Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2004 z dne 14. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2004 z dne 14. 12. 2004

Kazalo

5693. Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rogaška Slatina, stran 16082.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 6/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 19. redni seji dne 1. 12. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v
Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Rogaška Slatina.
2. člen
Iz proračuna Občine Rogaška Slatina se sofinancirajo zlasti naslednji projekti in programi za mladino:
– projekti in programi za preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih substanc;
– projekti in programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi;
– raziskovalna dejavnost mladih;
– projekti in programi, ki spodbujajo kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo prostega časa;
– projekti mladinskega prostovoljnega dela;
– informiranje in svetovanje mladim.
3. člen
Izvajalci, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so:
– Mladinski svet Občine Rogaška Slatina,
– zavodi,
– društva,
– zasebniki,
– druge organizacije.
4. člen
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– projekti in programi se izvajajo za mladino v Občini Rogaška Slatina (mladi do 27 let).
5. člen
Sofinanciranje mladinskih projektov in programov se izvede na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na spletni strani občine in v vsaj enem lokalnem mediju, praviloma za vsako proračunsko leto posebej.
6. člen
Javni razpis vsebuje:
– navedbo naročnika z osnovnimi podatki;
– projekte in programe, ki so predmet sofinanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci;
– okvirno vrednost sredstev, namenjenih za izvajanje mladinskih projektov in programov, ki so predmet javnega razpisa;
– rok prijave;
– navedbo pooblaščenih oseb za dajanje informacij;
– informacijo o razpisni dokumentaciji;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
7. člen
Vrednost sofinanciranja mladinskih projektov in programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje mladinskih dejavnosti.
8. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Komisija je sestavljena iz predstavnika Občinskega sveta, predstavnika občinske uprave ter predstavnika Mladinskega sveta Občine Rogaška Slatina. Komisija pripravi vrednotenje programov v skladu z merili tega pravilnika.
Predsednik komisije s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. Zoper ta sklep lahko izvajalec vloži ugovor na župana Občine Rogaška Slatina v roku 8 dni od prejema sklepa.
9. člen
Župan z izbranimi izvajalci mladinskih projektov in programov sklene pogodbe, ki med drugim opredeljujejo realizacijo projektov in programov, višino in namen sofinanciranja ter način nadzora nad porabo proračunskih sredstev.
10. člen
Komisija pri dodeljevanju sredstev upošteva naslednja merila in kriterije:
1. PREGLEDNOST – cilji in namen projekta ali programa so jasno opredeljeni – do 10 točk.
2. DELEŽ DRUGIH SREDSTEV za izvedbo projekta –
30 – 50%      – 10 točk,
51 – 70%      – 15 točk,
več kot 70%    – 20 točk;
3. ŠTEVILO UDELEŽENCEV – projekt ali program vključuje osnovnošolsko in srednješolsko mladino ter študentsko populacijo – do 20 točk;
4. CILJNA POPULACJA – projekt in program vključuje mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske osipnike, družbeno izločeno invalidno mladino ter izrazito nadarjene mladostnike – do 15 točk;
5. REFERENCE izvajalca pri izvajanju projektov in programov za mlade – do 10 točk;
6. DOSTOPNOST – projekt ali program zajema oziroma vključuje mladino iz celotne občine, aktivnosti so dostopne za neorganizirano mladino – do 10 točk;
7. INOVATIVNOST – projekt ali program neposredno ne posnema že izvedenih projektov in programov ter vsebuje drugačen pristop k reševanju problemov – do 10 točk;
8. EKONOMIČNOST – projekt ali program ima realno finančno konstrukcijo – do 10 točk;
9. PREVENTIVNOST – projekt ali program je preventivne narave (zloraba dovoljenih in nedovoljenih substanc, čustvena in fizična zloraba v domačem okolju,…) do 10 točk;
10. KONTINUIRANOST – projekt ali program se lahko izvaja daljše časovno obdobje oziroma že traja določeno časovno obdobje, se nadgrajuje – do 20 točk;
11. Programi izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0011-09/2004
Rogaška Slatina, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti