Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5721. Odlok o spremembi zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti, stran 16113.

Na podlagi 12. člena in 175. člena in v povezavi s 17. do 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. št. 8/03), 22. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji, dne 30. novembra 2004, sprejel
O D L O K
o spremembi zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba zazidalnega načrta za del območja Male nove ulice v Murski Soboti, ki ga je pod št. LN 66/03 v decembru 2003 izdelal RATING – ATELJE ZA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, RATNIK OTO dipl. inž. gradb., s.p. iz Murske Sobote.
2. člen
Sprememba zazidalnega načrta iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
   Tekstualni del obsega:
1. splošni del,
2. povzetek strokovnih podlag,
3. opis in utemeljitev prostorskih pogojev
  za realizacijo po posameznih področjih,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
 
Grafični del vsebuje:
1. izrez iz prostorskih sestavin planskih aktov
2. Kopija katastrskega načrta               M 1:2.000
3. Obstoječe stanje s komunalno infrastrukturo      M 1:1.000
4. Arhitektonska situacija                M 1:1.000
5. Zakoličbena situacija                 M 1:1.000
6. Situacija komunalnih naprav              M 1:1.000
7. Varstvo pred naravnimi in drugimi
  nesrečami                       M 1:1.000
8. Prometna situacija                   M 1:1.000
9. Parcelacijski načrt                  M 1:1.000
10. Gradbena parcela                    M 1:1.000
11. Gabarit                         M 1: 200
 
  ter
  Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo
II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejema sprememba zazidalnega načrta, je razvidno iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka in zajema nepozidana zemljišča vzhodno od Male nove ulice.
Območje zajema parcele z naslednjimi številkami: 4694/10, 4694/11, 4694/12, 4694/13, 4694/14, 4694/15, 4694/16, 4694/17, 4694/18, 4694/19, 4694/20, 4694/21, 4694/22, 4694/23 in 4694/24 vse k.o. Murska Sobota.
 
Lastnik navedenih parcel je zaseben.
4. člen
Namenska raba površin dopušča naslednje dejavnosti na območju zazidalnega načrta:
– trgovina široke potrošnje na drobno in debelo,
– manjši lokali različnih poslovno uslužnostnih vsebin,
– gostinstvo – v sklopu centra,
– športno-rekreativni program – v sklopu centra.
5. člen
Gradnja stanovanjskih objektov na predmetnih parcelah ni dovoljena.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO – OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
6. člen
Na območju zazidalnega načrta je dovoljen razvoj dejavnosti navedenih v 4. členu tega odloka pod naslednjimi pogoji:
– tlorisna dimenzija predvidenega objekta ne sme presegati maksimalnega gabarita, razvidnega iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka,
– gradbene linije predvidenega objekta so razvidne iz grafičnih prilog in jih je možno spremeniti pod navedenimi pogoji v 15. členu tega odloka,
– strešne konstrukcije so dovoljene v obliki dvoje kapnic s kritino v temnejši barvi in s smerjo slemena, ki je določena v grafičnih prilogah 2. člena odloka,
– maksimalni vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega eno poslovno etažo nad terenom ter strešno konstrukcijo s primernim naklonom (1 do 20°).
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
7. člen
Infrastrukturna ureditev se izvede na podlagi smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, kot je prikazana v grafični prilogi »Situacija komunalnih naprav«. Infrastrukturni vodi predmetnega območja se navežejo na bližnjo, že urejeno komunalno infrastrukturo. Novi komunalni vodi se vodijo v zemlji ter večji del v cestnem telesu. Obenem se uredijo tudi priključki. Vsa komunalna infrastruktura se mora urediti pred dokončno ureditvijo cestišča. Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se mora izvesti predpisane zaščite.
 
Promet
Predviden je porast prometa, zato je potrebna razširitev Male nove ulice, ker obstoječi prometni profil ne ustreza predvidenemu prometu. Na predmetni kompleks je predviden enojni uvoz in izvoz na Malo novo ulico in sicer na parkirišče ter za dostavo, kot je prikazano v grafični prilogi. Dovozna pot za dostavo je speljana ob vzhodni fasadi objekta.
Prometna ureditev se uredi pod pogoji smernic in mnenja nosilca urejanja prostora.
 
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema, in sicer:
– fekalna kanalizacija se priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki se v nadaljevanju priključi na mestno čistilno napravo,
– meteorna kanalizacija predvidenega objekta, z manipulativnih površin in parkirišč se preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj priključi na ustrezno dimenzionirane ponikovalnice.
Preko obravnavanega območja poteka fekalni kanalizacijski kanal (južni kolektor), ki ga bo potrebno ustrezno zaščititi oziroma prestaviti pod pogoji smernic in mnenja nosilca urejanja prostora.
 
Vodovod in hidrantno omrežje
Na predmetnem območju je predvidena zgraditev sistema krožnega vodovoda min. Ø110 s hidrantnim omrežjem s priključitvijo na obstoječi mestni vodovod ob Mali novi ulici in Finžgarjevi ulici.
 
Elektrika
V bližini obravnavanega območja obstaja visokonapetostno omrežje ter TP. Zaradi predvidoma nezadostne električne moči je potrebno za predmetno območje zgraditi novo TP na lokaciji območja platoja za dostavo ter VN priključek. Predvidena je tudi izgradnja nizkonapetostnega razdelilnega kabelskega omrežja za lastne potrebe.
Vsa dela se bodo izvajala pod pogoji smernic in mnenj nosilca urejanja prostora.
 
Javna razsvetljava
Na celotnem območju razširitve Male nove ulice in parkirišča se uredi javna razsvetljava.
 
Informacijsko omrežje
Vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi kabelske televizije in drugi informacijski vodi) se navežejo na obstoječe informacijsko omrežje. Vodi informacijskega sistema se vodijo skupno v posebnih ceveh.
 
Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi znotraj predvidene gradbene parcele. Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki v Mestni občini M. Sobota.
 
Plinovodno omrežje
Znotraj območja se izvede plinovodno omrežje, kot je prikazano v grafičnem delu zazidalnega načrta. Objekt se mora priključiti na plinovodno omrežje.
 
Ogrevanje
Za ogrevanje objekta se uredi kotlovnica, ki kot kurilni medij uporabljajo praviloma plin iz mestnega plinovoda.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGA V PROSTOR
8. člen
Znotraj območja se izvaja lll. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegle mejne vrednosti ravni hrupa 50 (dBA) za nočno raven in 60 (dBA) za dnevno raven; kritične nočne in dnevne ravni znašajo 59 oziroma 69 dBA (Uradni list RS, št. 45/95).
9. člen
Kot primarni energetski vir znotraj območja je predviden plin.
10. člen
Pri gradnji se morajo glede odmikov in načina gradnje upoštevati predpisi s področja požarnega varstva. Pri gradnji se morajo uporabljati ognjevarni materiali.
Dovozi in dostopi morajo omogočati dovoz interventnih vozil ter omogočati pogoje za varen umik. Oskrba vode je omogočena preko hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
11. člen
Pri gradnji javnega objekta se mora urediti dostop za invalidne osebe. Pri gradnji pločnikov, pri prehodih, pri parkiriščih in vstopih v objekt ter v samem objektu je potrebno omogočiti invalidnim osebam na vozičkih normalno uporabo le-teh.
12. člen
Trgovski center s svojo dejavnostjo ne sme onesnaževati okolja s prekomernimi emisijami.
VI. IZVAJANJE SPREMEMBE ZAZIDALNEGA NAČRTA
13. člen
Trgovski center s pripadajočimi parkirišči ter potrebno razširitvijo ulice s pločnikom ter vsemi infrastrukturnimi vodi se morajo izvesti v eni fazi.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
14. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitor gradnje in izvajalci spremembe zazidalnega načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice zaradi gradnje objekta,
– plodno zemljo je uporabiti za ureditev zelenic,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred začetkom gradnje,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča,
– med gradnjo, v času uporabe in pri vzdrževanju objekta zagotoviti vse potrebne ukrepe, da ne pride do onesnaževanja površinskih in podtalnih voda ali okolja nasploh.
VIII. ODSTOPANJA
15. člen
Odstopanje od predvidenega tlorisa je možna le v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo. Ker je objekt obdelan v maksimalnem tlorisnem gabaritu, je odstopanje predvideno le v manjšanju objekta.
Odstopanja od grafičnih prilog so možna pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka z novo ustrezno strokovno podlago, ter si je pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje nosilcev urejanja prostora. Določbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
lX. PREDKUPNA PRAVICA MO MURSKA SOBOTA
16. člen
Na območju ureditve spremembe zazidalnega načrta obstoji predkupna pravica Mestne občine Murska Sobota v skladu z določili Odloka o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota na nepremičninah (Uradni list RS, št. 45/03).
X. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Xl. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Sprememba zazidalnega načrta je stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.
19. člen
Z veljavnostjo tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 86/02) za tisto območje, ki je na novo definirano s tem odlokom.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-2/2002
Murska Sobota, dne 30. novembra 2004.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost