Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5554. Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja, stran 15721.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 14. člena in 25. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00 in 86/04) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa zahteve za imenovanje in postopek imenovanja pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljnjem besedilu: imenovana oseba) za opravljanje strokovno-tehničnih nalog v okviru ugotavljanja skladnosti merilnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: merilo) in rednih ter izrednih overitev meril (v nadaljnjem besedilu: overitev), naloge imenovanih oseb in način izvajanja nadzora nad delom imenovanih oseb.
2. člen
Strokovno-tehnični nalogi v okviru postopka ugotavljanja skladnosti meril po tem pravilniku sta prva overitev in EEC prva overitev (v nadaljnjem besedilu: prva overitev).
II. ZAHTEVE ZA IMENOVANJE
3. člen
Za izvajanje prvih overitev oziroma overitev je lahko imenovana pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, če:
1. razpolaga s potrebnim strokovnim osebjem, ki je tehnično usposobljeno, ima poklicno integriteto ter varuje poslovno tajnost vseh podatkov, s katerimi se seznani med opravljanjem svojih nalog,
2. razpolaga s potrebnimi tehničnimi sredstvi ter opremo,
3. ima zavarovano odškodninsko odgovornost za merilno opremo, ki je predmet overitve, razen če za odgovornost jamči država skladno s predpisi,
4. je usposobljen za izvajanje prvih overitev oziroma overitev skladno s:
– predpisom, ki določa meroslovne zahteve za merila v delu, za katerega se imenovanje zahteva,
– Pravilnikom o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Uradni list RS, št. 72/01) oziroma Navodilom o postopku redne overitve meril in o oznakah oziroma potrdilu, s katerimi se potrjuje skladnost meril s predpisi (Uradni list RS, št. 52/01 in 72/02).
III. POSTOPEK IMENOVANJA
4. člen
Postopek imenovanja se začne z vložitvijo zahteve za imenovanje (v nadaljnjem besedilu: zahteva) pri Uradu Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad).
Zahteva mora vsebovati:
– ime oziroma firmo in naslov vložnika zahteve,
– navedbo obsega, za katerega se imenovanje zahteva (vrste meril, obseg merjenja veličine, razredi točnosti),
– navedbo postopka prve overovitve oziroma overitve, za katerega se imenovanje zahteva,
– navedbo predpisa, ki določa meroslovne zahteve za merila, za katera se imenovanje zahteva,
– seznam morebitnih pod pogodbenikov.
K zahtevi je treba priložiti:
– zadnjo potrjeno verzijo poslovnika kakovosti in vseh dokumentov sistema kakovosti, ki se nanašajo na postopek prve overitve oziroma overitve,
– veljavno akreditacijsko listino, izdano v skladu s standardom o zahtevah za usposobljenost kontrolnih organov, s katero se dokazuje izpolnjevanje zahtev iz 1., 2. in 3. točke ter prve alineje 4. točke 3. člena tega pravilnika.
5. člen
Direktor urada imenuje strokovno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki izdela mnenje o utemeljenosti zahteve. Komisija mora imeti tri ali več članov.
Komisija na podlagi proučitve zahteve, priložene dokumentacije in ocenjevalnega obiska pri vložniku zahteve poda mnenje o tem ali vložnik izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega pravilnika.
V postopku razširitve obsega imenovanja komisija izvede ocenjevalni obisk iz prejšnjega odstavka le, če oceni, da je to potrebno.
Komisija o ocenjevalnem obisku sestavi zapisnik, v katerem tudi ugotovi morebitne neskladnosti pri izpolnjevanju pogojev iz 3. člena tega pravilnika in določi rok za njihovo odpravo.
6. člen
Komisija izdela svoje mnenje najpozneje v enem mesecu od dneva, ko je vloga popolna. Nato posreduje vlogo direktorju urada, ki na podlagi mnenja komisije izda odločbo o imenovanju ali zavrne zahtevo za imenovanje.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna pri­tožba.
7. člen
Odločba o imenovanju vsebuje naslednje podatke:
– obseg imenovanja (vrsto overitev, vrste meril, obseg merjene veličine, razred točnosti in predpis, ki določa meroslovne zahteve za merila, na katera se imenovanje nanaša),
– podatke o akreditacijski listini iz druge alineje tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika,
– veljavnost odločbe,
– naloge imenovane osebe skladno z drugim odstavkom 9. člena tega pravilnika.
8. člen
Urad izda odločbo o imenovanju za dobo šestih let. Veljavnost odločbe se lahko podaljšuje za enako dobo ob izpolnjevanju predpisanih zahtev.
Za postopek podaljšanja odločbe o imenovanju in za postopek razširitve ali zmanjšanja obsega imenovanja se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki o postopku imenovanja.
Obseg imenovanja urad objavi na svoji spletni strani.
IV. NALOGE IMENOVANIH OSEB
9. člen
Imenovana oseba mora:
– izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju,
– izvajati prve overitve oziroma overitve skladno s potrjenimi postopki,
– delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (zagotavljanje sledljivih merilnih rezultatov, kar pogojuje uporaba sledljive in redno kalibrirane merilne opreme, opredeljena merilna negotovost, uporaba dokumentiranih in verificiranih postopkov, vodenje in hranjenje zapisov o meritvah ter izpolnjevanje drugih zahtev standarda za usposobljenost kalibracijskih laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega delovanja izven obsega imenovanja,
– delovati v skladu z dobro poslovno prakso (ne zavajajoče oglaševanje, seznanitev uporabnikov z vsemi omejitvami, ki izhajajo iz njihove storitve, korektno nastopanje na trgu),
– nemudoma pisno obvestiti urad o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg imenovanja,
– voditi sprotno evidenco o vseh načrtovanih in izvedenih prvih overitvah in overitvah ter z njo po navodilih urada seznaniti urad,
– obvestiti urad v skladu z njegovimi navodili o pritožbah odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
– slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju prvih overitev oziroma overitev,
– sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki jih organizira urad,
– delovati v skladu z navodili urada.
V odločbi o imenovanju se lahko podrobneje določijo naloge imenovane osebe.
10. člen
Imenovana oseba mora dovoliti uradu dostop do vseh podatkov, povezanih z izpolnjevanjem zahtev iz tega pravilnika, ter dostop do vseh prostorov oziroma lokacij, kjer se izvajajo naloge, ki spadajo v obseg imenovanja.
V. NADZOR NAD DELOM IMENOVANIH OSEB
11. člen
Nadzor nad delom imenovanih oseb izvaja urad.
Nadzor nad delom imenovanih oseb se izvaja s spremljanjem njihove dejavnosti, predvsem z nadzornimi obiski na mestu izvajanja prvih overitev in overitev, s proučitvijo dokumentacije o izpolnjevanju nalog iz 9. člena tega pravilnika ter na druge ustrezne načine (rezultati meroslovnih primerjav – interkomparacij, pritožbe odjemalcev itd.).
12. člen
Če se pri nadzoru ugotovi, da imenovana oseba ne izpolnjuje nalog iz 9. člena tega pravilnika, ji urad naloži izvedbo korektivnih ukrepov in določi rok za odpravo nepravilnosti.
Imenovana oseba je dolžna v določenem roku obvestiti urad o izvedbi ukrepov iz prejšnjega odstavka.
Urad lahko razveljavi odločbo o imenovanju zaradi:
– hujših kršitev obveznosti (neizpolnjevanje zahtev iz prve in druge alineje 9. člena tega pravilnika)
– ponavljanja manjših kršitev obveznosti IO (npr. ravnanje v nasprotju z določbami tretje do desete alineje 9. člena tega pravilnika, neupoštevanje rokov za odpravo nepravilnosti).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Odločbe o imenovanju, ki so bile izdane na podlagi Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02 in 37/04), veljajo še naprej do izteka njihove veljavnosti.
Postopki imenovanja, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika v teku, se končajo po določbah Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02 in 37/04).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-05-2/2004
Ljubljana, dne 26. novembra 2004.
EVA 2004-3311-0139
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti