Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5728. Spremembe in dopolnitve poslovnika Mestnega sveta mestne občine Nova Gorica, stran 16117.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 25. 11. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Mestnega sveta mestne občine Nova Gorica
1. člen
V Poslovniku Mestnega sveta mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02) se besedilo drugega odstavka 21. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za obravnavo pobud, predlogov in vprašanj svetnikov, mora biti na vsaki seji mestnega sveta predvidena posebna točka dnevnega reda, ki se jo uvrsti med prve tri točke in sme trajati največ eno uro. Pobude, predloge in vprašanja lahko vložijo svetniki v pisni obliki. Svetnik lahko na seji poda kratko ustno obrazložitev pobude, predloga ali vprašanja, ki ne sme trajati več kot 5 minut. K razpravi se prijavi predhodno z elektronsko pošto ali pisno na sami seji, do začetka obravnave te točke. Pobude vložene v roku 3 dni pred sejo, se svetnikom razdeli pred začetkom seje«
2. člen
Besedilo prvega odstavka 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odgovor na pobude, predloge in vprašanja iz prejšnjega člena podajo praviloma župan ali direktor občinske uprave oziroma predstojniki oddelkov občinske uprave neposredno na sami seji, če je bila pobuda, predlog ali vprašanje vloženo pisno najmanj tri dni pred sejo, upoštevajoč vrstni red prijav, sicer pa na prvi naslednji seji.«
Na koncu tretjega odstavka 22. člena se doda novi stavek, ki se glasi: »Replik na pobude, predloge in vprašanja ni.«
3. člen
Besedilo tretjega odstavka 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delovno telo je sklepčno, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Odločitve sprejema praviloma z javnim glasovanjem tako, da je predlog sprejet, če je ZA njegov sprejem glasovalo več članov kot PROTI.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati osmi dan po objavi v uradnih objavah – Uradni list RS.
Št. 015-03-1/2002
Nova Gorica, dne 25. novembra 2004.
Podžupan
Matej Arčon l. r.

AAA Zlata odličnost