Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5741. Odlok o turistični taksi v Občini Škofljica, stran 16127.

Na podlagi določil Zakona o spodbujanju razvoja tu­rizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02 in 56/02) je Občinski svet občine Škofljica na 15. redni seji dne 23. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini
Škofljica
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Škofljica, način plačevanja, oprostitve plačila turistične takse ter kazenske določbe.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
Zavezanci za plačilo turistične takse so tudi lastniki počitniških hiš oziroma počitniških stanovanj in lastniki plovil, ki takso plačujejo v letnem pavšalnem znesku.
3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami, in sicer predvsem za:
1. Informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje:
– informiranje turistov,
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk (v nadaljnjem besedilu: obiskovalcev),
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
– sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
2. spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
3. trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
4. razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
5. razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom,
6. organizacija in izvajanje prireditev,
7. osveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
8. druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.
4. člen
Na območju Občine Škofljica se določi turistična taksa v višini 7 točk.
Višina turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke turistične takse znaša na dan sprejetega odloka 22 tolarjev. Določa jo Vlada Republike Slovenije, ki jo lahko enkrat letno uskladi na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Vrednost točke se določa v mesecu aprilu za prihodnje koledarsko leto.
5. člen
Plačila turistične takse so oproščene osebe iz prve točke 27. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma, 50% turistično takso pa plačujejo osebe, ki so navedene v drugi točki 27. člena.
Občina lahko s svojim predpisom dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse.
6. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Če je turist oproščen plačila ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve.
7. člen
Osebe iz prejšnjega člena tega odloka morajo do 25. dne v mesecu nakazati turistično takso za pretekli mesec na podračun Občine Škofljica – turistična taksa: 01323 – 5233206230, sklic na številko 19 davčna številka zavezanca (osem mest) – 07129, hkrati pa so dolžne občini predložiti mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse. Mesečno poročilo predložijo tudi v primeru, če niso imeli gostov. Obrazec »mesečno poročilo o turistični taksi« je sestavni del tega odloka.
O znesku turistične takse in nočitvah morajo voditi posebno evidenco.
8. člen
Turistična taksa je izključno prihodek občine. Predlog o porabi turistične takse pripravi občinska uprava skladno z določbami Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
9. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru svojih pooblastil.
Davčna uprava Republike Slovenije in Občina Škofljica uredita medsebojna razmerja z ustrezno pogodbo.
10. člen
Z globo od 1,000.000 do 3,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične takse po prvem in drugem odstavku 28. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma,
– nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo 30. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma,
– vodi evidence v skladu z določbo 31. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
11. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo turistično takso in niso opredeljena v tem odloku, se neposredno uporablja zakon o spodbujanju razvoja turizma.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 42305/01/04-25
Škofljica, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.

AAA Zlata odličnost