Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5300. Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega sklada, stran 15187.

Na podlagi drugega, četrtega in sedmega odstavka 125. člena ter drugega in četrtega odstavka 179. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o metodologiji za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega sklada
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa metodologijo za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe, način in roke objave podatka o celotnih stroških poslovanja ter metodologijo za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega sklada.
II. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN CELOTNIH STROŠKOV POSLOVANJA VZAJEMNEGA SKLADA
2. člen
(1) Med stroške poslovanja vzajemnega sklada spadajo naslednji stroški, v kolikor se izplačujejo iz sredstev vzajemnega sklada:
– stroški za upravljavsko provizijo družbi za upravljanje,
– stroški za storitve Klirinško depotne družbe iz prvega odstavka 61. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04; v nadaljevanju ZISDU-1), razen stroškov povezanih z vnosom in izvršitvijo naloga (transakcijskih stroškov),
– stroški plačilnega prometa,
– stroški revidiranja letnega poročila vzajemnega sklada,
– stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1,
– stroški v zvezi s sodnimi postopki družbe za upravljanje iz tretjega odstavka 57. člena in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1,
– stroški provizije za opravljanje skrbniških storitev,
– stroški hrambe in/ali vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov posameznega investicijskega sklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61.a člena ZISDU-1, razen stroškov povezanih z vnosom in izvršitvijo naloga (transakcijskih stroškov),
– stroški v zvezi s sodnimi postopki skrbnika iz drugega odstavka 58. člena, četrtega odstavka 138. člena in četrtega odstavka 182. člena ZISDU-1.
(2) Stroški vzajemnega sklada iz prvega odstavka tega člena se pri izračunu celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada v skladu s tem sklepom, upoštevajo v bruto zneskih.
3. člen
(1) Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada vključujejo vse stroške poslovanja vzajemnega sklada iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa.
(2) Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada v obdobju preteklih 12 mesecev, izraženi v odstotku od povprečne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada v obdobju preteklih 12 mesecev (total expense ratio; v nadaljevanju: TER vzajemnega sklada), se izračunajo po naslednjem postopku:
4. člen
(1) Ne glede na določbe 3. člena tega sklepa se v primeru vzajemnega sklada, ki nalaga svoja sredstva v enote oziroma delnice ciljnih skladov, TER vzajemnega sklada izračuna po postopku navedenem v tem členu.
(2) Za vzajemni sklad, ki nalaga svoja sredstva v enote oziroma delnice ciljnih skladov se šteje vzajemni sklad, ki je imel v obdobju preteklih 12 mesecev vsaj 6 mesecev najmanj 10 odstotkov svoje čiste vrednosti sredstev naložene v enote oziroma delnice ciljnih skladov.
(3) Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada, ki nalaga svoja sredstva v enote oziroma delnice ciljnih skladov, poleg celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa, vključujejo tudi stroške, ki so bremenili vzajemni sklad zaradi nalaganja sredstev v ciljne sklade, pri čemer se pri vsakem posameznem ciljnem skladu upošteva:
– vstopne in izstopne stroške, ki so bremenili vzajemni sklad iz naslova nakupov in prodaj enot oziroma delnic posameznega ciljnega sklada,
– delež celotnih stroškov iz poslovanja posameznega ciljnega sklada v višini, ki je odvisna od obdobja imetništva enot premoženja oziroma delnic posameznega ciljnega sklada in višine sorazmernega deleža premoženja, ki ga je imel vzajemni sklad v ciljnem skladu.
(4) TER vzajemnega sklada, ki nalaga svoja sredstva v enote premoženja oziroma delnice ciljnih skladov, se izračuna po naslednjem postopku:
5. člen
(1) V primeru, da podatek o celotnih stroških poslovanja posameznega ciljnega sklada v obdobju preteklih 12 mesecev (v nadaljevanju: TERis(x)), ki je potreben za izračun TER vzajemnega sklada, ki nalaga svoja sredstva v enote premoženja oziroma delnice ciljnih skladov ni znan, družba za upravljanje znesek TERis(x) takšnega ciljnega sklada oceni.
(2) Družba za upravljanje pri oceni TERis(x) iz prejšnjega odstavka upošteva najvišjo upravljavsko provizijo, ki jo za upravljanje takšnega ciljnega sklada lahko zaračunava družba, ki ciljni sklad upravlja in zadnjo razpoložljivo provizijo, vezano na uspešnost ciljnega sklada (performance fee).
III. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN CELOTNIH STROŠKOV POSLOVANJA INVESTICIJSKE DRUŽBE
6. člen
Za izračun celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe se smiselno uporabljajo določbe II. Poglavja tega sklepa.
IV. NAČIN IN ROKI OBJAVE PODATKA O CELOTNIH STROŠKIH POSLOVANJA VZAJEMNEGA SKLADA
7. člen
Družba za upravljanje izračuna TER vzajemnega sklada dvakrat letno, in sicer za obdobje preteklega koledarskega leta in za obdobje od 1. 7. preteklega koledarskega leta do vključno 30. 6. tekočega koledarskega leta.
8. člen
Družba za upravljanje zadnji izračunan TER vzajemnega sklada objavi v prospektu in izvlečku prospekta vzajemnega sklada, pri čemer navedeni podatek vključi v prospekt in izvleček prospekta ob rednih dopolnitvah prospekta in izvlečka prospekta s podatki iz letnega in polletnega poročila vzajemnega sklada.
9. člen
(1) V primeru iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, družba za upravljanje v prospektu in izvlečku prospekta vzajemnega sklada objavi oceno TER vzajemnega sklada.
(2) Družba za upravljanje v primeru iz prejšnjega odstavka v prospektu in izvlečku prospekta vzajemnega sklada izrecno navede, da zaradi nerazpoložljivih podatkov o celotnih stroških poslovanja nekaterih ciljnih skladov, dejanskega TER vzajemnega sklada ni bilo mogoče izračunati, zato je navedeni podatek zgolj ocena TER vzajemnega sklada.
10. člen
(1) Družba za upravljanje vodi arhiv podatkov o vseh doslej izračunanih in objavljenih TER vzajemnega sklada.
(2) Podatki iz arhiva morajo biti vedno na razpolago zainteresirani javnosti.
(3) Šteje se, da so podatki iz arhiva na razpolago zainteresirani javnosti, če so na razpolago na vseh vpisnih mestih, kjer so možna vplačila v vzajemni sklad, ali pa so objavljeni na spletni strani družbe za upravljanje.
V. NAČIN IN ROKI OBJAVE PODATKA O CELOTNIH STROŠKIH POSLOVANJA INVESTICIJSKE DRUŽBE
11. člen
Glede načina in rokov objave podatka o TER investicijske družbe in načina vodenja arhiva podatkov o vseh doslej izračunanih in objavljenih TER investicijske družbe se smiselno uporabljajo določbe IV. Poglavja tega sklepa.
VI. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN STOPNJE OBRATA NALOŽB VZAJEMNEGA SKLADA
12. člen
(1) Stopnja obrata naložb vzajemnega sklada (portfolio turnover rate – PTR) se izračuna po naslednjem postopku:
(2) Finančni instrumenti po tem členu so vrednostni papirji, instrumenti denarnega trga, enote premoženja oziroma delnice investicijskih skladov in izvedeni finančni instrumenti iz 7. točke prvega odstavka 64. člena ZISDU-1.
VII. NAČIN IN ROKI OBJAVE PODATKA O STOPNJI OBRATA NALOŽB VZAJEMNEGA SKLADA
13. člen
Družba za upravljanje izračuna stopnjo obrata naložb vzajemnega sklada dvakrat letno in sicer za obdobje preteklega koledarskega leta in za obdobje od 1. 7. preteklega koledarskega leta do vključno 30. 6. tekočega koledarskega leta.
14. člen
Družba za upravljanje zadnji izračunan podatek o stopnji obrata naložb vzajemnega sklada objavi v prospektu in izvlečku prospekta vzajemnega sklada, pri čemer navedeni podatek vključi v prospekt in izvleček prospekta ob rednih dopolnitvah prospekta in izvlečka prospekta s podatki iz letnega in polletnega poročila investicijskega sklada.
15. člen
(1) Družba za upravljanje vodi arhiv podatkov o vseh doslej izračunanih in objavljenih stopnjah obrata naložb vzajemnega sklada.
(2) Podatki iz arhiva morajo biti vedno na razpolago zainteresirani javnosti.
(3) Šteje se, da so podatki iz arhiva na razpolago zainteresirani javnosti, če so na razpolago na vseh vpisnih mestih, kjer so možna vplačila v vzajemni sklad, ali pa so objavljeni na spletni strani družbe za upravljanje.
VIII. PREHODNA DOLOČBA
16. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov vzajemnega sklada, celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada in celotnih stroškov investicijske družbe (Uradni list RS, št. 80/03).
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena se Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov vzajemnega sklada, celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada in celotnih stroškov investicijske družbe (Uradni list RS, št. 80/03) še naprej uporablja za izračun navedenih stroškov pri tistih investicijskih skladih, pri katerih pravila upravljanja in prospekt ter izvleček prospekta še niso usklajeni s tem sklepom.
(3) Družbe za upravljanje: ki upravljajo investicijske sklade, katerih poslovanje je usklajeno z določbami ZISDU-1, so dolžne uskladiti določbe pravil upravljanja in prospekta ter izvlečka prospekta investicijskega sklada z določbami tega sklepa najkasneje do 1. 1. 2006.
IX. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 191-2/12-14/2004
Ljubljana, dne 8. novembra 2004.
EVA 2004-1611-0205
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost