Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5711. Program priprave za občinski lokacijski načrt obrtno storitveno območje Spodnje Brvace (OLN), stran 16106.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je župan Občine Grosuplje dne 3. 12. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt obrtno storitveno območje Spodnje Brvace (OLN)
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
za pripravo OLN
Na osnovi občinskega prostorskega plana je območje namenjeno za urejanje z OLN opredeljeno kot območje mešanih dejavnosti – proizvodne, storitvene in trgovske dejavnosti.
Območje predvideno za ureditev z OLN se nahaja ob glavni mestni ulici, Adamičevi cesti in predstavlja vhodno točko v mesto Grosuplje z zahodne strani. Lokacija je v neposredni bližini priključka na avtocesto Ljubljana–Zagreb, zaradi česar je zelo hitro prometno dostopna, kar je predpogoj za opravljanje poslovnih, predvsem proizvodnih dejavnosti. Hkrati je lokacija v neposredni bližini samega centra naselja, ob mestni ulici, kar pomeni dobre in hitre komunikacijske povezave z upravnim občinskim središčem in ostalimi mestotvornimi funkcijami. Ob tem se na obravnavanem območju pojavljajo potrebe po oblikovanju prepoznavnega vhoda v mesto glede samih dejavnosti, kakor tudi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja prostora in objektov in njegovega povezovanja s centrom naselja. Obstoječa naraščajoča stanovanjska soseska z nakupovalnim centrom na severni strani območja OLN zahteva umestitev v ta prostor spremljajočih (dopolnjujočih) dejavnosti k stanovanjski soseski in prav tako v oblikovnem smislu manjše merilo nove pozidave, bolj prijazno človekovem okolju. Glede na dejstvo, da je na zahodni strani območja že izgrajeni proizvodno-servisni kompleks Avtotransporti Kastelec namenjen za opravljanje dejavnosti avtoprevozništva, se pojavlja smiselna potreba po zagotovitvi površin za širitev tega kompleksa na obravnavano območje OLN. Ob tem je poudarek predvsem na oblikovanju prepoznavnega vhoda v Grosuplje in njegov mestni značaj, kar je osnovni razlog za izdelavo OLN.
Pravna podlaga za pripravo OLN je:
– dolgoročni plan Občine Grosuplje za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/86, 18/88 in Uradni list RS, št. 16/90),
– družbeni plan Občine Grosuplje za obdobje 1990–2000 (Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87, 18/88, 29/90 in Uradni list RS, št. 34/92, 38/92),
– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 3/93, 17/94, 78/94),
– spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 3/97, 57/98, 70/98 in 21/01, 109/02, 111/03, 124/03),
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1996–2000, dopolnitev 2004 (Uradni list RS, št. 87/04),
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 41/04).
2. člen
Predmet in programska izhodišča
za pripravo OLN
Predmet obravnave v OLN je določitev urbanistično-arhitekturnih pogojev, pogojev za zunanjo ureditev ter vseh ostalih pogojev, ki jih bo moral investitor upoštevati pri umestitvi novih objektov namenjenih proizvodni, storitveni in trgovski dejavnosti, širitvi obstoječe dejavnosti avtoprevozništva, predvsem glede ureditve novih in večjih parkirnih površin za parkiranje in skladiščenje novih osebnih vozil in tovornjakov, ureditvi komunalne in prometne infrastrukture ter ureditvi zelenega pasu ob železniški progi.
Izhodišče za pripravo OLN je programska zasnova, ki je narejena v sklopu sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana, program investitorja in zahteve Občine Grosuplje predvsem glede ureditve peš in kolesarskega prometa ob Adamičevi cesti. Pri tem je potrebno upoštevati objekt naravne dediščine (dva kostanja), ukrepe za varstvo okolja in zagotoviti povezanost obstoječega in novega dela naselja.
3. člen
Območje OLN
Območje urejanja z OLN je velikosti ca. 2.7 ha in obsega naslednje parcelne št.: 398/1, 398/2, 398/3 in 399, vse k.o. Grosuplje – naselje. Na zahodu območje meji z že izgrajenim proizvodno-storitveno-servisnim kompleksom in koridorjem daljnovoda, na severu je meja Adamičeva cesta in nova stanovanjska soseska z oskrbnimi dejavnostmi, na jugu meja območja poteka po trasi obstoječe železniške proge Novo mesto – Ljubljana, na vzhodu je meja obstoječa javna pot.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi OLN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OLN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
2. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, Območna pisarna Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
3. Javno komunalno podjetje Grosuplje, vodovod, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
4. Javno komunalno podjetje Grosuplje, kanalizacija, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
5. Javno komunalno podjetje Grosuplje, energetika – ogrevanje, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
6. DRSC, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
7. MOPE, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana – sektor za vode,
8. MOPE, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana – sektor za okolje,
9. MOPE, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana – sektor za varstvo narave,
10. Elektro Ljubljana,DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, Ljubljana,
11. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Cigaletova 15, Ljubljana,
12. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor,
13. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave OLN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave OLN morajo nosilci urejanja prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati, v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami, smernice za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga OLN za javno razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta podati mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 podati smernice in mnenja v 30 dneh od podane zahteve. V primeru molka nosilca urejanja prostora pri izdaji smernic se šteje, da nimajo smernic, v primeru molka pri izdaji mnenj se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve
in način pridobitve strokovnih rešitev
ter geodetskih podlag
Pri pripravi OLN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Grosuplje,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– podatke o rekonstrukciji regionalne ceste,
– druge elemente obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve...),
– podatke o programu investitorja.
Strokovne podlage za OLN se pripravijo v obsegu in vsebini kot jih predpisuje Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Geodetske podlage za obravnavano območje pred pričetkom priprave OLN zagotovi naročnik tega dokumenta.
Strokovne rešitve se pridobijo s pripravo variantnih rešitev v dogovoru z naročnikom in pripravljavcem OLN.
6. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja OLN
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Gradivo za pridobitev smernic   |10 delovnih dni po sprejetju in objavi  |
|                  |programa priprave, dostavi geodetskega  |
|                  |posnetka in pridobitvi idejnih rešitev  |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izdaja smernic za načrtovanje   |30 dni                  |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izdelava strokovnih podlag z    |15 delovnih dni po pridobitvi smernic za |
|variantnimi rešitvami       |načrtovanje               |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izbor variantne rešitve      |5 dni po pridobitvi variantnih rešitev  |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izdelava strokovne rešitve     |3 delovne dni po izdaji sklepa o izboru |
|                  |variante                 |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izdelava predloga OLN za javno   |15 delovnih dni po pridobitvi sklepa o  |
|razgrnitev (JR)          |izboru variante             |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izvedba 2. prostorske konference  |najmanj 14 dni pred JR          |
|(PK)                |                     |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Dopolnitev predloga OLN za JR   |2 delovna dni po izvedbi 2.PK      |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izdelava predstavitvenega gradiva |5 delovnih dni po izvedbi 2.PK      |
|za JR               |                     |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Sprejetje in objava Sklepa o JR  |30 dni po izboru variantne rešitve    |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Javna razgrnitev in javna     |30 dni                  |
|obravnava predloga OLN       |                     |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Priprava stališča do pripomb iz JR |5 delovnih dni po prejemu pripomb iz JR |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Sprejetje stališč do pripomb    |15 dni po prejemu stališč do pripomb   |
|                  |izdelovalca OLN             |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Pisna seznanitev lastnikov     |3 dni po sprejetju stališč do pripomb  |
|zemljišč na območju OLN s stališči |                     |
|do njihovih pripomb        |                     |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga OLN |15 delovnih dni po sprejetju stališč do |
|                  |pripomb                 |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Izdaja mnenj nosilcev urejanja   |30 po prejemu vloge za izdajo mnenj   |
|prostora              |                     |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Priprava usklajenega dopolnjenega |5 delovnih dni po pridobitvi mnenj k   |
|predloga OLN za sprejem      |dopolnjenemu               |
|                  |predlogu OLN               |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Sprejetje OLN z odlokom na OS   |30 dni po prejemu usklajenega      |
|                  |dopolnjenega predloga          |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Objava odloka o OLN v Uradni listu |15 dni po sprejemu OLN na OS       |
|RS                 |                     |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|Kompletacija končnega dokumenta  |5 delovnih dni po objavi odloka v Uradni |
|                  |listu RS                 |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
Opomba:
– Za JR je potrebno izdelati predstavitveno gradivo, ki mora vsebovati prikaz prostorskih ureditev na vsaj en poljuden način (fotomontaža, maketa, perspektivna slika, elektronski mediji…).
– Odločitev o izboru variantne rešitve sprejme pristojni organ Občine Grosuplje.
– Predlog OLN za JR se izdela na podlagi izbrane variantne rešitve ter smernic nosilcev urejanja prostora.
– Predlog OLN obravnava občinski svet na predlog župana in sprejme Sklep o 30 dnevni javni razgrnitvi predloga dokumenta, ki se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Grosuplje in v pristojni KS. V času javne razgrnitve mora biti izvedena tudi javna obravnava.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga OLN.
– Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in poskrbi za pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
– Stališča do pripomb sprejeme Občinski svet občine Grosuplje.
– K dopolnjenemu predlogu OLN pridobi pripravljavec mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora ob upoštevanju predhodnih smernic.
– Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog OLN za sprejem.
– Župan posreduje predlog OLN Občinskemu svetu, skupaj s sprejetimi stališči v obravnavo in mu predlaga sprejem le-tega z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi
s financiranjem SDZN
Pripravljavec OLN je Občina Grosuplje v sodelovanju z izdelovalcem dokumenta.
Izdelovalec OLN je na predlog naročnika TOPOS d.o.o., Dolenjske Toplice.
Naročnik dokumenta in investitor je: Avtotransporti Kastelec, Adamičeva 57, 1290 Grosuplje.
Sredstva za izdelavo OLN zagotovi naročnik.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35003-0002/2004
Grosuplje, dne 3. decembra 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost