Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5704. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina, stran 16100.

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo 7/99, Uradni list 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 25. 11. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti, (v nadaljevanju: pravilnik), določa pogoje sofinanciranja kulturnih dejavnosti, ki se ne izvajajo v javnih kulturnih zavodih, postopek javnega poziva in javnega razpisa, merila in kriterije za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov, projektov obnove kulturne dediščine ter oddajo javne kulturne infrastrukture v uporabo ali najem.
2. člen
Izvajalci javnih kulturnih programov in projektov na področju kulture so:
– društva in zveze, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
– posamezniki samozaposleni v kulturi, vpisani v poseben razvid pri ministrstvu za kulturo,
– javni zavodi, ki opravljajo druge dejavnosti, za posamezne kulturne programe,
– zavodi in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturnih dejavnosti, ki izvajajo dejavnost na neprofiten način,
– pravne in fizične osebe, lastniki oziroma upravljavci nepremične kulturne dediščine.
3. člen
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
– javni kulturni program po tem pravilniku je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, je pa njihovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga občina financira na primerljiv način kot javne zavode. Javni kulturni program po vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja nepretrgoma najmanj eno leto;
– društvo v javnem interesu občine po tem pravilniku je društvo, registrirano po zakonu o društvih, ki več kot eno leto deluje na območju Občine Ajdovščina in katerega redna kulturna dejavnost je namenjena tudi nečlanom društva in širši javnosti in prispeva k razvoju kulturnih dejavnosti in dvigu kulturne zavesti;
– projekt s področja kulture je posamična kulturna aktivnost izvajalca. Za projekt s področja kulture se šteje tudi obnova in restavriranje kulturne dediščine;
– nepremična kulturna dediščina so nepremičnine vpisane v register nepremične kulturne dediščine pri zavodu za varstvo kulturne dediščine;
– javna kulturna infrastruktura so nepremičnine in oprema za izvajanje kulturne dejavnosti, razglašeni za javno kulturno infrastrukturo s sklepom občinskega sveta.
II. POGOJI IN POSTOPKI SOFINANCIRANJA
4. člen
Izvajalci javnih kulturnih programov in kulturnih projektov morajo za sofinanciranje dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež oziroma stalno bivališče na območju Občine Ajdovščina,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa,
– imajo evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,
– delujejo na področju kulture več kot eno leto,
– da je nepremičnina kulturna dediščina, na območju občine in je vpisana v register kulturne dediščine,
– da vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrt aktivnosti za prihodnje leto.
Za sofinanciranje se lahko prijavijo tudi društva ali zveze društev iz območja severne primorske, katerih projekti se deloma odvijajo tudi v Občini Ajdovščina in z njimi bistveno pripomorejo k popestritvi kulturne dejavnosti v občini.
5. člen
Sofinanciranje kulturnih programov in projektov se izvede na podlagi:
– javnega poziva za sofinanciranje javnih kulturnih programov,
– javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov,
– javnega razpisa za varovanje nepremične kulturne dediščine,
– javnega razpisa za oddajo javne kulturne infrastrukture v uporabo ali najem.
Javni poziv in javni razpis se objavi v Uradnem listu RS. Rok za prijavo ne sme biti krajši od 30 dni.
6. člen
Postopke javnega poziva in javnega razpisa ter oddajo javne kulturne infrastrukture v uporabo ali najem, vodi občinska uprava in obsegajo:
– pripravo in objavo javnega poziva,
– zbiranje prijav,
– izdajo odločb,
– sklepanje pogodb.
III. JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV
7. člen
Besedilo objave javnega poziva mora vsebovati zlasti:
– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčno številko),
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet financiranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi kulturni programi,
– okvirno vrednost sredstev namenjenih za sofinanciranje javnega kulturnega programa,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– pozivni rok,
– način oddaje vloge,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi s pozivom,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega poziva.
8. člen
Vloga, ki prispe na javni poziv mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju (naziv, sedež, odgovorna oseba...),
– navedbo javnega kulturnega programa,
– opis javnega kulturnega programa,
– finančni načrt z navedbo virov za izvedbo programa,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
9. člen
Oddelek za družbene dejavnosti pripravi o prispelih vlogah poročilo, ki vsebuje navedbo vlog, ugotovitve o pravočasnosti, popolnosti in upravičenosti in kratko vsebino prijavljenega programa. Poročilu priloži tudi predlog ocene kakovosti Zveze kulturnih društev, za programe, ki so jih predložili izvajalci, člani Zveze kulturnih društev.
Predlog ocene kakovosti javnega kulturnega programa, ki ga izvaja društvo včlanjeno v Zvezo kulturnih društev Ajdovščina, pripravi zveza na osnovi izvedenega programa v preteklem obdobju.
Javne kulturne programe oceni strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Tri člane komisije se imenuje izmed strokovnjakov iz različnih področij kulture, po enega člana iz Zveze kulturnih društev in oddelka za družbene dejavnosti.
Člani komisije ne smejo biti predsedniki društev, ki kandidirajo za sredstva javnega razpisa.
Strokovna komisija pripravi poročilo o oceni javnih kulturnih programov.
10. člen
Na podlagi poročila strokovne komisije župan z dokončno odločbo odloči, da se javni kulturni program sprejme v financiranje ter določi višino sredstev iz občinskega proračuna.
Medsebojna razmerja z zvezi s sofinanciranjem javnega kulturnega programa se uredijo s pogodbo. Pogodba se sklene za eno leto.
Za sofinanciranje javnega kulturnega programa s področja posredovanja kulturnih dobrin, ki naj bi bile dostopne najširšemu krogu uporabnikov, se pogodba o sofinanciranju lahko sklepa za daljše obdobje, vendar največ za tri leta. Sredstva za izvedbo javnega kulturnega programa se vsakoletno usklajujejo z aneksom k večletni pogodbi, po sprejemu proračuna za tekoče leto.
IV. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV
11. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– podatke o naročniku (naziv, sedež),
– predmet javnega razpisa,
– subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji projektov,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– način oddaje vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
12. člen
Vloge prispele na javni razpis odpira komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan izmed uradnikov zaposlenih v občinski upravi, po zaključku roka za oddajo vlog. Komisija ugotovi ali je vloga pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa, ter pripravi poročilo. Vloge, ki niso popolne, pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba, zavrže župan s sklepom.
13. člen
Ocenjevanje in vrednotenje prijavljenih kulturnih projektov, opravi strokovna komisija iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika.
Strokovna komisija pripravi poročilo v katerem morajo biti natančno navedeni razlogi in predlog, kateri kulturni projekti se financirajo v določenem obsegu in kateri ne.
14. člen
Na podlagi poročila in predloga strokovne komisije župan z eno odločbo določi katere kulturne projekte se sprejme v financiranje z višino odobrenih sredstev in katere projekte se ne sofinancira.
Za sofinanciranje projektov kulturne dediščine se izda ločeno odločbo. Zoper županovo odločbo ni pritožbe.
Odločba je podlaga za sklepanje pogodbe o financiranju kulturnega projekta.
V. MERILA IN KRITERIJI
A) JAVNI KULTURNI PROGRAM
15. člen
Izvajalcu, ki izvaja javni kulturni program se lahko sofinancira:
– program redne dejavnosti društva,
– strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje,
– udeležbo na tekmovanjih in preglednih prireditvah,
– stroške uporabe prostora.
16. člen
Programi redne dejavnosti
Pri vrednotenju programov redne dejavnosti društev se upoštevajo kriteriji:
– število članov društva, zbora, skupine,
– obseg rednega dela – število vaj,
– predstavitveni koncerti, predstave in prireditve,
– doseženi rezultati na tekmovanjih in ocene kakovosti izvedenega programa društva v zadnjih treh letih.
17. člen
Za posamezno vrsto dejavnosti se upošteva maksimalno naslednje število vaj na sezono:
– pevski zbori in instrumentalne skupine 80 vaj,
– gledališke, likovne in plesne skupine 45 vaj,
– lutkovne skupine 30 vaj,
– recitacijske in literarne skupine 20 vaj,
– likovne in fotografske skupine 40 vaj.
V obseg redne dejavnosti se upošteva največ dva predstavitvena koncerta, predstave ali prireditve.
18. člen
Strokovni sodelavci in strokovno izpopolnjevanje:
– društvom se sofinancira stroške strokovnih sodelavcev, zborovodij, mentorjev, skupin. Obseg financiranja se določi po kriterijih iz 16. člena in po strokovni usposobljenosti strokovnega sodelavca;
– društvu se sofinancira stroške strokovnega izpopolnjevanja animatorjev, strokovnih vodij in članov. Osnova za sofinanciranje so stroški kotizacije in potni stroški. Če je organizator strokovnega izpopolnjevanja društvo ali zveza iz občine, se sofinancira tudi stroške organizacije.
Organizacijo sofinanciranja strokovnih sodelavcev, sklepanje pogodb in organizacijo strokovnega izpopolnjevanja lahko v dogovoru z društvi, prevzame in prijavi Zveza kulturnih društev Ajdovščina.
19. člen
Udeležba na tekmovanjih in preglednih prireditvah
Društvom, ki se prijavijo na tekmovanja in pregledne prireditve na območju države se sofinancira stroške udeležbe. Višina sofinanciranja je odvisna od pomembnosti prireditve in oddaljenosti od občine.
Med redno dejavnost se ne šteje mednarodnih tekmovanj društev v tujini, ampak se jih prijavi na javni razpis kot kulturne projekte.
20. člen
Stroški prostora
Izvajalcem, ki nimajo lastnih prostorov za izvajanje programa oziroma imajo prostore v najemu se prizna dodatna sredstva za uporabo prostorov. Merila in kriterije se določi v javnem pozivu.
21. člen
Višino sofinanciranja javnih kulturnih programov po kriterijih iz 15., 16. 17. in 19. člena se opredeli v točkah. Vrednost točke se določi na osnovi skupnega števila točk in višino proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje javnega kulturnega programa. Točkovnik je sestavni del pravilnika.
22. člen
Za javni kulturni program, ki se izvaja v občini in katerega ni možno ocenjevati po merilih in kriterijih določenih v pravilniku, se merila določijo v razpisni dokumentaciji ali pa javni kulturni program oceni strokovna komisija s smiselno uporabo točkovnika.
23. člen
Javni kulturni programi posredovanja abonmajskih, gledaliških in glasbenih predstav in drugih rednih ciklusov predstav ali drugih prireditev se ocenjujejo ali vrednotijo po naslednjih kriterijih:
– pomembnost in kvaliteta programa,
– število predstav,
– število obiskovalcev v preteklih sezonah,
V abonmajih se sofinancira od 5 do 7 predstav.
Višino sofinanciranja posameznega abonmaja se določi v povprečnem znesku na gledališko predstavo, otroško in glasbeno prireditev.
Višino sofinanciranja drugih rednih ciklusov ali rednih predstav se določi v znesku na predstavo.
B) KULTURNI PROJEKTI
24. člen
Kriteriji za vrednotenje kulturnih projektov so:
– pomembnost projekta za občino,
– inovativnost kulturnega projekta,
– da je predlagatelj že organiziral kulturne projekte, ki so doživeli velik odziv s strani javnosti,
– kvaliteta in zahtevnost predloženega projekta,
– delež sredstev iz lastnih virov,
– da je finančna konstrukcija realna oziroma da je možno s prispevkom, ki se ga običajno nameni podobnim projektom, predlagani projekt tudi uresničiti,
– da je projekt namenjen večjemu številu uporabnikov.
C) NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA
25. člen
Kriteriji za ocenjevanje projekta obnove nepremične kulturne dediščine so:
– pomembnost kulturne dediščine oziroma status kulturnega spomenika,
– ogroženost,
– ustreznost programa obnove,
– finančna izvedljivost projekta oziroma višina zagotovljenih lastnih sredstev.
Projekt obnove kulturne dediščine se sofinancira največ do višine 40% vrednosti projekta.
Č) JAVNA KULTURNA INFRASTRUKTURA
26. člen
Javna kulturna infrastruktura, ki jo ne uporabljajo javni kulturni zavodi, se odda v najem ali uporabo izvajalcem javnih kulturnih programov.
Oddaja se izvede po postopku javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov.
Kriterije in merila se določi z razpisom.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, prireditev in drugih kulturnih programov (Uradni list RS, št. 17/01).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-1/2004
Ajdovščina, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.
      TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV
 
                  1
  Izvajalci javnih kulturnih programov se glede na kvalitativne
dosežke razvrščajo v 5 kakovostnih skupin, ki so ovrednoteni s točkami:
 
  1. kakovostna skupina 300 točk
  2. kakovostna skupina 220 točk
  3. kakovostna skupina 150 točk
  4. kakovostna skupina 100 točk
  5. kakovostna skupina  60 točk
 
                  2
  Izvajalci prve in druge kakovostne skupine predstavljajo kakovostni
razred A, izvajalci tretje, četrte in pete kakovostne skupine pa
kakovostni razred B.
 
                  3
  Glede na število članov skupine prejmejo izvajalci prvega
kakovostnega razreda:
 
  A) skupina:  do 8 članov      40 točk
         od 9 do 20 članov   60 točk
         od 21 do 35 članov  100 točk
         nad 36 članov     150 točk
  B) skupina:  do 8 članov      20 točk
         od 9 do 20 članov   40 točk
         od 21 do 35 članov   80 točk
         nad 36 članov     100 točk
 
                  4
  Izvajalcu se na osnovi dosežene kvalitete in razvrstitve v
kakovostne skupine priznava naslednje število vaj oziroma število točk:
 
  Pevski zbori in instrumentalne skupine:
  1. kakovostna skupina   80 vaj  200 točk
  2. kakovostna skupina   70 vaj  150 točk
  3. kakovostna skupina   60 vaj  100 točk
  4. kakovostna skupina   50 vaj   70 točk
  5. kakovostna skupina   40 vaj   40 točk
 
  Gledališke in plesne skupine:
  1. kakovostna skupina   45 vaj  180 točk
  2. kakovostna skupina   30 vaj  135 točk
  3. kakovostna skupina   25 vaj   90 točk
  4. kakovostna skupina   20 vaj   60 točk
  5. kakovostna skupina   10 vaj   30 točk
 
  Lutkovne skupine:
  1. kakovostna skupina   30 vaj  130 točk
  2. kakovostna skupina   25 vaj  100 točk
  3. kakovostna skupina   20 vaj   75 točk
  4. kakovostna skupina   15 vaj   50 točk
  5. kakovostna skupina   10vaj   25 točk
 
  Recitacijske in literarne skupine:
  1. kakovostna skupina   25 vaj  100 točk
  2. kakovostna skupina   20 vaj   75 točk
  3. kakovostna skupina   15 vaj   50 točk
  4. kakovostna skupina   10 vaj   30 točk
  5. kakovostna skupina   5 vaj   15 točk
 
  Ljudsko petje:
  1. kakovostna skupina   25 vaj   90 točk
  2. kakovostna skupina   20 vaj   70 točk
  3. kakovostna skupina   15 vaj   45 točk
  4. kakovostna skupina   10 vaj   25 točk
  5. kakovostna skupina   5 vaj   10 točk
 
  Likovne in fotografske delavnice, tečaji:
  1. kakovostna skupina   50 vaj  130 točk
  2. kakovostna skupina   40 vaj  100 točk
  3. kakovostna skupina   30 vaj   75 točk
  4. kakovostna skupina   20 vaj   50 točk
  5. kakovostna skupina   10 vaj   25 točk
 
  Skupinam se za izvedbo razstav dodeli dodatne točke, in sicer:
  Za izvedbo 1-3 razstave  50 točk
  Za izvedbo 4 in več razstav   80 točk
 
                  5
  Za izdajo publikacij in časopisov se izvajalcem poleg točk za
kakovost in število članov, prizna še točke glede na pogostnost akcij, in
sicer:
  – mesečne akcije   120 točk
  – letne akcije     10 točk
 
                  6
  Tekmovanja in pregledne prireditve:
  Število točk je odvisno od nivoja tekmovanja oziroma pregledne
prireditve in oddaljenosti prireditve:
  – državni nivo     30 točk
  – regijski nivo    15 točk
  – lokalni nivo     10 točk
 
  Oddaljenost prireditve:
  – v občini       5 točk
  – izven občine     10 točk
 
                  7
  Glede na pomen skupine v širšem prostoru in večji obseg kakovostno
izvedenega programa se lahko izvajalcu javnega kulturnega programa,
prizna posebna nagrada ovrednotena z največ 200 točkami.
 
                  8
  Za razvrstitev v kakovostne skupine, društev, ki so vključena v
Zvezo kulturnih društev Ajdovščina, je obvezno mnenje Zveze kulturnih
društev, za ostale izvajalce javnih kulturnih programov, pa oceno
kakovosti poda strokovna komisija iz 9. člena Pravilnika o kulturnih
dejavnostih.
 
                  9
  Vrednost točke je za vse elemente tega pravilnika enaka in je
odvisna od sredstev, ki jih za te namene namenja občinski proračun.
  Izvajalcev, ki delujejo prvo leto, se ne točkuje po tem točkovniku
ampak, se v javnem pozivu določi pavšalni znesek sredstev, ki ga
izvajalec dobi za prvo leto delovanja.
 
  Št. 611-1/2004
  Ajdovščina, dne 25. novembra 2004.
 
                    Župan
                 Občine Ajdovščina
                Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost