Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2004 z dne 14. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2004 z dne 14. 12. 2004

Kazalo

5689. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina, stran 16073.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 16/02, 51/02), Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04) in 16. in 47. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 19. redni seji dne 1. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa novo organizacijo in delovno področje Občinske uprave občine Rogaška Slatina, ki je bila ustanovljena z odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 84/99, 62/00).
2. člen
Občinska uprava neposredno opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
Občinska uprava mora pri izvrševanju nalog zagotavljati zakonito, strokovno, učinkovito in racionalno izvajanje funkcij uprave; smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi, koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih nalog; učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog ter učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
3. člen
Predstojnik občinske uprave je župan. Župan predstavlja in zastopa občino ter usmerja in nadzoruje delo občinske uprave. Župan odloča o zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv.
4. člen
Delo občinske uprave je javno.
O delu uprave obvešča javnost župan ali od njega pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave z uradnimi sporočili in dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja ter na druge načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Način poslovanja s strankami, način zagotavljanja obveščanja javnosti, način zagotovitve možnosti posredovanja pohval in pripomb, njihova obravnavanja in odgovarjanja nanje, poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni čas in druga vprašanja načina delovanja občinske uprave ureja župan ali tajnik občine, če ga za to pooblasti župan.
Javni uslužbenci morajo vselej ravnati tako, da ohranjajo in krepijo ugled občinske uprave ter zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog.
S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij so javni uslužbenci dolžni ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnavati vse informacije in dokumente, ki jih pridobijo v času zaposlitve v občinski upravi. Varovati morajo tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
V občinski upravi se naloge, s katerimi se zagotavlja izvrševanje funkcij uprave, opravljajo v organih, oblikovanih za posamezne sklope delovnih področij.
Za izvajanje upravnih nalog se kot temeljne notranje organizacijske enote ustanovijo naslednji organi občinske uprave:
– Oddelek za gospodarstvo,
– Oddelek za družbene dejavnosti,
– Oddelek za okolje in prostor,
– Oddelek za splošne in kadrovske zadeve,
– Oddelek za proračun in finance.
Organe občinske uprave vodijo predstojniki, imenovani vodje kot uradniki. Vodje organov občinske uprave imenuje župan.
Vodja organa občinske uprave organizira delo, skrbi za zakonitost dela in odloča v upravnih, strokovnih in drugih zadevah ter opravlja druge naloge v okviru svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti, kakor jih in kadar jih določajo zakoni, statut občine in drugi akti občine ter pooblastila. Vodja organa občinske uprave sodeluje z drugimi organi in organizacijskimi enotami občinske uprave pri reševanju skupnih zadev ter v okviru svojih pristojnosti sodelujejo tudi z državnimi organi in drugimi organizacijami.
Vodja organa občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
6. člen
V okviru organov občinske uprave se lahko z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ustanovijo notranje organizacijske enote (referat, služba, sektor, režijski obrat, center).
Režijski obrat se ustanovi, kadar tako določa zakon ali kadar zaradi majhnega obsega ali značilnosti gospodarske javne službe iz tehničnih in ekonomskih razlogov ni smotrno ustanoviti javnega podjetja, javnega gospodarskega zavoda ali podeliti koncesije.
7. člen
Občina zagotavlja opravljanje lokalnih javnih služb. Organizacijo, pristojnosti, položaj in druga vprašanja, ki zadevajo javne službe, urejajo posebni odloki.
8. člen
Za izvajanje nalog, ki so skupnega pomena za več občin, se lahko ustanovi eden ali več organov skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave se ustanovi z ustanovitvenim odlokom, ki ga sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic na predlog županov vseh ustanoviteljic.
9. člen
V občinski upravi se zagotovi izvajanje nalog pooblaščenca za varnost in zdravje pri delu.
10. člen
Oddelek za splošne in kadrovske zadeve opravlja predvsem naloge, ki se nanašajo na:
– svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana, občinskega sveta in drugih organov občine,
– sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov,
– splošne in pravne zadeve, svetovanje ostalim organom občinske uprave ter javnim zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina,
– strokovne in organizacijske naloge v zvezi s krajevnimi skupnostmi, vključno s podporo priprave programov in spremljanja izvajanja nalog iz njihove pristojnosti,
– kadrovske zadeve, varstvo in zdravje pri delu,
– zastopanje občine pred sodišči in drugimi upravnimi organi,
– načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja, odnose z javnostjo,
– zagotavljanje celostne podobe ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike občine,
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
– organizacijo pisarniškega poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva ter posredovanje informacij strankam,
– nabavo opreme, drobnega inventarja ter pisarniškega in drugega materiala za delo občinske uprave,
– vzdrževanje opreme in drobnega inventarja,
– informacijsko podporo procesom v občinski upravi,
– civilno zaščito in reševanje ter požarno varnost,
– obrambni načrt občine in druge naloge na področju obrambnih zadev,
– druge upravne in strokovne naloge s področja oddelka.
11. člen
Oddelek za gospodarske dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:
– koordinacijo priprave strategije razvoja občine in realizacijo razvojnih programov občine,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in nadzor komunalnega gospodarstva, cestnega gospodarstva, prometa in zvez, vodnega gospodarstva ter energetike,
– predlaganje standardov in normativov za gospodarske javne službe in promet ter skrb za njihovo izvajanje,
– predlaganje pogojev za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev gospodarskih javnih služb,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, stanovanji in poslovnimi prostori,
– načrtovanje in izvajanje stanovanjske politike občine ter urejanje zadev v zvezi z neprofitnimi stanovanji,
– naloge s področja podjetništva, obrti, kmetijstva, trgovine, gostinstva, turizma, gozdarstva, veterine, lova in ribolova,
– uravnoteženi in celostni razvoj podeželja in dopolnilnih dejavnosti,
– razvoj in promocijo turistične dejavnosti občine in njene naravne in kulturne dediščine,
– načrtovanje in vodenje investicij ter projektov na področju komunalne infrastrukture, izgradnje stanovanj in poslovnih prostorov,
– spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini,
– organiziranje sistema podjetniškega svetovanja v sodelovanju z drugimi institucijami.
12. člen
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:
– pripravo in usklajevaje strokovnih osnov celovitega urejanja prostora občine za obravnavo in odločanje na občinskem svetu,
– prostorsko planiranje ter urbanistično in krajinsko načrtovanje,
– vodenje postopkov za pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov občine,
– vodenje predpisanih zbirk prostorskih podatkov,
– izdelovanje lokacijskih informacij za namene prometa z zemljišči, za namene projektiranja objektov in za namene gradnje enostavnih objektov,
– načrtovanje ukrepov za realizacijo prostorskih odločitev,
– skrb za ustrezno načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine,
– gospodarjenje s komunalnimi in infrastrukturnimi objekti in napravami,
– analiziranje in predlaganje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
– načrtovanje in pripravo programov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč,
– nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in komunalni prispevek,
– vodenje nadzora nad izvajanjem nalog izvajalcev gospodarskih javnih služb,
– pripravljanje predlogov za določanje prometne ureditve v občini in spremljanje problematike na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– sodelovanje pri usklajenem opremljanju javnih površin z urbano opremo,
– pridobivanje, obdelovanje in posredovanje podatkov in informacij geoinformacijske narave,
– načrtovanje in koordiniranje izvajanja lokalnega programa varstva okolja,
– izvajanje aktivnosti na področju varstva okolja in naravne dediščine.
13. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:
– izobraževanje in predšolsko vzgojo,
– kulturo in varstvo kulturne dediščine,
– socialno varstvo in obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugih naslovov,
– javno zdravstveno službo na primarni ravni,
– šport in rekreacijo,
– dejavnost mladih in mladinsko raziskovalno dejavnost,
– urejanja načina in pogojev razpolaganja s premoženjem občine na tem področju,
– druge upravne in strokovno tehnične naloge na področju družbenih dejavnosti in delovanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina.
14. člen
Oddelek za proračun in finance opravlja predvsem naloge, ki se nanašajo na:
– pripravo in izvajanje občinskega proračuna,
– vodenje proračunskega računovodstva in računovodstva drugih neposrednih uporabnikov proračuna,
– upravljanje finančnega premoženja občine,
– finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine in občinske uprave,
– finančno poslovanje na vseh področjih delovanja občinske uprave,
– spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter predlaganje ustreznih ukrepov,
– koordinacijo nalog s področja proračuna z ostalimi proračunskimi uporabniki,
– vodenje centralne evidence premoženja občine in premoženja pravnih oseb v lasti občine,
– sodelovanje pri usklajevanju postopkov in ukrepov s pristojnimi organi pri upravljanju z občinskim premoženjem,
– obračun plač in ostalih osebnih prejemkov.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI USLUŽBENCEV
15. člen
Delo občinske uprave neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu. Tajnik občine je uradnik na položaju po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. Tajnik občine mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje za odločanje v upravnih stvareh ter druge z aktom o sistemizaciji predpisane delovne pogoje.
Tajnik občine je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog lokalne skupnosti.
Tajnik občine je odgovoren tudi za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
16. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava. O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občine odloča župan, kolikor zakon ne določa drugače. O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izda občinske uprava, odloča pristojno ministrstvo.
O izločitvi tajnika in pooblaščenih uradnih oseb odloči župan, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči. O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v tem primeru tudi odloči o upravni stvari.
17. člen
Upravne in strokovne naloge občinske uprave opravljajo javni uslužbenci. Javni uslužbenci so uradniki, ki v organu opravljajo javne naloge, uradniki, ki opravljajo zahtevnejša spremljajoča dela, ki zahtevajo poznavanje javnih nalog in strokovno tehnični javni uslužbenci, ki opravljajo druga spremljajoča dela.
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih imajo ter po navodilih predstojnika organa občinske uprave oziroma vodje notranje organizacijske enote.
Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati strokovno, vestno, hitro, nepristransko ter kvalitetno in pri tem upoštevati javni interes in konkretne okoliščine primera. Pri svojem delu ravnajo po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljajo ter izpopolnjujejo, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Javni uslužbenci morajo delovati politično nevtralno in nepristransko. Morajo biti lojalni do občine kot delodajalca, spoštljivi tako v odnosih z uporabniki storitev občinske uprave, kot v odnosih z nadrejenimi, sodelavci in podrejenimi. Pri opravljanju javnih nalog ne smejo ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega prava, primerno morajo upoštevati pravice, dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svojo pravico do odločanja po prosti presoji morajo uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih. Pri opravljanju nalog ne smejo dovoliti, da je njihov zasebni interes v nasprotju z njihovimi pooblastili in svojega položaja ne smejo izkoriščati za svoj zasebni interes. Javna sredstva morajo gospodarno in učinkovito uporabljati, s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob najnižjih stroških.
18. člen
O upravnih stvareh iz izvirne in prenesene državne pristojnosti lahko vodi in v njem odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za vodenje teh zadev, ki ima predpisano izobrazbo in strokovni izpit za imenovanje v naziv. Vrsto in stopnjo izobrazbe ter vsebino strokovnega izpita predpiše vlada.
19. člen
O disciplinski odgovornosti javnih uslužbencev odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa komisija za pritožbe, oblikovana v skladu z določili Zakona o javnih uslužbencih.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski odgovornosti imenuje disciplinsko komisijo.
Disciplinska komisija iz drugega odstavka tega člena ima tri člane, ki morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, vsaj eden izmed članov pa mora biti univerzitetni diplomirani pravnik.
20. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana lahko oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Kolegij sklicuje župan. V kolegiju sodeluje uradnik na položaju in po potrebi drugi javni uslužbenci, ki jih določi župan.
21. člen
Za izvedbo zahtevnejših nalog, ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev različnih oddelkov in notranjih organizacijskih enot, lahko župan s sklepom oblikuje projektno skupino ali druge oblike sodelovanja, kadar se ne ustanovi projektna enota in če ni mogoče v okviru rednega dela javnih uslužbencev zagotoviti izvedbe navedenih nalog. Projektna skupina se lahko oblikuje tudi, kadar je pri nalogi potrebno sodelovanje zunanjih sodelavcev, s katerimi se sklene ustrezna pogodba.
22. člen
Občinska uprava mora v zvezi z opravljanjem svojih nalog skrbeti za napredek in racionalizacijo uprave in zagotavljati izobraževanje in izpopolnjevanje za javne uslužbence.
23. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na podlagi sprejetega kadrovskega načrta določi župan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Župan v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka z njim uskladi akt o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Rogaška Slatina.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 84/99, 62/00).
26. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 06202-0011-02/2004
Rogaška Slatina, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti