Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5732. Odlok o spremembi proračuna Občine Osilnica za leto 2004, stran 16122.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 22. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na 12. redni seji dne 4. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi proračuna Občine Osilnica
za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2004 (Uradni list RS, št. 10/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov            v tisoč SIT
---------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov             Proračun leta 2004
---------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70 + 71 + 72 + 73 + 74)        119.930
   Tekoči prihodki (70 + 71)                27.072
70  Davčni prihodki (700 + 703 + 704 + 706)         18.150
   700 Davki na dohodek in dobiček             13.826
   703 Davki na premoženje                  2.829
   704 Domači davki na blago in storitve           1.495
   706 Drugi davki                        –
71  Nedavčni prihodki
   (710 + 711 + 712 + 713 + 714)               8.922
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                760
   711 Takse in pristojbine                  178
   712 Denarne kazni                       –
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         5.311
   714 Drugi nedavčni prihodki                2.673
72  Kapitalski prihodki (720 + 721 + 722)          46.288
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           –
   721 Prihodki od prodaje zalog                 –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in neopredmetenih dolgoročnih sredstev        46.288
73  Prejete donacije (730 + 731)                 –
   730 Prejete donacije iz domačih virov             –
   731 Prejete donacije iz tujine                –
74  Transferni prihodki (740 + 741)             46.570
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij              46.570
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
     in sredstev proračuna Evropske unije           –
 
II.  Skupaj odhodki (40 + 41 + 42 + 43)            83.275
40  Tekoči odhodki (400 + 401 + 402 + 403 + 409)       51.846
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          17.452
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      2.695
   402 Izdatki za blago in storitve             31.699
   403 Plačila domačih obresti                  –
   409 Rezerve                          –
41  Tekoči transferi (410 + 411 + 412 + 413 + 414)       666
   410 Subvencije                        –
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom         –
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                      171
   413 Drugi tekoči domači transferi              495
   414 Tekoči transferi v tujino                 –
42  Investicijski odhodki (420)               30.763
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          30.763
43  Investicijski transferi (430 + 431)              –
   430 Investicijski transferi
   431 Investicijski transferi pravnim
     in fizičnim osebam, ki niso
     proračunski uporabniki                  –
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I. – II.)
   (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)          36.655
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb       v tisoč tolarjev
---------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov             Proračun leta 2004
---------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750 + 751 + 752)             –
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 –
   750 Prejeta vračila danih posojil               –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije             –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440 + 441 + 442)                   –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev        –
   440 Dana posojila                       –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
   443 Povečanje namenskega premoženja
     v javnih skladih in drugih pravnih osebah
     javnega prava, ki imajo premoženje
     v svoji lasti                       –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV. – V.)                –
 
B)  Račun financiranja               v tisoč tolarjev
---------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov             Proračun leta 2004
---------------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje (500)                      –
50  Zadolževanje                         –
   500 Domače zadolževanje                    –
VIII. Odplačila dolga (550)                     –
55  Odplačila dolga                        –
   550 Odplačila domačega dolga                 –
 
IX.  Spremembe stanja sredstev na računu
   (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)           36.655
X.  Neto zadolževanje (VII. – VIII.)               –
XI.  Neto financiranje (VI.+ VII. – VIII. – IX. = -III.)   -36.655
XII. Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega
   leta                           5.559
9009 Splošni sklad za drugo                  5.559
   Od tega presežek finančne izravnave
   iz preteklega leta                     465
---------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Osilnica.«
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-465/03
Osilnica, dne 4. decembra 2004.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost