakona.
(4) Inšpektorat Republike Slovenije za delo je pristojen za nadzor nad izvajanjem določb drugega odstavka 10. člena tega zakona.
(5) Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za nadzor nad izvajanjem določb 19. člena, prvega odstavka 45. člena, 157. člena, drugega odstavka 564. člena, petega in šestega odstavka 73. člena in 128. člena tega zakona.«.
30. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 570. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 4.000.000 do 15.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje družba:«.
5. do 7. točka se črtajo.
Dosedanje 8. do 10. točka postanejo 5. do 7. točka.
11. točka se črta.
Dosedanji 12. in 13. točka postaneta 8. in 9. točka.
14. do 17. točka se črtajo.
Dosedanja 18. točka postane 10. točka.
19. točka se črta.
Dosedanja 20. točka postane 11. točka.
21. do 23. točka se črtajo.
31. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 571. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 1.500.000 do 10.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje družba:«.
Doda se nova 1. točka, ki se glasi:
»1. če na sporočilih, ki jih pošilja družba, ni podatkov iz prvega odstavka 45. člena tega zakona;«.
Dosedanja 1. točka postane 2. točka.
Dodajo se nove 3. do 5. točka, ki se glasijo:
»3. če ne predloži letnega poročila zaradi javne objave organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, v treh mesecih po koncu poslovnega leta (drugi odstavek 55. člena);
4. če ne predloži podatkov iz letnih poročil o svojem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, v treh mesecih po koncu koledarskega leta (prvi odstavek 55.a člena);
5. če na poslovnih listinah poleg firme dvojne družbe ni označeno ime poslovodij oziroma članov uprave komplementarja v dvojni družbi (prvi odstavek 157. člena);«.
Dosedanje 2. do 7. točka postanejo 6. do 11. točka.
Doda se nova 12. točka, ki se glasi:
»12. če v register delnic ne vpiše imenskih delnic (prvi odstavek 232. člena);«.
Dosedanja 8. točka postane 13. točka.
9. točka se črta.
Dosedanja 10. točka postane 14. točka.
11. točka se črta.
Dosedanja 12. točka postane 15. točka.
13. točka se črta.
Na koncu 15. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. če družba ne objavi listin oziroma ne omogoči njihovega brezplačnega prepisa (drugi odstavek 188.a člena, tretji odstavek 282.a člena, drugi in tretji odstavek 398.h člena, tretji odstavek 398.s člena, četrti odstavek 516. člena, drugi in peti odstavek 533.f člena).«.
V drugem odstavku se besedilo »150.000 do 1.000.000« nadomesti z besedilom »75.000 do 1.000.000«.
32. člen
572. člen se spremeni tako, da se glasi:
»572. člen
(1) Z globo od 5.000.000 do 15.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tuje podjetje, ki je ustanovilo podružnico, če ob vpisu v register ne prijavi vseh podatkov, ki se po določbah tega zakona vpisujejo v register (562. člen in 566. člen).
(2) Z globo od 1.500.000 do 10.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tuje podjetje, ki je ustanovilo podružnico, če podružnica:
1. ne predloži letnega poročila zaradi javne objave organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, v osmih mesecih po koncu poslovnega leta (drugi in tretji odstavek 565. člena v zvezi s 55. členom);
2. pri svojem poslovanju ne uporablja firme in drugih podatkov iz 564. člena tega zakona.«.
33. člen
V 573. členu se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– če ne prijavi za vpis v Poslovni register Slovenije sprememb podatkov ali prenehanja poslovanja v skladu z določbami 76. člena tega zakona;«.
Doda se nova peta alinea, ki se glasi:
»– če v prijavi za vpis v Poslovni register Slovenije navede napačne podatke (drugi odstavek 75. člena).«.
34. člen
V 574. členu se v napovednem stavku za besedo »družbeniki« doda besedilo »oziroma družbeniki ustanovitelji«.
35. člen
V 576. členu se besedilo »oseba, ki je dolžna« nadomesti z besedilom »posameznik, ki je dolžan«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
(1) Družbe iz desetega odstavka 51. člena zakona, pri katerih so na katerega od organiziranih trgov vrednostnih papirjev v državah članicah Evropske unije uvrščeni samo dolžniški vrednostni papirji, kot jih določa zakon, ki ureja trg vrednostnih papirjev, prvič sestavijo računovodska poročila v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja najkasneje za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2007 ali kasneje.
(2) Družbe iz enajstega odstavka 51. člena zakona prvič sestavijo računovodska poročila v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2006 ali kasneje.
(3) Banke iz enajstega odstavka 51. člena zakona prvič sestavijo računovodska poročila v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja za poslovno leto, ki ga ob upoštevanju določb prejšnjega odstavka določi Banka Slovenije v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona, vendar najkasneje za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2007 ali kasneje.
(4) Zavarovalnice iz enajstega odstavka 51. člena zakona prvič sestavijo računovodska poročila v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja za poslovno leto, ki ga ob upoštevanju določb prvega odstavka tega člena določi Agencija za zavarovalni nadzor v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona, vendar najkasneje za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2007 ali kasneje.
37. člen
(1) Davčna uprava Republike Slovenije mora v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izročiti aplikacijo in pripadajočo tehnično dokumentacijo za vodenje vpisnika podjetnikov ter do 1. julija 2005 nanjo prenesti celotno bazo vpisnika podjetnikov.
(2) Podjetniki, ki so v poslovnem letu 2004 v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, v poslovnem letu 2005 niso dolžni voditi poslovnih knjig in evidenc, ki jih določa ta zakon.
38. člen
(1) Ministra, pristojna za pravosodje in gospodarstvo, morata izdati predpis iz dvanajstega odstavka 55. člena zakona v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona.
(2) Minister, pristojen za gospodarstvo, mora izdati predpis iz 17. in 18. člena tega zakona 1. julija 2005.
39. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 138. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 45/01).
40. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb 17., 18. in 33. člena, ki začnejo veljati 1. julija 2005.
Št. 001-03/92-1/63
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
EPA 67-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost