Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5293. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja, stran 15176.

Na podlagi 5. in 8. točke 105. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja
1. člen
(1) V 2. členu Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Uradni list RS, št. 80/03; v nadaljevanju: Sklep) se črta četrti odstavek, obstoječi peti odstavek pa postane četrti odstavek.
(2) V dosedanjem petem odstavku 2. člena Sklepa se besedilo »uporabljata določbi tretjega in četrtega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »uporabljajo določbe tretjega odstavka tega člena in določbe 5. člena tega sklepa«.
2. člen
V 3. členu Sklepa se črta četrta alinea.
3. člen
V 4. členu Sklepa se črtata 1. točka in 3. točka, obstoječi 2. točka in 4. točka pa postaneta 1. točka in 2. točka.
4. člen
Za 4. členom Sklepa se doda nov 5. člen, ki se glasi:
»(1) V zvezi z objavo obvestil o dogodkih iz tretjega odstavka 2. člena se smiselno uporabljajo določbe 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – ZP-L, 52/02 – ZJA in 86/04; v nadaljevanju: ZTVP-1) kolikor ni v tem sklepu drugače določeno.
(2) Med dogodke iz tretjega odstavka 2. člena šteje tudi sklenitev oziroma prenehanje pogodbe o opravljanju skrbniških storitev (navedba datuma prenehanja oziroma sklenitve pogodbe o upravljanju skrbniških storitev, imena investicijske družbe ter firme in sedeža skrbnika premoženja investicijske družbe).«,
dosedanji 5. člen, 6. člen, 7. člen in 8. člen Sklepa pa postanejo 6. člen, 7. člen, 8. člen in 9. člen Sklepa.
5. člen
V dosedanjem 5. členu Sklepa se v 4. točki črta besedilo: »oziroma 209. člena«.
6. člen
V dosedanjem 6. členu Sklepa, se dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Družba za upravljanje mora voditi arhiv vseh obvestil o pomembnih pravnih oziroma poslovnih dogodkih iz 2. člena tega sklepa, pri čemer ob vsakem obvestilu navede tudi datum javne objave ter dnevnik, kjer je bilo obvestilo objavljeno.
(3) Arhiv iz prejšnjega odstavka mora biti na razpolago zainteresirani javnosti.
(4) Šteje se, da je arhiv iz drugega odstavka tega člena na razpolago zainteresirani javnosti, če je dostopen na spletni strani družbe za upravljanje ali na vseh vpisnih mestih.«.
7. člen
Dosedanji 9. člen Sklepa se črta.
8. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 184-2/4-6/2004
Ljubljana, dne 27. oktobra 2004.
EVA 2004-1611-0191
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.