Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5708. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2004, stran 16105.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99 in 37/02), je Občinski svet občine Gorišnica na 15. redni seji, ki je bila dne 2. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Gorišnica za leto 2004 (Uradni list RS, št. 3/04) se tabela v 2. členu spremeni, in sicer:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov              v 1000 SIT
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov              proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+94)            840.810
   Tekoči prihodki (70+71)                  484.095
70  Davčni prihodki                      314.264
   700 Davki na dohodek in dobiček              205.930
   703 Davki na premoženje                  86.010
   704 Domači davki na blago in storitev           22.324
71  Nedavčni prihodki                     169.831
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                91.846
   711 Takse na pristojbine                  3.800
   712 Denarne kazni                        7
   714 Drugi nedavčni prihodki                74.178
72  Kapitalski prihodki                     1.030
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          1.030
74  Transferni prihodki                    274.201
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij          274.201
94  Presežek iz leta 2003                    81.484
 
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)                840.810
40  Tekoči odhodki                       144.387
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           27.835
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       3.500
   402 Izdatki za blago in storitve             113.052
41  Tekoči transferi                      326.227
   410 Subvencije                       39.710
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                   143.431
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                      58.386
   413 Drugi tekoči domači transferi             84.700
42  Investicijski odhodki                   302.220
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          302.220
43  Investicijski transferi                   67.976
   430 Investicijski transferi                67.976
III. Proračunski presežek (I. – II.)                 –
-----------------------------------------------------------------------
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-11/2004
Gorišnica, dne 2. decembra 2004.
Župan
Občine Gorišnica
Jože Kokot l. r.

AAA Zlata odličnost