Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5747. Odlok o turistični taksi v Občini Žalec, stran 16130.

Na podlagi 19. in 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 18. ter 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na 18. seji dne 25. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse na območju Občine Žalec, zavezanci za njeno plačilo, način plačila, način poročanja in nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ta odlok ne določa drugače.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah.
Na območju, opredeljenem v 1. členu tega odloka, se določi turistična taksa v višini 10 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.
III. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik), sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice (v nadaljnjem besedilu: sobodajalci in kmetje), ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun Občine Žalec hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Osebe iz prvega odstavka ne pobirajo turistične takse od oseb določenih v prvem odstavku 27. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma, od oseb določenih v drugem odstavku 27. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma pa pobirajo 50 % določene višine turistične takse.
5. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka morajo pobirati turistično takso in voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog iz 27. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma v evidenco, določeno v prvem odstavku tega člena.
6. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso na poseben račun Občine Žalec, in sicer do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. POROČANJE O PLAČILU TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka so dolžne do 25. dne v mesecu za pretekli mesec predložiti Občini Žalec in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.
Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena oddajo osebe na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
V. NADZOR
8. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ, ustanovljen v skladu s predpisom, ki ureja lokalno samoupravo.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi turistične takse v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 74/98).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42305-0001/2004-317
Žalec, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost