Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2004 z dne 14. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2004 z dne 14. 12. 2004

Kazalo

5688. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2005, stran 16071.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 100. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 19. redni seji dne 1. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rogaška Slatina
za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Rogaška Slatina za leto 2005 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
Po ekonomski klasifikaciji:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina                  Proračun 2005
------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)       1.417.677.000
    Tekoči prihodki (70+71)            957.853.800
70   Davčni prihodki                853.807.800
    700 Davki na dohodek in dobiček        541.290.000
    703 Davki na premoženje            156.094.000
    704 Domači davki na blago in storitve     156.423.800
71   Nedavčni prihodki               104.046.000
    710 Udeležba na dobičku
       in dohodki od premoženja          43.980.000
    711 Takse in pristojbine            6.504.000
    712 Denarne kazni                 862.000
    714 Drugi nedavčni prihodki          52.700.000
72   Kapitalski prihodki               47.000.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   47.000.000
    722 Prih. od prodaje zemljišč
       in nemat. premoženja                –
73   Prejete donacije                  472.500
    730 Prejete donacije iz domačih virov       472.500
74   Transferni prihodki              412.350.700
    740 Transferni prihodki iz drugih
       javnofinančnih institucij         412.350.700
II.   Skupaj odhodki (40+41+42+43)         1.417.677.000
40   Tekoči odhodki                 247.594.745
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     95.396.787
    401 Prispevki delodajalcev
       za socialno varnost            15.398.878
    402 Izdatki za blago in storitve       124.249.080
    403 Plačila domačih obresti           1.550.000
    409 Rezerve                  11.000.000
41   Tekoči transferi                624.929.534
    411 Transferi posameznikom
       in gospodinjstvom             375.306.900
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
       in ustanovam                46.303.624
    413 Drugi tekoči domači transferi       203.319.010
42   Investicijski odhodki             476.859.173
    420 Nakup in gradnja osnovnih
       sredstev 475.561.557
43   Investicijski transferi             68.293.548
    430 Investicijski transferi           68.293.548
III.  Proračunski presežek (I.-II.)
    (proračunski primanjkljaj)                –
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina                  Proračun 2005
------------------------------------------------------------------
IV.   Prejeta vračila
    Danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev (750+751+752)
75   Prejeta vračila danih posojil
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev (440+441+442)
44   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.   Prejete minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)
 
C)   Račun financiranja
------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina                  Proračun 2005
------------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje (500)
50   Zadolževanje
    500 Domače zadolževanje
VIII.  Odplačila dolga
55   Odplačila dolga                 5.450.000
    550 Odplačila domačega dolga          5.450.000
IX.   Sprememba stanja sredstev
    na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      -5.450.000
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)       -5.450.000
XI.   Neto financiranje (VI.+X.)                –
Splošni del občinskega proračuna – odhodki je sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov posebni del ter načrt razvojnih programov pa so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
Namenski prihodki so: turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, odstopljeni del odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov, požarna taksa, izvirni del prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in komunalnega prispevka za urejanje stavbnih zemljišč, taksa za obremenjevanje vode ter drugi namenski prihodki iz naslova sofinanciranja investicijskih nalog proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom, praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
6. člen
Poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditev proračunskih sredstev lahko župan prerazporedi sredstva na posameznem proračunskem področju oziroma pri neposrednem uporabniku s sklepom:
– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev;
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,
– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova realizacija.
Župan v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji redni seji, poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
7. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova:
– investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 80% sredstev skupin odhodkov »42-investicijski odhodki« in »43-investicijski transferi«, od tega v letu 2006 60% in v ostalih prihodnjih letih 40%;
– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25% sredstev skupin odhodkov »40-tekoči odhodki« in »41-tekoči transferi«.
Med izvrševanjem proračuna lahko župan odpre novo postavko v proračunu oziroma poveča obseg sredstev na postavki za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti, če se njihov prejemnik določi na podlagi javnega razpisa, izvedenega po sprejemu proračuna.
V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za novo odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov in s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem primeru prerazporeditev lahko preseže 20% sredstev na določeni postavki.
8. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 7,000.000 SIT.
9. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lahko župan za največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdatkov tako, da:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
10. člen
Župan lahko dolžniku do višine 1,000.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do zakonske višine.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogaška Slatina, v letu 2005 ne sme preseči skupne višine glavnic z zakonom določene višine.
12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2005 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupno dovoljene zakonsko določene višine.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2005.
Št. 06202-0011-01/2004
Rogaška Slatina, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti