Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5304. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini pravil upravljanja vzajemnega sklada, stran 15233.

Na podlagi četrtega odstavka 119. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa
o podrobnejši vsebini pravil upravljanja vzajemnega sklada
1. člen
V prilogi Sklepa o podrobnejši vsebini pravil upravljanja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 80/03; v nadaljevanju: Sklep) se pod rubriko »Tretja stran« v tretji alinei drugega odstavka črta besedilo »in višino«.
2. člen
V prilogi Sklepa se pod rubriko »Četrta in naslednje strani« v 5. poglavju, besedilo
»* Izračun celotnih stroškov vzajemnega sklada v preteklem in tekočem letu z enako vsebino kot v prvem odstavku ter točkah A. in B. poglavja 6.3 PRIKAZ CELOTNIH STROŠKOV VZAJEMNEGA SKLADA priloge 1 k Sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada;
Prikaz metodologije za izračun celotnih stroškov vzajemnega sklada z enako vsebino kot v točki C. poglavja 6.3 PRIKAZ CELOTNIH STROŠKOV VZAJEMNEGA SKLADA priloge 1 k Sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada;
* Navedba predpostavk in tabelarični prikaz izračuna celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada v preteklem in tekočem letu z enako vsebino kot v prvem odstavku ter točkah A. in B. poglavja 6.4 PRIKAZ CELOTNIH STROŠKOV IMETNIKA INVESTICIJSKIH KUPONOV VZAJEMNEGA SKLADA priloge 1 k Sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.«
nadomesti z besedilom
»Prikaz metodologije za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada, izraženih v odstotku od povprečne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada (TER) z enako vsebino kot v točki B. poglavja 6.3 PRIKAZ CELOTNIH STROŠKOV POSLOVANJA VZAJEMNEGA SKLADA priloge 1 k Sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada;
Navedba, da je zadnji izračunan podatek TER naveden v prospektu in izvlečku prospekta vzajemnega sklada;
Navedba mesta, kjer je dostopen kronološki pregled vseh doslej izračunanih TER vzajemnega sklada.«
3. člen
V prilogi Sklepa se pod rubriko »Četrta in naslednje strani« celotno 10. poglavje z naslovom »OSEBE, POVEZANE Z DRUŽBO ZA UPRAVLJANJE« črta,
dosedanje 11. poglavje, 12. poglavje in 13. poglavje pa postanejo 10. poglavje, 11. poglavje in 12. poglavje.
4. člen
V prilogi Sklepa se pod rubriko »Četrta in naslednje strani« v poglavju PRILOGI K PRAVILOM UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA črta opomba.
5. člen
Družba za upravljanje, ki je vložila zahtevo za izdajo dovoljenja ali pridobila dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) pred uveljavitvijo tega sklepa, mora uskladiti pravila upravljanja vzajemnega sklada z določbami tega sklepa najkasneje do 1. 1. 2006.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 196-2/17-19/2004
Ljubljana, dne 8. novembra 2004.
EVA 2004-1611-0210
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost