Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2004 z dne 14. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2004 z dne 14. 12. 2004

Kazalo

5690. Odlok o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina, stran 16076.

Na podlagi 99. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Rogaška Slatina je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 19. redni seji dne 1. 12. 2004 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina, ki obsega:
– Odlok o občinski turistični taksi (Uradni list RS, št. 77/98);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinski turistični taksi (Uradni list RS, št. 125/00);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 119/04).
O D L O K
o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma se s tem odlokom določa višina, plačevanje, delitev, poraba, oprostitve plačevanja, način poročanja in nadzor nad plačevanjem turistične takse v Občini Rogaška Slatina.
2. člen
Na območju Občine Rogaška Slatina se določi turistična taksa v višini 11 točk. Vrednost točke se določa za vsako leto posebej s sklepom vlade.
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem obratu.
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
3. člen
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke je določena z zakonom o spodbujanju razvoja turizma, Vlada Republike Slovenije pa lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke.
Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če zakon ne določa drugače.
4. člen
Zbrana sredstva turistične takse so prihodek proračuna občine in se razporejajo skladno z zakonom o spodbujanju razvoja turizma in letnim proračunom občine. Osebe iz 2. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun pri občini.
5. člen
Sredstva turistične takse se namenijo za financiranje spodbujanja razvoja turizma za namene:
– sofinanciranje delovanja zavoda Turizem Rogaška;
– komunalno urejanje turističnega značaja zaradi potreb, ki nastajajo zaradi delovanja turistične dejavnosti;
– promocijo občine;
– sofinanciranje ohranjanja kulturne krajine;
– sofinanciranje ohranjanja naravne krajine;
– čiščenje in urejanje okolja;
– spodbujanje občanov za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma;
– spodbujanje ostalih dejavnosti splošnega značaja, ki so povezane s turizmom in jih predvideva zakon.
6. člen
Plačila turistične takse so oproščeni v celoti:
– otroci do 7. leta starosti;
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice ali na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ali zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesne okvare;
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti;
– dijaki in študenti v dijaških oziroma študentskih domovih;
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni;
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
– tuji državljani, ki so po mednarodnih sporazumih in predpisih oproščeni plačila turistične takse.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti;
– turisti v kampih;
– turisti, člani mednarodnih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo IYHF.
7. člen
Osebe, ki so po odloku dolžne pobirati in odvajati turistično takso, morajo voditi evidenco o turistični taksi in so v roku, ki ga določa ta člen, dolžne predložiti Oddelku za gospodarstvo Občine Rogaška Slatina in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo na predpisanem obrazcu občine. Poročilo se odda najkasneje do 25. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
Poročilo mora obsegati:
– naslov pravne ali fizične osebe;
– nastanitvene zmogljivosti,
– mesec in leto na katerega se poročilo nanaša,
– skupno število prenočitev;
– število domačih in tujih gostov in nočitev posebej;
– skupno število gostov in prenočitev, ki so na osnovi 6. člena tega odloka oproščeni plačila takse in skupno število gostov in nočitev, ki jim je na osnovi istega člena odloka ta bila obračunana v višini 50% ter
– znesek obračunane turistične takse.
8. člen
Pristojni davčni organ ima po 31. členu zakona o spodbujanju razvoja turizma pravico do nadzora nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter do vpogleda v ustrezne evidence oseb iz drugega odstavka 2. člena zaradi preverbe o pravilnosti podatkov v poročilu o pobrani in odvedeni turistični taksi.
9. člen
Z globo od 1,000.000 do 3,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejme turiste na prenočevanje in ne pobira turistične takse, ne nakazuje pobrane turistične takse ali ne vodi ustreznih evidenc.
Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
9.a člen
Na podlagi sporočila občine lahko prisilno izterjavo turistične takse po predpisih o prisilni izterjavi davkov opravlja pristojni davčni organ.
Davčna uprava Republike Slovenije sklene z občino pogodbo s katero se uredijo medsebojna razmerja in se posebej določi nadomestilo za opravljanje storitev po prejšnjem odstavku.
10. člen
Do vzpostavitve novega sistema organiziranosti turizma v občini se sredstva turistične takse v celoti namenjajo aktivnostim iz 5. člena odloka, vsakoletna razdelitev pa je definirana s sprejetim proračunom za posamezno proračunsko leto.
Odlok o občinski turistični taksi (Uradni list RS, št. 77/98) vsebuje naslednjo končno določbo:
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 28. 11. 1998.
Spremembe in dopolnitve odloka o občinski turistični taksi (Uradni list RS, št. 125/00) vsebujejo naslednjo končno določbo:
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Spremembe in dopolnitve odloka o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 119/04) vsebujejo naslednjo končno določbo:
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0011-06/2004
Rogaška Slatina, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti