Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2004 z dne 14. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2004 z dne 14. 12. 2004

Kazalo

5691. Odlok o pogojnem lokacijskem načrtu za območje P4 (deloma C/Š3 in C/S1/1) v Rogaški Slatini, stran 16077.

Na podlagi 12. in 74. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02; popr. 8/03) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99, 28/01, 69/03) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 19. redni seji dne 1. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o pogojnem lokacijskem načrtu za območje P4 (deloma C/Š(3) in C/S(1/1)) v Rogaški Slatini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Rogaška Slatina sprejme pogojni lokacijski načrt za območje P4 (deloma C/Š(3) in C/S(1/1)) v Rogaški Slatini (v nadaljevanju: lokacijski načrt), ki ga je izdelalo podjetje API d.o.o., arhitektura, projektiranje, inženiring, v maju 2004 pod številko projekta 362.
2. člen
Lokacijski načrt se na podlagi 74. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – popr. 8/03) in pripomb ter predlogov na javni razgrnitvi sprejme kot pogojni lokacijski načrt. Kar pomeni, da se veljavnost lokacijskega načrta odloži do izpolnitve posebnih pogojev, ki jih določa načrt v zvezi s pridobitvijo nepremičnin, potrebnih za izvedbo načrtovane prostorske ureditve. Za izvedbo lokacijskega načrta je potrebna sprememba parcelne strukture in lastništva na območju načrta. Rok za izpolnitev posebnih pogojev, torej rok za pridobitev vseh nepremičnin potrebnih za izvedbo načrtovane prostorske ureditve, znaša štiri leta.
3. člen
Program priprave lokacijskega načrta za območje P4 (deloma Š in deloma CS) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 83/03. V istem Uradnem listu je bil objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2002, ki je začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. Ta odlok je preimenoval dve območji, ki ju zajema območje obdelave lokacijskega načrta iz Š v C/Š(3) ter iz CS v C/S(1/1). Meje območij C/Š(3) in C/S(1/1) so se minimalno spremenile, namembnost območij pa ostaja enaka.
4. člen
Lokacijski načrt vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se nanašajo na območje kompleksa polnilnice Kolinska PPE Rogaški vrelci in območje dovoza in parkirišča na južni strani ter ureditve drevoreda, pločnikov in kolesarske steze na vzhodni strani.
Tekstualni del obsega:
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev
– Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta za območje P4 (deloma C/Š(3) in C/S(1/1)) v Rogaški Slatini
– Opis prostorskih pogojev za realizacijo
– Potrebni infrastrukturni objekti in naprave ter prestavitve in prilagoditve obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav
– Prostorske ureditve po posameznih področjih
– Rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi ter drugimi nesrečami
– Geodetski elaborat
– Etapnost izvajanja načrta
– Soglasja in mnenja
Grafični del obsega:
– Situacija širšega območja
– Izrez iz prostorskega plana Občine Rogaška Slatina
– Območje urejanja na letalskem posnetku
– Območje urejanja na katastrskem načrtu
– Območje urejanja na geodetskem posnetku
– Zazidalna prometna in krajinska ureditev
– Prereza čez območje
– Potrebne rušitve
– Situacija komunalnih naprav in ostalih infrasrukturnih naprav in vodov
– Načrt gradbenih parcel
– Tehnični elementi za zakoličenje objektov in parcel
– Uradne katastrske kopije
Sestavni del lokacijskega načrta so še Smernice študije požarne varnosti (za potrebe lokacijskega načrta), ki jih je v aprilu 2004 izdelalo podjetje Kova d.o.o. pod št. projekta 362-API d.o.o.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
5. člen
Območje urejanja obsega parcele ali dele parcel znotraj katastrske občine k.o. Rogaška Slatina:
1355, 1771/1, 1771/5, 1330/4, 1771/3, 1362, 1330/3, 1355, 1334, 1337, 1339/2, 1340/2, 1771/4, 1345, 1346, 1353/1, 1351, 1352/1, 1352/2 in 1792.
6. člen
Na območju iz prejšnjega člena, so določeni maksimalni gabariti širitve obstoječe polnilnice Kolinska, obcestna ureditev pločnikov, kolesarskih stez in drevoredov ter nov dovoz na južni strani na parkirišče in do kompleksa polnilnice Kolinska, vsi spremljajoči objekti, komunalna infrastruktura ter vsi objekti, ki so potrebni za nemoteno delovanje ali zmanjšanje vplivov novogradnje na okolje. K temu se štejejo tudi vsi protihrupni ukrepi (pasivna zaščita – nova fasada na maksimalnih gabaritih širitve dejavnosti polnilnice Kolinska).
7. člen
Na območju urejanja bo obcestna infrastruktura ob Kidričevi ulici zavzemala naslednje profile:
   – zeleni – ločilni pas        1,60 m
  – dvosmerna kolesarska steza     2,80 m
  – pločnik              1,60 m
-----------------------------------------------
  – Skupaj               6,00 m
Našteti profili se nanizajo od obstoječega zahodnega roba vozišča Kidričeve ulice (ki predstavlja tudi mejo območja urejanja) proti zahodu.
8. člen
Današnje območje kompleksa polnilnice Kolinska PPE Rogaški vrelci sega na severni strani tudi znotraj območja C/Š(3),ki predstavlja območje s šolsko dejavnostjo z vključenimi zunanjimi zelenimi in športnimi površinami. Znotraj tega območja ni predvidenih posegov.
9. člen
Maksimalen gabarit polnilnice je določen izključno na območju P4, ki predstavlja območje s proizvodno dejavnostjo. V pretežni meri so na tem območju proste le še površine za razširitev že obstoječih dejavnosti. Ko bodo potrebe proizvodnje presegle dane okvirje je potrebno poiskati novo lokacijo za polnilnico.
10. člen
Območje urejanja sega z južnim delom preko območja C/S(1/1), ki predstavlja območje obstoječe mešane centralno stanovanjske strukture. V tem delu so predvideni posegi zgolj v obcestnih profilih, izvedba parkirišča in priključek na Kidričevo ulico.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
11. člen
Cesta in priključki s profili.
Kidričevi cesti se ob zahodnem robu vozišča doda profile, kot so opisani v 7. členu tega odloka. S tem se zviša kvaliteta in varnost prehoda pešcev in kolesarjev ob Kidričevi cesti. Izgradnja kolesarske steze predstavlja obvezno državno izhodišče.
Obstoječ uvoz na območje kompleksa polnilnice Kolinska PPE Rogaški vrelci se rekonstruira. Notranji radij zaokrožitve na priključku je 10 m. Širina uvoza na liniji priključitve znaša 30 m in minimalna širina rekonstruiranega uvoza znaša 7 m.
Nov uvoz se zgradi na jugovzhodni strani območja urejanja, ki vodi do parkirišča in novega vhoda v kompleks polnilnice Kolinska PPE Rogaški vrelci. Notranji radij zaokrožitve na priključku je 10 m. Širina uvoza na liniji priključitve znaša 30 m in minimalna širina dovozne ceste znaša 9,5 m. Na vsaki strani je predviden koridor v širini 3 m za pešce in morebitno prečno kolesarsko povezavo preko Ratanskega potoka.
Na jugozahodni strani območja urejanja se varuje rezervat za morebitno prečno cestno, kolesarsko in peš povezavo preko Ratanskega potoka.
12. člen
Parkirišče
Na južnem delu območja urejanja se izvede parkirišče za 40 parkirnih mest, ki služijo polnilnici Kolinska PPE Rogaški vrelci in drugim centralnim potrebam območja. Preko parkirišča je mogoč dostop do polnilnice Kolinska PPE Rogaški vrelci in intervencija.
13. člen
Ograja polnilnice
Na zahodu in jugu se obstoječa ograja kompleksa polnilnice Kolinska PPE Rogaški vrelci ruši in postavi nova kot je prikazano v grafičnem delu lokacijskega načrta.
14. člen
Nova fasada
Nova fasada predstavlja programsko izhodišče katerega namen je, da se polnilnico zapre v enoten volumen, z enotno fasado enake višine in obdelave. Tako se dejavnost polnilnice introvertira, s čimer se zmanjša vpliv na neposredno okolico na minimum. Nova fasada se namesti na gradbene meje in linije, kot je prikazano v grafičnem delu lokacijskega načrta. Ker gradbene meje predstavljajo meje obstoječih objektov, je za izvedbo konstrukcije ob obstoječih objektih potrebna distanca, ki enotno znaša do 1 m. Toleranca višinskega gabarita je 1 m od najvišje točke znotraj obstoječega kompleksa polnilnice Kolinska PPE Rogaški vrelci.
15. člen
Zelene površine
Območje se v največji možni meri zazeleni. Na jugozahodnem delu območja urejanja, kjer je varovan rezervat za nasip za zaščito pred poplavami je potrebno upoštevati rešitve podane v projektu podjetju Ureditev Ratanskega potoka v Rogaški Slatini, ki ga je podjetje Hidrosvet d.o.o. izdelalo pod zaporedno številko 4/03.
– Zelenice se izvedejo kot je prikazano v grafičnem delu lokacijskega načrta.
– Drevored se izvede ob Kidričevi ulici na območju kompleksa polnilnice Kolinska PPE Rogaški vrelci.
IV. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
16. člen
Znotraj območja urejanja lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vso obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo. Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s pogoji upravljalcev. Pred gradnjo je potrebno obstoječe vode zakoličiti in določiti njihovo natančno lego. Detajlne rešitve se obdelajo v projektni dokumentaciji. Možna so odstopanja od predvidenih rešitev opredeljenih v tem odloku, če so rešitve utemeljene iz tehničnega in ekonomskega vidika in ne vplivajo na koncept ostalih rešitev.
17. člen
Znotraj ureditvenega območja lokacijskega načrta so predvidene naslednje ureditve:
Vodovod
Na območju predvidene gradnje poteka hidrantni vod DN 100 mm. Potrebna bo preureditev dela trase na južni strani, ter vgradnja dveh dodatnih nadzemnih hidrantov.
Na mestih križanj z eventualnimi drugimi komunalnimi vodi je potrebno izvesti ustrezne zaščitne ukrepe, vsa dela pa izvajati v skladu s pogoji upravljalca.
Kanalizacija in odvod meteornih vod
Preko območja potekata dva javna kanala: glavni kolektor iz betonskih cevi DN 1000 mm in kanal iz betonskih cevi DN 400 mm.
Z izgradnjo novih objektov bo tangiran kanal DN 400 mm, ki ga delno prestavimo izven območja gradnje, ter priključimo na obstoječi glavni kolektor. Na prestavljeni kanal se naj priključijo vse odpadne sanitarne in tehnološke vode.
Padavinske vode iz novih strešnih, manipulativnih in parkirnih površin se bodo odvajale preko ustrezno dimenzioniranih peskolovov in lovilcev olj, ter novega meteornega kanala v Ratanski potok. Iztok v Ratanski potok se izvede z zadrževalnikom ob upoštevanju hidroloških pogojev, ter v skladu z zakonom o vodah (Uradni list, št. RS 67/02).
Pri izgradnji je potrebno upoštevati minimalni horizontalni odmik med kanalizacijo in vodovodom 3 m, ter vertikalni odmik 0,50 m. V primeru, da predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovod izvesti v dodatni zaščiti.
Električno omrežje
Znotraj meje območja lokacijskega načrta potekata visokonapetostni KB, ter javna razsvetljava, ob regionalni cesti III. Reda št. 685, odsek št. 7495 Tekačevo–Rogaška Slatina.
Potrebna energija za nove objekte je na voljo na NN zbiralkah v TP nalivalnica, ki je v lasti investitorja.
Vse električne vode je potrebno pred pričetkom del zakoličiti in določiti njihovo natančno lego. Vse eventualne zaščite in prestavitve se izvedejo v skladu s pogoji upravljalca.
V postopku izdelave projektne dokumentacije je potrebno pridobiti od Elektra Celje, d.d. projektne pogoje v skladu s 50. členom ZGO-1.
Na celotnem odseku Kidričeve ulice in novega parkirišča se predvidi izvedba javne razsvetljave. Razsvetljava je predvidena v pločniku oziroma v zelenici med posameznimi drevesi drevoreda. Tip razsvetljave se definira v projektni dokumentaciji.
Telekomunikacijsko omrežje
Krajevno TK omrežje poteka izven meje lokacijskega načrta.
Priključni vod za investitorja je izveden pri obstoječem uvozu in prečka regionalno cesto III. Reda št. 685. Pri nadaljnjem izdelovanju projektne dokumentacije je potrebno pridobiti in upoštevati pogoje upravljalca.
Plinovod
Na severu-zahodnem delu obravnavanega območja poteka plinovod R2J, MRP zdravilišče-kotlarna, premera 100mm, tlak 3 bar, ki je v upravljanju Geoplina.
Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati omejitve, ki veljajo v varnostnem pasu plinovoda. Za plinovode je potrebno upoštevati energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00), za vse posege v varnostni pas srednjetlačnega plinovoda pa pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02) ter pridobiti soglasje upravljalca.
Vročevod
Objekti Kolinske se napajajo iz lastne kotlovnice, razvod poteka znotraj meje ureditve.
Trasa mineralne vode
Trasa mineralnih vodov in vodov CO(2) prihaja na območje, ki ga obravnava lokacijski načrt, na severo-zahodnem delu. Vsi vodi potekajo pod zemljo.
V. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
18. člen
Vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov
Za varstvo kvalitete podtalnice se izvedejo naslednji ukrepi:
– odvod meteornih vod iz cestišča se izvede preko vodotesne meteorne kanalizacije,
– izpusti v vodotoke se izvedejo preko objektov predčiščenja (peskolov, lovilec olj s koalescenčnim filtrom), iztok v Ratanski potok se izvede z zadrževalnikom ob upoštevanju hidroloških pogojev, ter v skladu z zakonom o vodah (Ur. list, RS 67/02).
– pri izvajanju gradbenih in pripravljalnih del mora izvajalec zagotoviti vse potrebne varstvene ukrepe in takšno organizacijo na gradbišču, da se preprečijo morebitna razlitja nevarnih snovi v podtalje oziroma površinske vodotoke.
Pri gradnji je dovoljeno uporabljati samo takšne materiale, ki kasneje ne morejo ogroziti podtalnice.
Na območju površinskih vodotokov se izvedejo naslednji ukrepi:
– na območju obdelave se nahaja priobalno zemljišče Ratanskega potoka,
– za to območje je bila izdelana projektna dokumentacija pri podjetju Hidrosvet d.o.o. pod zaporedno številko 4/03 in naslovom Ureditev Ratanskega potoka v Rogaški Slatini, za ta projekt je bila izdelana hidravlična analiza območja,
– projekt podjetja Hidrosvet in analize je potrebno upo­števati pri izvajanju ukrepov znotraj območja obdelave lokacijskega načrta,
– pri izvajanju gradbenih del, je potrebno zagotoviti vse potrebne ukrepe za preprečitev morebitnega razlitja nevarnih snovi v podtalje, oziroma Ratanski potok,
– struga potoka ostane nedotaknjena. V času gradnje ob Ratanskem potoku je potrebno zagotoviti, da ne pride do porušitve brežin in posegov v območje potoka.
19. člen
Ureditve območja kmetijskih zemljišč in varstvo kmetijskih zemljišč.
Znotraj območja urejanja ni evidentiranih kmetijskih zemljišč.
20. člen
Varovanje objektov in območij kulturne dediščine
Znotraj območja urejanja ni evidentiranih objektov kulturne dediščine.
21. člen
Varovanje objektov in območij naravne dediščine
Znotraj območja urejanja ni evidentiranih objektov naravne dediščine.
22. člen
Varovanje pred hrupom
Nova fasada okrog obstoječih objektov in okrog območja širitve bo predstavljala pasivno zaščito pred hrupom.
23. člen
Varstvo zraka
Zaradi predvidenega prometa se času obratovanja onesnaženost zraka zaradi emisij škodljivih snovi na območju urejanja ne bo bistveno povečala. Posebni aktivni ukrepi v času obratovanja niso potrebni.
24. člen
Varstvo pred požarom
Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe s katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila v skladu s SIST DIN 14090,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje požarov v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
VI. ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA
25. člen
Dopustna je etapna izgradnja. V prvi fazi se izvedejo prestavitve oziroma novogradnje posameznih infrastrukturnih naprav. Vse komunalne vode je potrebno zgraditi tako, da bodo omogočali končno fazo izvedbe. Objekti se lahko izvajajo postopoma, pod pogojem, da je za celoto izdelan enoten projekt in da se v prvi fazi po infrastrukturnem urejanju izvede novo fasado.
VII. REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
26. člen
Na območju lokacijskega načrta se do začetka izvedbe načrtovanih posegov v prostor ohrani namembnost zemljišč in objektov po stanju ob sprejetju lokacijskega načrta.
Pri polaganju komunalnih vodov v območju urejanja je potrebno upoštevati končno stanje izvedbe.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
27. člen
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo in po njej:
– promet med gradnjo ceste, priključnih cest in vodotokov organizirati tako, da ne bo večjih zastojev na obstoječem prometnem omrežju;
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob morebitni nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;
– pred začetkom gradnje skupaj z upravljalci evidentirati stanje obstoječe infrastrukture;
– omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med gradnjo in po njej;
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav;
– zavarovati gradbišča tako, da bodo zagotovljeni varnost in nemotena uporaba sosednjih objektov ter nemoten odtok vode;
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja parkirišča in priključne ceste;
– o pričetku del oziroma gradnje obvestiti vse upravljalce, katerih objekti in naprave so s predvidenim posegom tangirani.
Ti ukrepi niso vključeni v ureditveno območje tega lokacijskega načrta. Zanje mora investitor pridobiti ustrezno prostorsko dokumentacijo in dovoljenje za posege v prostor.
Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe s katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila v skladu s SIST DIN 14090,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje požarov v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
IX. TOLERANCE
28. člen
Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tem odloku, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše iz cestnega, prometno tehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika. Na ta način se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
Investitor si mora glede odstopanj od sprejetega lokacijskega načrta pridobiti soglasje Občine Rogaška Slatina.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Občini Rogaška Slatina.
30. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0011-03/2004
Rogaška Slatina, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti