Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5720. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2004, stran 16112.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/95 in 87/99) in 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 17. seji, dne 30. 11. 2004, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2004 se spremeni 3. člen in se glasi:
Prihodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2004 se določajo v višini 3.297,316.000,00 SIT in odhodki v višini 3.297,316.000,00 SIT s čimer je proračun izravnan. Prihodki in odhodki proračuna so razvidni iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. Splošni del sprememb in dopolnitev proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov           v tisoč SIT
--------------------------------------------------------------------
Konto Naziv                         Rebalans
                            Prorač. 2004
--------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)           2,829.796
   Tekoči prihodki (70+71)               2,511.003
70  Davčni prihodki                   2,003.080
   700 Davki na dohodek in dobiček           1,504.910
   703 Davki na premoženje                315.140
   704 Domači davki na blago in storitve         183.030
71  Nedavčni prihodki                   507.923
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki premoženja               102.270
   711 Takse in pristojbine                 8.300
   712 Denarne kazni                    13.120
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        4.188
   714 Drugi nedavčni prihodki              380.045
72  Kapitalski prihodki                  123.700
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        16.700
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja            107.000
73  Prejete donacije                      80
   730 Prejete donacije iz domačih virov            80
74  Transferni prihodki                  195.013
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javno finančnih institucij        195.013
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)             2,801.028
40  Tekoči odhodki                     704.824
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenih         200.723
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                 36.831
   402 Izdatki za blago in storitve            434.601
   403 Plačila domačih obresti               22.400
   409 Rezerve                       10.269
41  Tekoči transferi                   1,218.244
   410 Subvencije                     13.500
   411 Transferji posameznikom
     in gospodinjstvom                 423.757
   412 Transferji neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                    233.012
   413 Drugi domači transferji              547.975
42  Investicijski odhodki                 601.372
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         601.372
43  Investicijski transferi                276.588
   430 Investicijski transferi              276.588
 
III. Proračunski presežek (I-II)               28.768
   proračunski primankljaj (II-I)
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in kapitalskih deležev (750+751+752)           5.000
75  Prejeta vračila danih posojil              5.000
   750 Prejeta vračila danih posojil            5.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev               -
 
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev (440+441+442)            12.767
   440 Dana posojila                    8.167
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb       4.600
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)        -7.767
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                   433.537
50  Zadolževanje                      433.537
   500 Domače zadolževanje                433.537
VIII. Odplačilo dolga (550)                 483.521
55  Odplačila dolga                    483.521
   550 Odplačilo domačega dolga              483.521
IX.  Sprememba sredstev na računih na dan
   31.12.03 (I.+ IV.+ VII.- II.- V.- VIII.)        -28.983
X.  Neto zadolževanje (VII. – VIII.)            -49.984
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)            -28.768
--------------------------------------------------------------------
Splošni del sprememb in dopolnitev proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
2. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2004 se spremeni 4. člen in se glasi:
Uporabniki sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namene in do višine, ki so opredeljeni v tem odloku.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska sredstva.
3. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2004 se spremeni prvi odstavek 15. člena in se glasi:
Občina v letu 2004 več ne predvideva novega dolgoročnega zadolževanja predvidenega v višini 200,000.000 SIT.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0011/2004/150
Murska Sobota, dne 30. novembra 2004.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost