Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5303. Sklep o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe, stran 15227.

Na podlagi desetega odstavka 92. člena in tretjega odstavka 93. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) Agencija za trg vrednost­nih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino in razčlenitev vsebine prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe.
2. člen
Vsebina prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe je določena v prilogah 1 in 2 k temu sklepu.
3. člen
Prospekt investicijske družbe mora vsebovati podatke o investicijski družbi in družbi za upravljanje, ki jo upravlja, navedene v prilogi 1 k temu sklepu, v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi 1.
4. člen
Če gre za javno ponudbo delnic investicijske družbe, mora biti prospekt investicijske družbe smiselno dopolnjen s podatki iz priloge 5 (DELNICE) k Sklepu o podrobnejši vsebini prospekta, izvlečka prospekta in javnega poziva za vpis in vplačilo vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/00 in 117/02), in sicer z naslednjo vsebino iz točk 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.6, 1.2.7 in 12.8: velikost izdaje delnic, cena delnic, način plačila, vpisovanje delnic, vplačilo delnic, prag uspešnosti, borznoposredniške družbe, ki sodelujejo pri izvedbi javne ponudbe.
5. člen
Izvleček prospekta investicijske družbe mora vsebovati glavne podatke o investicijski družbi in družbi za upravljanje, ki jo upravlja, navedene v prilogi 2 k temu sklepu, v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi 2.
6. člen
Če gre za javno ponudbo delnic investicijske družbe, mora biti izvleček prospekta smiselno dopolnjen s podatki iz priloge 1 (DELNICE) k Sklepu o podrobnejši vsebini prospekta, izvlečka prospekta in javnega poziva za vpis in vplačilo vrednostnih papirjev, in sicer z naslednjo vsebino iz točk 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11. in 12.: skupna nominalna vrednost cele izdaje, število delnic in nominalna vrednost posamezne delnice, število delnic, ki so predmet javne ponudbe, prodajna cena delnice, začetek in konec veljavnosti javne ponudbe delnic, vpisna mesta, borznoposredniške družbe, ki sodelujejo pri izvedbi javne ponudbe.
7. člen
Če je besedilo statuta investicijske družbe sestavni del besedila prospekta investicijske družbe, mora biti v prospektu jasno označeno, kateri del prospekta oziroma kateri deli prospekta vsebujejo besedilo statuta. Pri tem mora biti izrecno navedeno, kateri del besedila se nanaša na vsebino statuta, kateri del se nanaša na vsebino prospekta oziroma kateri del se nanaša tako na vsebino statuta kot na vsebino prospekta investicijske družbe.
8. člen
Opozorila vlagateljem, ki jih morata na podlagi tega sklepa vsebovati prospekt in izvleček prospekta investicijske družbe, morajo biti poudarjena tako, da vidno izstopajo iz preostalega besedila.
9. člen
Družba za upravljanje, ki je vložila zahtevo za izdajo dovoljenja ali pridobila dovoljenje za upravljanje investicijske družbe na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04; v nadaljnjem besedilu ZISDU-1) pred uveljavitvijo tega sklepa, mora uskladiti prospekt in izvleček prospekta investicijske družbe z določbami tega sklepa do 1. 1. 2006.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe (Uradni list RS, št. 80/03).
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 195-2/16-18/2004
Ljubljana, dne 8. novembra 2004.
EVA 2004-1611-0209
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
  PRILOGA 1:
  NAVODILO ZA SESTAVO PROSPEKTA INVESTICIJSKE DRUŽBE
  Opomba: Tiskovina s prospektom lahko vsebuje besedilo prospektov več
investicijskih družb hkrati (v nadaljnjem besedilu: skupni prospekt), ki
jih upravlja družba za upravljanje, pri čemer se smiselno uporabljajo
določbe te priloge za vsebino vsakega izmed poglavij tega navodila.
Družba za upravljanje mora zagotoviti, da so morebitnemu vlagatelju v
delnice investicijske družbe v primeru skupnega prospekta na razpolago
informacije v enakem obsegu, vsebini in preglednosti, kot so s tem
navodilom določeni za prospekt posamezne investicijske družbe.

  VSEBINA PROSPEKTA

  Naslovna stran:
  Družba za upravljanje (firma, logotip)
  Prospekt (ime investicijske družbe)
  Mesec izdaje prospekta

  Druga stran:
  DOSTOPNOST PROSPEKTA, IZVLEČKA PROSPEKTA, REVIDIRANEGA LETNEGA IN
POLLETNEGA POROČILA INVESTICIJSKE DRUŽBE
  Prospekt, izvleček prospekta, zadnje objavljeno revidirano letno
poročilo in polletno poročilo investicijske družbe so vlagatelju
brezplačno na razpolago na sedežu družbe za upravljanje oziroma v njenih
poslovalnicah oziroma pri pooblaščenih udeležencih trga vrednostnih
papirjev.
  Družba za upravljanje mora delničarju investicijske družbe na
njegovo zahtevo brezplačno izročiti izvod revidiranega letnega in
polletnega poročila investicijske družbe.
  Revidirano letno in polletno poročilo investicijske družbe sta na
razpolago javnosti tudi.... (navesti mesta in/ali medije).

  Tretja stran:
  Kazalo

  Četrta stran:
  UVODNA POJASNILA
  Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni
list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in
42/04) določa osnovne pravice delničarjev investicijske družbe (v
nadaljnjem besedilu tudi vlagateljev), ki so navedene v 10. poglavju tega
prospekta investicijske družbe.
  .........................................(firma) je investicijska
družba (oziroma druga ustrezna opredelitev investicijske družbe).
Vlagatelj lahko kupi delnice investicijske družbe pri pooblaščenih
udeležencih trga organiziranih papirjev (borznoposredniških družbah in
bankah). Sredstva investicijske družbe se nalagajo v finančne naložbe, ki
jih opredeljuje naložbena politika investicijske družbe. Vlagatelju
oziroma delničarju investicijske družbe (firma)................... je
tako zagotovljena razpršenost naložb v okviru naložbene politike
investicijske družbe.
  Premoženje (firma investicijske družbe) upravlja družba za
upravljanje (firma). Za upravljanje prejme provizijo, katere višina je
odvisna od stopnje provizije in vrednosti naložb investicijske družbe.
  OPOZORILO(A):
  (Morebitna potrebna opozorila, ki se nanašajo na naložbeno politiko
investicijske družbe ali na posebnosti njenega poslovanja (opozorila, ki
izhajajo iz določb ZISDU-1)):
  A) Opozorilo, da bodo v okviru naložbene politike sredstva
investicijske družbe naložena v izvedene finančne instrumente in da je
zato naložba v delnice investicijske družbe (firma) primerna samo za
izkušene vlagatelje in vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča
prevzemanje večjih naložbenih tveganj, povezanih z naložbami
investicijske družbe v izvedene finančne instrumente.
  B) Opozorilo, da lahko čista vrednost sredstev oziroma cena delnic
investicijske družbe (firma) na organiziranem trgu zaradi sestave naložb
(navesti vrste naložb oziroma njihovo sestavo) ali zaradi uporabljenih
tehnik in orodij upravljanja premoženja (navesti uporabljene tehnike in
orodja) investicijske družbe zelo niha, zato praviloma ni primerna za
nekatere vrste vlagateljev (navesti te vrste vlagateljev).

  1. POGLAVJE:
  CILJI, POLITIKA IN OMEJITVE NALOŽB TER DRUGE ZNAČILNOSTI POSLOVANJA
INVESTICIJSKE DRUŽBE
  Za poglavje o ciljih, politiki in omejitvah naložb ter drugih
značilnostih poslovanja investicijske družbe se smiselno uporabljajo
določbe 1. poglavja priloge 1 k Sklepu o podrobnejši vsebini prospekta in
izvlečka prospekta vzajemnega sklada.

  2. POGLAVJE:
  TVEGANOST NALOŽBE V DELNICE INVESTICIJSKE DRUŽBE
  Jasna opredelitev osnovnih dejavnikov tveganja, ki so povezani z
naložbo vlagatelja v delnice investicijske družbe, s posebnim poudarkom
na tistih dejavnikih, ki so značilni za naložbeno politiko investicijske
družbe.
  Pri investicijskih družbah z naložbeno politiko, ki lahko zaradi
razmer na trgu kapitala oziroma tveganosti naložb povzroči precejšnje
nihanje čiste vrednosti sredstev investicijske družbe oziroma cene
delnice investicijske družbe na organiziranem trgu, opozorilo, da lahko
čista vrednost sredstev investicijske družbe oziroma cena delnice
investicijske družbe na organiziranem trgu zaradi sestave naložb (navesti
vrste naložb oziroma njihovo sestavo) ali zaradi uporabljenih tehnik in
orodij upravljanja naložb (navesti uporabljene tehnike in orodja)
investicijske družbe zelo niha, zato praviloma ni primerna za nekatere
vrste vlagateljev (navesti te vrste vlagateljev).

  3. POGLAVJE:
  PRETEKLA DONOSNOST NALOŽBE V DELNICE INVESTICIJSKE DRUŽBE
  Prikaz pretekle donosnosti naložbe v delnice investicijske družbe,
ki naj vključuje:
  A) jasno grafično predstavitev celotne letne donosnosti naložbe v
delnice investicijske družbe: povprečne letne spremembe cene delnice
investicijske družbe na organiziranem trgu za vsako izmed zadnjih 10
polnih koledarskih let poslovanja investicijske družbe oziroma za
ustrezno krajše obdobje, če investicijska družba ne posluje toliko časa;
donosnosti za obdobja poslovanja, krajša od enega leta, ni dovoljeno
preračunavati na letno raven); celotna letna donosnost naj bo prikazana s
stolpci v grafu, katerega os x predstavlja zaporedna koledarska leta
poslovanja, os y pa donosnost, izraženo v odstotkih (na eno decimalno
mesto natančno); prikaz pretekle donosnosti naložbe v delnice
investicijske družbe mora biti ves čas enak kot v drugih promocijskih
gradivih investicijske družbe;
  B) navedbo povprečne letne donosnosti naložbe v delnice
investicijske družbe, izračunane kot povprečje podatkov iz izračunov
donosnosti v prejšnji alinei za zadnja 3, zadnjih 5 in zadnjih 10
koledarskih let poslovanja; prikaz povprečne letne donosnosti naložbe v
delnice investicijske družbe mora biti ves čas enak kot v drugih
promocijskih gradivih investicijske družbe;
  C) opozorilo, da je treba pri mednarodnih primerjavah donosnosti
investicijske družbe upoštevati različne davčne režime, ki bi lahko
vplivali na izračun donosnosti;
  Č) če pretekle letne donosnosti in povprečne letne donosnosti
naložbe v delnice investicijske družbe ni izračunala družba za
upravljanje sama, navedbo firme in sedeža pravne osebe, ki je zagotovila
podatke in izračune;
  D) kot dodatno možnost je mogoče za primerjavo s preteklo letno
donosnostjo naložbe v delnice investicijske družbe grafično prikazati
tudi preteklo letno donosnost in povprečno letno donosnost vnaprej
izbranega ustreznega priznanega indeksa vrednostnih papirjev oziroma
drugega primernega podatka o donosnosti naložb, ki mora biti javno
dostopen in skladen z naložbenim ciljem investicijske družbe; grafični
prikaz tovrstne pretekle donosnosti mora biti v enaki obliki kot grafični
prikaz pretekle donosnosti investicijske družbe;
  E) če gre za investicijsko družbo, ki posluje le kratek čas, je
mogoče preteklo donosnost naložbe v delnice investicijske družbe
prikazati v obliki grafičnega prikaza donosnosti druge investicijske
družbe, ki jo upravlja ista družba za upravljanje in ki ima enak
naložbeni cilj (v tem primeru je potrebna vidna izrecna navedba, da gre
za drugo investicijsko družbo);
  F) jasno opozorilo, da dosežena pretekla donosnost naložbe v delnice
investicijske družbe ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje in da se
lahko vrednost naložbe v delnice investicijske družbe v prihodnosti
poveča ali zmanjša ter da obstaja možnost, da vlagatelj ne dobi
povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v delnice investicijske
družbe; opozorilo naj vsebuje tudi pojasnilo, od katerega dejavnika je
pretežno odvisna prihodna donosnost naložbe v delnice investicijske
družbe; poleg tega naj vsebuje navedbo, da je prihodna donosnost naložbe
v delnice investicijske družbe odvisna tudi od uspešnosti družbe za
upravljanje pri upravljanju premoženja investicijske družbe.

  4. POGLAVJE:
  PROFIL TIPIČNEGA VLAGATELJA V DELNICE INVESTICIJSKE DRUŽBE
  Za poglavje o profilu tipičnega vlagatelja v delnice investicijske
družbe se smiselno uporabljajo določbe 4. poglavja priloge 1 k Sklepu o
podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.

  5. POGLAVJE:
  POLITIKA DIVIDEND INVESTICIJSKE DRUŽBE
  Opis politike razdelitve oziroma zadržanja čistega (bilančnega)
dobička investicijske družbe;
  opredelitev višine deleža čistega (bilančnega) dobička investicijske
družbe, ki se bo predvidoma namenil za razdelitev;
  navedba načina in časa izplačila dividend ter datuma preseka, na
katerega se ugotavljajo delničarji investicijske družbe, ki so upravičeni
do izplačila dividend.

  6. POGLAVJE:
  STROŠKI INVESTICIJSKE DRUŽBE
  6.1 STROŠKI UPRAVLJANJA IN POSLOVANJA INVESTICIJSKE DRUŽBE
  Navedba vrste stroškov, ki jih je družba za upravljanje upravičena
izvršiti iz sredstev investicijske družbe in ki družbi za upravljanje
nastanejo v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja investicijske
družbe:
  A) Provizija za upravljanje: navedba višine provizije za upravljanje
investicijske družbe, izražena v odstotku od povprečne letne čiste
vrednosti sredstev investicijske družbe;
  – pojasnilo o načinu izračuna provizije;
  – navedba obdobij, za katera se obračunava in plačuje provizija, in
navedba rokov, v katerih se provizija izplačuje iz sredstev investicijske
družbe.
  B) Provizija za skrbniške storitve: navedba višine provizije za
skrbniške storitve, izražena v odstotku od povprečne letne čiste
vrednosti sredstev investicijske družbe;
  – pojasnilo o načinu izračuna provizije;
  – navedba obdobij, za katera se obračunava in plačuje provizija, in
navedba rokov, v katerih se provizija izplačuje iz sredstev investicijske
družbe.
  C) Vrste drugih stroškov, do povrnitve katerih je v breme premoženja
investicijske družbe upravičena družba za upravljanje.
  Č) Vrste drugih stroškov, do povrnitve katerih je v breme premoženja
investicijske družbe upravičen skrbnik.
  D) Vrste drugih stroškov, ki neposredno bremenijo investicijsko
družbo.
  E) Pri investicijski družbi, ki ima z naložbeno politiko določeno,
da bo nalagala najmanj 10 odstotkov čiste vrednosti sredstev v enote
oziroma delnice ciljnih skladov, navedba najvišjega odstotka provizije za
upravljanje ciljnega sklada, v katerega bo investicijska družba nalagala
svoja sredstva.
  6.2 PRIKAZ CELOTNIH STROŠKOV POSLOVANJA INVESTICIJSKE DRUŽBE (Total
Expense Ratio – TER)
  A)
  Podatek o celotnih stroških poslovanja investicijske družbe, v
odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od povprečne čiste vrednosti
sredstev investicijske družbe (TER), skupaj z navedbo obdobja, na
katerega se navedeni podatek nanaša in pojasnilom, da TER vključuje vse
stroške poslovanja investicijske družbe v navedenem obdobju, razen
transakcijskih stroškov in tem stroškom primerljivih stroškov, pri čemer
so lahko stroški poslovanja investicijske družbe v bodoče, višji ali
nižji od prikazanih;
  oziroma
  v primeru iz 9. člena v zvezi z 11. členom Sklepa o metodologiji za
izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih
stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka
o celotnih stroških poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata
naložb vzajemnega sklada navedba ocene TER investicijske družbe, skupaj z
navedbo obdobja, na katerega se navedeni podatek nanaša in pojasnilom, da
zaradi neznanih podatkov o celotnih stroških poslovanja nekaterih ciljnih
skladov, dejanskega TER investicijske družbe ni bilo mogoče izračunati,
zato je navedeni podatek zgolj ocena TER investicijske družbe ter da
celotni stroški poslovanja investicijske družbe izraženi v obliki TER
vključujejo vse stroške poslovanja investicijske družbe v navedenem
obdobju, vključno s provizijo za upravljanje in provizijo za skrbniške
storitve ter stroške, ki bremenijo investicijsko družbo zaradi nalaganj v
ciljne sklade, razen transakcijskih stroškov in tem stroškom primerljivih
stroškov, pri čemer so lahko stroški poslovanja investicijske družbe v
bodoče višji ali nižji od prikazanih;
   B) Prikaz metodologije za izračun TER investicijske družbe iz
drugega odstavka 3. člena v zvezi s 6. členom Sklepa o metodologiji za
izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih
stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka
o celotnih stroških ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb
vzajemnega sklada (smiselna uporaba)
  oziroma
  v primeru investicijske družbe, ki ima v naložbeni politiki
določeno, da bo nalagala najmanj 10 odstotkov svoje čiste vrednosti
sredstev v enote oziroma delnice ciljnih skladov, prikaz metodologije za
izračun TER investicijske družbe iz četrtega odstavka 4. člena v zvezi s
6. členom Sklepa o metodologiji za izračun celotnih stroškov poslovanja
vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe,
načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških poslovanja ter
metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega sklada (smiselna
uporaba).
  C) Navedba mesta, kjer je dostopen kronološki pregled vseh doslej
izračunanih TER investicijske družbe.

  7. POGLAVJE:
  DAVČNI REŽIM
  Kratek opis obdavčitve investicijske družbe in delničarjev
investicijske družbe v času imetništva delnic oziroma ob prodaji delnic
investicijske družbe na podlagi obstoječih predpisov:
  A) pojasnilo o načinu in višini obdavčitve oziroma morebitni
oprostitvi plačila davkov in dajatev iz sredstev investicijske družbe; v
primeru obdavčitve investicijske družbe navedba višine posameznih vrst
davkov in dajatev, izražene v odstotku (na dve decimalni mesti natančno)
od čiste vrednosti sredstev investicijske družbe, odvedenih v zadnjih 2
koledarskih letih poslovanja investicijske družbe, in sicer za vsako leto
posebej;
  B) pojasnilo o vrstah dajatev in davščin (in morebitnih oprostitvah
plačil dajatev in davščin) ter o višini in drugih pogojih obdavčitve, ki
jih plačujejo imetniki delnic investicijske družbe;
  C) opozorilo vlagateljem v delnice investicijske družbe, da je
višina dejanske obdavčitve, ki nastane zaradi imetništva delnic oziroma
prejemanja dohodkov, ki izvirajo iz imetništva delnic investicijske
družbe, oziroma ob prodaji delnic investicijske družbe odvisna od
davčnega položaja vsakega posameznega imetnika.

  8. POGLAVJE:
  VALUTA, V KATERI SE OBRAČUNAVATA ČISTA VREDNOST SREDSTEV IN
KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE INVESTICIJSKE DRUŽBE, TER OBDOBJE
OBRAČUNAVANJA ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV IN KNJIGOVODSKE VREDNOSTI DELNICE
INVESTICIJSKE DRUŽBE
  Navedba valute.
  Pojasnilo o dolžini obračunskega obdobja, v katerem se obračunavata
čista vrednost sredstev in knjigovodska vrednost delnice investicijske
družbe, ter o datumu prvega in zadnjega dne obračunskega obdobja.

  9. POGLAVJE:
  OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN DELNIČARJEV INVESTICIJSKE DRUŽBE O POSLOVANJU
INVESTICIJSKE DRUŽBE
  9.1 OBJAVA TRŽNE CENE IN KNJIGOVODSKE VREDNOSTI DELNICE
INVESTICIJSKE DRUŽBE
  Navedba mesta ter pogostnosti in časa objave tržne cene in
knjigovodske vrednosti delnice investicijske družbe in drugih podatkov v
zvezi z investicijsko družbo, ki se redno objavljajo v obračunskem
obdobju.
  9.2 DRUGE OBJAVE
  Navedba mesta in časa objave revidiranih letnih in polletnih poročil
investicijske družbe ter povzetkov teh poročil.
  Navedba mesta in časa objave pomembnih pravnih in poslovnih
dogodkov, povezanih z investicijsko družbo ali družbo za upravljanje, ki
bi lahko pomembneje vplivali na knjigovodsko vrednost oziroma tržno ceno
delnice investicijske družbe.
  Navedba mesta, pogostnosti in časa objave podatkov o vrsti in
sestavi naložb investicijske družbe.
  Navedba mesta in časa objave obvestila o prekinitvi pogodbe,
sklenjene s skrbnikom, in sklenitve pogodbe z drugim skrbnikom.
  Navedba mesta objave drugih obvestil, ki jih mora družba za
upravljanje objavljati na podlagi določb ZISDU-1.

  10. POGLAVJE:
  DELNICE INVESTICIJSKE DRUŽBE IN ORGANIZIRANI TRGI VREDNOSTNIH
PAPIRJEV, NA KATERIH SE TRGUJE Z DELNICAMI INVESTICIJSKE DRUŽBE
  10.1 LASTNOSTI DELNIC INVESTICIJSKE DRUŽBE
  A) Navedba podatkov o izdaji delnic investicijske družbe:
  – v sodni register vpisan in vplačan osnovni kapital investicijske
družbe;
  – nominalna vrednost delnice;
  – število izdanih delnic;
  – skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic (če je bilo več
izdaj, se za vsako izdajo navedejo datum, število delnic in skupna
nominalna vrednost posamezne izdaje, razen za izdaje delnic, ki so se
lahko vplačale tudi z lastninskimi certifikati, če je investicijska
družba nastala s preoblikovanjem pooblaščene investicijske družbe na
podlagi določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
(Uradni list RS, št. 6/94, 68/96, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99 in 56/99; v
nadaljnjem besedilu: ZISDU) in Zakona o Prvem pokojninskem skladu in
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št.
50/99 in 106/99; v nadaljnjem besedilu ZPSPID) oziroma z uskladitvijo z
določbami ZISDU o investicijskih družbah).
  B) Navedba glavnih značilnosti delnic investicijske družbe (159.
člen ZISDU-1).
  C) Opis pravic, ki izhajajo iz imetništva delnic investicijske
družbe (177. člen Zakona o gospodarskih družbah, Uradni list RS, št.
30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99 in 54/99):
  – pravica do udeležbe pri upravljanju investicijske družbe;
  – pravica do dela dobička (dividenda);
  – pravica do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji
investicijske družbe.
  10.2 ORGANIZIRANI TRGI VREDNOSTNIH PAPIRJEV, NA KATERIH SE TRGUJE Z
DELNICAMI INVESTICIJSKE DRUŽBE
  Navedba organiziranih trgov vrednostnih papirjev, na katerih se
trguje z delnicami investicijske družbe, z opisom postopka in pogojev
(načina, časa in mesta) prodaje in nakupa delnic investicijske družbe.
  Navedba oznake delnice investicijske družbe, datuma uvrstitve na
organizirani trg vrednostnih papirjev in segmenta trga, na katerem se
trguje z delnicami investicijske družbe, za vsakega izmed organiziranih
trgov vrednostnih papirjev, na katerem se trguje z delnicami
investicijske družbe.

  11. POGLAVJE:
  INFORMACIJE O POSLOVANJU INVESTICIJSKE DRUŽBE
  11.1 SPLOŠNE INFORMACIJE O INVESTICIJSKI DRUŽBI
  Navedba pravne oblike investicijskega sklada: investicijska družba.
  Navedba firme in sedeža investicijske družbe ter datuma ustanovitve,
kot izhaja iz izpiska iz sodnega registra.
  Navedba, da je bila investicijska družba ustanovljena za nedoločen
čas oziroma čas, za katerega je bila ustanovljena, če je bila
ustanovljena za določen čas.
  Navedba mesta in časa, ko je možen vpogled v statut in druge splošne
akte investicijske družbe ter v pogodbo o upravljanju investicijske
družbe.
  Navedba razlogov za spremembo in postopka spremembe statuta
investicijske družbe ter veljavnost sprememb statuta investicijske
družbe.
  Pojasnilo o upravi investicijske družbe (168. člen
    ZISDU-1).
  Navedba, da morajo imeti člani nadzornega sveta investicijske družbe
ustrezna strokovna znanja s področja upravljanja s premoženjem
investicijske družbe (drugi odstavek 169. člena ZISDU-1) in da poleg
pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet vsake delniške družbe, nadzorni
svet investicijske družbe zastopa investicijsko družbo v razmerjih do
družbe za upravljanje (četrti odstavek 169. člena ZISDU-1).
  Navedba imena in priimka, strokovne kvalifikacije, sedanjega mesta
zaposlitve in funkcije, dosedanjih delovnih izkušenj ter datuma nastopa
in trajanja mandata članstva v nadzornem svetu za vsakega izmed članov
nadzornega sveta z dodatno navedbo o predsedniku nadzornega sveta
investicijske družbe.
  Navedba števila delničarjev investicijske družbe (po stanju na
zadnji dan preteklega meseca pred predložitvijo tega podatka Agenciji).
  Navedba desetih največjih imetnikov delnic investicijske družbe
(firma in sedež oziroma ime in priimek) ter števila in odstotka vseh
delnic investicijske družbe v njihovem imetništvu (po stanju na zadnji
dan preteklega meseca pred predložitvijo tega podatka Agenciji).
  11.2 POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA INVESTICIJSKE DRUŽBE
TER PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC
  Navedba pogojev za povečanje osnovnega kapitala investicijske družbe
(156. člen ZISDU-1).
  Navedba pogojev za zmanjšanje osnovnega kapitala investicijske
družbe (158. člen ZISDU-1).
  Navedba pogojev za pridobivanje lastnih delnic investicijske družbe
(164. člen ZISDU-1).
  11.3 OPIS PRAVNIH RAZMERIJ MED INVESTICIJSKO DRUŽBO IN DRUŽBO ZA
UPRAVLJANJE
  Opis glavnih značilnosti pogodbe o upravljanju investicijske družbe
(prvi odstavek 174. člena ZISDU-1 in 175. člen ZISDU-1) z navedbo datuma
začetka veljavnosti pogodbe o upravljanju investicijske družbe.
  11.4 POSTOPEK PRENOSA UPRAVLJANJA INVESTICIJSKE DRUŽBE
  Opis postopka morebitnega prenosa upravljanja investicijske družbe
na drugo družbo za upravljanje z navedbo razlogov, zaradi katerih lahko
pride do prenosa upravljanja investicijske družbe, in opis njegovih
pravnih posledic; način odločanja delničarjev v zvezi s prenosom
upravljanja investicijske družbe; razlogi za prisilni prenos upravljanja
investicijske družbe na drugo družbo za upravljanje; navedba načina,
mesta in časa obveščanja delničarjev investicijske družbe v primeru
prenosa upravljanja investicijske družbe.
  11.5 POSTOPEK ZAMENJAVE SKRBNIKA PREMOŽENJA INVESTICIJSKE DRUŽBE
  Opis postopka morebitne zamenjave skrbnika premoženja investicijske
družbe z navedbo razlogov, zaradi katerih lahko pride do zamenjave
skrbnika, in opis pravnih posledic zamenjave skrbnika; navedba načina,
mesta in časa obveščanja delničarjev investicijske družbe v primeru
zamenjave skrbnika premoženja investicijske družbe.
  11.6 POSTOPEK REDNE LIKVIDACIJE INVESTICIJSKE DRUŽBE
  Opis postopka morebitne redne likvidacije investicijske družbe z
navedbo razlogov, ki lahko povzročijo likvidacijo, in opis pravnih
posledic likvidacije; navedba načina, mesta in časa obveščanja
delničarjev investicijske družbe v primeru redne likvidacije
investicijske družbe.
  11.7 PREMOŽENJE IN OBVEZNOSTI INVESTICIJSKE DRUŽBE
  A) Navedba obsega čiste vrednosti sredstev investicijske družbe (v
milijonih tolarjev in po stanju na zadnji dan preteklega meseca pred
predložitvijo tega podatka Agenciji).
  B) Zadnja struktura naložb investicijske družbe, prikazana v tabeli
1 (v tolarjih in po stanju na zadnji dan preteklega meseca pred
predložitvijo teh podatkov Agenciji), z enako vsebino, kot je v navodilu
za izpolnjevanje obrazca IS/M-1 določena v prilogi 2 k sklepu o poročanju
Agenciji za trg vrednostnih papirjev in javni objavi podatkov in
informacij o investicijskem skladu:

  Tabela 1: Pregled strukture naložb investicijske družbe po stanju na
dan...

  C)
  Vrednostno največje naložbe investicijske družbe, prikazane v tabeli
2 (v tolarjih in po stanju na zadnji dan preteklega meseca pred
predložitvijo teh podatkov Agenciji):

  Tabela 2: Dvajset vrednostno največjih naložb investicijske družbe
po stanju na dan...

----------------------------------------------------------------------
1      2        3          4
----------------------------------------------------------------------
izdajatelj, vrsta naložbe  vrednost naložbe  odstotek, ki ga
kreditna   (vrednostni   (v tolarjih)    predstavlja naložba
ustanova   papirji, drugi            v vseh sredstvih
itd.     finančni               investicijske družbe
       instrumenti,
       depoziti itd.)
----------------------------------------------------------------------
               vrednost skupaj   seštevek odstotkov
----------------------------------------------------------------------

  D) Podatki o zadolženosti investicijske družbe (po stanju na zadnji
dan preteklega meseca pred predložitvijo teh podatkov Agenciji):
  – skupni znesek najetih posojil investicijske družbe (v tolarjih);
  – skupni znesek še neodplačanega dela najetih posojil (v tolarjih;
glavnica in obresti);
  – odstotek (na dve decimalni mesti natančno), ki ga skupna vrednost
glavnic neodplačanega dela najetih posojil predstavlja v vrednosti vseh
sredstev investicijske družbe;
  – kreditne ustanove, pri katerih so bila najeta posojila;
  – ročnost najetih posojil.
  11.8 DRUGA POMEMBNA DEJSTVA O POSLOVA­NJU, DEJAVNOSTI IN FINANČNEM
STANJU INVESTICIJSKE DRUŽBE
  Opis morebitnih preteklih pomembnih pravnih dogodkov investicijske
družbe (npr. pripojitve, delitve, dokapitalizacije).
  Opis morebitnih preteklih postopkov preoblikovanja investicijske
družbe iz pooblaščene investicijske družbe na podlagi določb ZISDU in
ZPSPID in časa preoblikovanja.
  Opis morebitnih preteklih postopkov in časa prenosa upravljanja
investicijske družbe z opisom vzrokov in posledic prenosa upravljanja.
  Navedba števila civilnih sporov (sodišča, arbitraže) in skupnega
zneska tožb (ločeno po tem, ali je investicijska družba tožena ali tožeča
stranka).
  Opis morebitnih drugih pomembnih dejstev v zvezi s preteklim in
tekočim poslovanjem investicijske družbe, ki bi lahko vplivala na
odločitev vlagateljev o naložbah v delnice investicijske družbe.
  Opis razvojne politike investicijske družbe.

  12. POGLAVJE:
  INFORMACIJE O DRUŽBI ZA UPRAVLJANJE
  Za poglavje o informacijah o družbi za upravljanje se smiselno
uporabljajo določbe 12. poglavja priloge 1 k Sklepu o podrobnejši vsebini
prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.

  13. POGLAVJE:
  INFORMACIJE O DRUGIH OSEBAH IN ORGANIH
  Za poglavje o informacijah o drugih osebah in organih se smiselno
uporabljajo določbe 13. poglavja priloge 1 k Sklepu o podrobnejši vsebini
prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.

  14. POGLAVJE:
  OSEBE, ODGOVORNE ZA IZDAJO PROSPEKTA INVESTICIJSKE DRUŽBE
  Za poglavje o osebah, odgovornih za izdajo prospekta investicijske
družbe, se smiselno uporabljajo določbe 14. poglavja priloge 1 k Sklepu o
podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada.
  V tem poglavju morajo osebe, odgovorne za izdajo prospekta, napisati
in podpisati naslednjo izjavo:
  »Izjavljamo, da prospekt investicijske družbe vsebuje resnične
informacije in ne izpušča nobene informacije, ki bi jo moral izdajatelj
prospekta navesti oziroma ki jo izdajatelj prospekta pozna, njeno
zamolčanje pa bi lahko oškodovalo delničarje investicijske družbe.
Prospekt investicijske družbe tudi ne navaja informacij, ki bi zavajale
potencialne vlagatelje, ali informacije, ki bi se lahko tolmačile na
različne načine.«
  Vsebino prospekta investicijske družbe pregleda in podpiše vsaj eden
izmed članov uprave družbe za upravljanje. S podpisom prospekta odgovarja
za izjavo, dano v tem poglavju prospekta investicijske družbe.
  Na koncu besedila prospekta investicijske družbe mora družba za
upravljanje navesti še imena kontaktnih oseb in njihove funkcije v družbi
za upravljanje ter telefonske številke, kjer lahko vlagatelji oziroma
delničarji dobijo dodatne in podrobnejše informacije v zvezi s
poslovanjem in delnicami investicijske družbe.

  Kraj, datum:

  Podpis odgovorne osebe:  Opomba:
  Za pred kratkim ustanovljeno investicijsko družbo oziroma družbo za
upravljanje oziroma za investicijsko družbo oziroma družbo za
upravljanje, ki še ne poslujeta dovolj dolgo, da bi bilo mogoče navesti
vse zahtevane informacije in podatke, se ustrezno prilagodijo vsebina in
podatki, navedeni v navodilih za sestavo prospekta.
  Družba za upravljanje mora v rokih, določenih z ZISDU-1 za
predložitev revidiranega letnega poročila oziroma polletnega poročila
investicijske družbe, dopolniti prospekt s podatki iz revidiranega
letnega oziroma polletnega poročila, ga poslati organizatorju trga
vrednostnih papirjev, na katerem se trguje z delnicami investicijske
družbe, in ga dati na razpolago morebitnim vlagateljem na svojem sedežu
in v poslovalnicah.


  PRILOGE K PROSPEKTU INVESTICIJSKE DRUŽBE

  IZKAZI POSLOVANJA

  I. IZKAZI POSLOVANJA INVESTICIJSKE DRUŽBE
  Prikaz revidiranega letnega poročila investicijske družbe za obdobje
zadnjih dveh koledarskih let, in sicer:
  – bilanca stanja,
  – izkaz poslovnega izida,
  – izkaz finančnega izida,
  – izkaz gibanja kapitala,
  – opis pravil za vrednotenje premoženja investicijske družbe,
  – struktura naložb,
  – posebno mnenje revizorja za potrebe obveščanja javnosti o
poslovanju investicijske družbe.
  (Če je preteklo več kot 8 mesecev od konca zadnjega koledarskega
leta, je treba prikazati tudi polletno bilanco stanja in izkaz poslovnega
izida investicijske družbe po postavkah z navedbo, ali sta bila
revidirana.)
  Navedba zneska čistega (bilančnega) dobička oziroma izgube na
delnico investicijske družbe za vsako izmed zadnjih dveh zaključenih
koledarskih let.

  II. IZKAZI POSLOVANJA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
  Prikaz revidiranega letnega poročila družbe za upravljanje za
obdobje zadnjih dveh koledarskih let, in sicer:
  – bilanca stanja,
  – izkaz poslovnega izida,
  – izkaz finančnega izida,
  – posebno mnenje revizorja za potrebe obveščanja javnosti o
poslovanju družbe za upravljanje.
  PRILOGA 2:
  NAVODILA ZA SESTAVO IZVLEČKA PROSPEKTA INVESTICIJSKE DRUŽBE

  Naslovna stran izvlečka prospekta, ki naj vsebuje:
  – navedbo, da gre za izvleček prospekta investicijske družbe;
  – skrajšano firmo družbe za upravljanje (logotip);
  – firmo investicijske družbe;
  – datum izdaje izvlečka prospekta;
  – navedbo, da izvleček prospekta vsebuje samo ključne informacije o
investicijski družbi in da so obsežnejše informacije, pravice in
dolžnosti vlagatelja oziroma delničarja investicijske družbe ter druga
pravna razmerja med vlagateljem in investicijsko družbo oziroma družbo za
upravljanje opredeljeni in objavljeni v prospektu oziroma statutu
investicijske družbe ter v zadnjih razpoložljivih revidiranih letnih
poročilih in polletnih poročilih investicijske družbe, ki so vlagatelju
brezplačno na razpolago na sedežu družbe za upravljanje in v njenih
poslovalnicah ter pri pooblaščenih udeležencih trga vrednostnih papirjev.

  Naslednje strani (praviloma 2 do 3 strani) izvlečka prospekta, ki
naj vsebujejo naslednje sklope informacij:
  1. kratko opredelitev naložbenega cilja investicijske družbe;
  2. kratko opredelitev naložbene politike z navedbo bistvenih
značilnosti glede na prevladujočo vrsto naložb investicijske družbe in
glede na uporabljene tehnike in orodja upravljanja z naložbami
investicijske družbe (vključno z njenim morebitnim zadolževanjem);
navedba valute, v kateri se obračunavata čista vrednost sredstev
investicijske družbe in knjigovodska vrednost njene delnice;
  3. kratko opredelitev tveganosti naložbe v delnice investicijske
družbe za vlagatelja: jasen opis bistvenih vrst tveganj, povezanih z
značilnostmi naložbene politike investicijske družbe, z morebitnimi
potrebnimi opozorili;
  4. predstavitev pretekle donosnosti naložbe v delnice investicijske
družbe, ki naj vsebuje enako besedilo in podatke kot 3. poglavje navodil
za sestavo prospekta investicijske družbe v prilogi 1 k temu sklepu;
  5. predstavitev profila tipičnega vlagatelja, ki naj vsebuje enako
besedilo in podatke kot 4. poglavje navodil za sestavo prospekta
investicijske družbe v prilogi 1 k temu sklepu;
  6. kratko pojasnilo o zadržanju oziroma razdelitvi čistega
(bilančnega) dobička investicijske družbe njenim delničarjem in v primeru
razdelitve dobička oziroma izplačila dividend navedbo, v kolikšni višini
in kdaj bodo izplačane;
  7. osnovne podatke o stroških investicijske družbe, ki se plačujejo
iz sredstev investicijske družbe:
  – provizijo za upravljanje, ki jo družba za upravljanje zaračunava
za upravljanje investicijske družbe, izraženo v odstotku od čiste
vrednosti sredstev investicijske družbe;
  – provizijo za skrbniške storitve, ki jo skrbnik zaračunava za
opravljanje skrbniških storitev za investicijsko družbo, izraženo v
odstotku od čiste vrednosti sredstev investicijske družbe;
  – vrste drugih stroškov, do povrnitve katerih je v breme premoženja
investicijske družbe upravičena družba za upravljanje;
  – vrste drugih stroškov, do povrnitve katerih je v breme premoženja
investicijske družbe upravičen skrbnik;
  – vrste drugih stroškov, ki neposredno bremenijo investicijsko
družbo;
  – pri investicijski družbi, ki ima z naložbeno politiko določeno, da
bo nalagala najmanj 10 odstotkov čiste vrednosti sredstev v enote oziroma
delnice ciljnih skladov, navedba najvišjega odstotka provizije za
upravljanje ciljnega sklada, v katerega bo investicijska družba nalagala
svoja sredstva;
  – navedba podatka o celotnih stroških poslovanja investicijske
družbe, v odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od povprečne čiste
vrednosti sredstev investicijske družbe (TER), skupaj z navedbo obdobja,
na katerega se navedeni podatek nanaša in pojasnilom, da TER vključuje
vse stroške poslovanja investicijske družbe v navedenem obdobju, razen
transakcijskih stroškov in tem stroškom primerljivih stroškov, pri čemer
so lahko stroški poslovanja investicijske družbe v bodoče, višji ali
nižji od prikazanih
  oziroma
  v primeru iz 9. člena v zvezi z 11. členom Sklepa o metodologiji za
izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih
stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka
o celotnih stroških poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata
naložb vzajemnega sklada navedba ocene TER investicijske družbe, skupaj z
navedbo obdobja na katerega se navedeni podatek nanaša in pojasnilom, da
zaradi neznanih podatkov o celotnih stroških poslovanja nekaterih ciljnih
skladov, dejanskega TER investicijske družbe ni bilo mogoče izračunati,
zato je navedeni podatek zgolj ocena TER investicijske družbe ter da
celotni stroški poslovanja investicijske družbe izraženi v obliki TER
vključujejo vse stroške poslovanja investicijske družbe v navedenem
obdobju, vključno s provizijo za upravljanje in provizijo za skrbniške
storitve ter stroške, ki bremenijo investicijsko družbo zaradi nalaganj v
ciljne sklade, razen transakcijskih stroškov in tem stroškom primerljivih
stroškov, pri čemer so lahko stroški poslovanja investicijske družbe v
bodoče višji ali nižji od prikazanih;
  – navedba mesta, kjer je dostopen kronološki pregled vseh doslej
izračunanih TER investicijske družbe;
  8. kratko in jasno pojasnilo o davkih, ki se plačujejo iz sredstev
investicijske družbe, in o davkih in dajatvah, za katerih plačilo je v
povezavi z naložbo v delnice investicijske družbe zavezan vlagatelj;
pojasnilo naj vsebuje tudi opozorilo, da za vsakega vlagatelja veljajo
davčne obveznosti glede na njegov osebni davčni status;
  9. natančno navedbo mesta in časa objave tržne cene in knjigovodske
vrednosti delnice investicijske družbe;
  10. kratko in jasno pojasnilo o trgu oziroma trgih vrednostnih
papirjev, na katerem oziroma katerih se trguje z delnicami investicijske
družbe z navedbo oznake delnice investicijske družbe in segmenta trga
oziroma trgov vrednostnih papirjev;
  11. druge pomembne informacije:
  – pravna oblika investicijskega sklada: investicijska družba,
  – družba za upravljanje: firma in sedež,
  – osebe, ki po pooblastilu družbe za upravljanje upravljajo
premoženje ali del premoženja investicijske družbe: firma in sedež ter v
primeru, kadar je oseba, na katero je bilo preneseno upravljanja
premoženja investicijske družbe z družbo za upravljanje povezana oseba,
navedba, da gre za z družbo za upravljanje povezano osebo,
  – nadzorni organ: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljana,
Poljanski nasip 6 (www.a-tvp.si),
  – skrbnik premoženja: firma in sedež,
  – pooblaščeni revizor: firma in sedež,
  – osebe, ki po pooblastilu družbe za upravljanje opravljajo druge
storitve upravljanja investicijske družbe razen upravljanja premoženja
investicijske družbe: skrajšana firma in sedež, navedba vrste storitve
upravljanja investicijske družbe, ki jo oseba opravlja ter v primeru,
kadar je oseba, na katero je bila posamezna storitev prenesena z družbo
za upravljanje povezana oseba, navedba, da gre za z družbo za upravljanje
povezano osebo,
  – datum ustanovitve investicijske družbe,
  – čista vrednost sredstev investicijske družbe na dan......: (v
milijonih SIT ali v drugi valuti po stanju na zadnji dan preteklega
meseca pred predložitvijo podatka Agenciji),
  – razsodišče za izvensodno reševanje sporov med vlagatelji v delnice
investicijske družbe in družbo za upravljanje: naziv in naslov;
  12. mesto, na katerem je mogoče dobiti dodatne informacije:
  – firma in sedež oziroma ime in priimek ter naslov kontaktnih oseb,
  – telefonska številka,
  – naslov elektronske pošte,
  – naslov spletne strani.

  DODATEK K IZVLEČKU PROSPEKTA INVESTICIJSKE DRUŽBE
  K vsakemu izvlečku prospekta morajo biti priložene na­slednje
informacije oziroma podatki v obliki dodatka k izvlečku prospekta
investicijske družbe:
  – podatki o pravnih in fizičnih osebah (firma in sedež pravne osebe
oziroma ime, priimek in prebivališče fizične osebe), ki so povezane z
družbo za upravljanje in podatke o vrednostnem obsegu naložb sredstev
investicijske družbe v posamezne pravne osebe, ki so povezane osebe z
družbo za upravljanje in razloge za takšne naložbe.  Opomba:
  Za pred kratkim ustanovljeno investicijsko družbo oziroma družbo za
upravljanje oziroma za investicijsko družbo oziroma družbo za
upravljanje, ki še ne poslujeta dovolj dolgo, da bi bilo mogoče navesti
vse zahtevane informacije in podatke, se ustrezno prilagodijo vsebina in
podatki, navedeni v navodilih za sestavo izvlečka prospekta.
  Družba za upravljanje mora v rokih, določenih z ZISDU-1 za
predložitev revidiranega letnega poročila oziroma polletnega poročila
investicijske družbe, dopolniti izvleček prospekta s podatki iz letnega
oziroma polletnega poročila, ga poslati organizatorju trga vrednostnih
papirjev, na katerem se trguje z delnicami investicijske družbe, in ga
dati na razpolago morebitnim vlagateljem na svojem sedežu in v
poslovalnicah.

AAA Zlata odličnost