Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5287. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 15133.

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C) in na podlagi petega odstavka 11. člena in drugega odstavka 89. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava
1. člen
V Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03 in 134/03) se v 2. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Enotni kontni načrt je kontni načrt, ki je predpisan s pravilnikom, ki ureja enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (v nadaljevanju: pravilnik o EKN).«
V četrtem odstavku se v drugem stavku besedi »z odredbo« nadomestita z besedama »s pravilnikom«.
V petem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Drugi uporabniki EKN so našteti v drugem odstavku 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 in 34/04; v nadaljevanju: pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov)«.
V petem odstavku se v tretjem stavku besedi »z odredbo« nadomestita z besedama »s pravilnikom«.
V šestem odstavku se besedilo »v skladu z drugim odstavkom odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov« nadomesti z besedilom »v skladu z 2. in 3. členom Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03)«.
2. člen
V 21. členu se v drugem odstavku besedilo »po določbi osmega odstavka 16. člena odredbe o razčlenjevanju in merjenju« nadomesti z besedilom »po določbi desetega odstavka 16. člena pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov«.
3. člen
V 24. členu se v drugem odstavku besedilo »po določbi osmega odstavka 16. člena odredbe o razčlenjevanju in merjenju« nadomesti z besedilom »po določbi desetega odstavka 16. člena pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov«.
4. člen
V 25. členu se v drugem odstavku besedilo »po določbi osmega odstavka 16. člena odredbe o razčlenjevanju in merjenju« nadomesti z besedilom »po določbi desetega odstavka 16. člena pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov«.
5. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe tretjega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 22. člena ter petega odstavka 24. člena tega pravilnika, se v stolpec 5 obrazcev za leto 2004, ki jih navedeni členi obravnavajo, vpišejo podatki iz obrazcev za leto 2003, vsebinsko prilagojeni podatkom, ki se izkazujejo v stolpcu 4.«
6. člen
V Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03 in 134/03) se obrazec BILANCA STANJA, ki je njegov sestavni del (Priloga 1), obrazec STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, ki je njegov sestavni del (Priloga 1/A), obrazec STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL, ki je njegov sestavni del (Priloga 1/B), obrazec IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV, ki je njegov sestavni del (Priloga 2), obrazec IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB, ki je njegov sestavni del (Priloga 2/A), obrazec IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA, ki je njegov sestavni del (Priloga 2/B), obrazec IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV, ki je njegov sestavni del (Priloga 2/C), obrazec IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV, ki je njegov sestavni del (Priloga 3), obrazec IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA, ki je njegov sestavni del (Priloga 3/A), obrazec IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV, ki je njegov sestavni del (Priloga 3/A-1), obrazec IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV, ki je njegov sestavni del (Priloga 3/A-2) in obrazec IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI, ki je njegov sestavni del (Priloga 3/B) nadomestijo z novimi obrazci, ki so Priloga 1, Priloga 1/A, Priloga 1/B, Priloga 2, Priloga 2/A, Priloga 2/B, Priloga 2/C, Priloga 3, Priloga 3/A, Priloga 3/A-1, Priloga 3/A-2 in Priloga 3/B tega pravilnika in so njegov sestavni del.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-77/2004/1
Ljubljana, dne 3. novembra 2004.
EVA 2004-1611-0188
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti