Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5057. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2004, stran 14687.

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, odločbe št. US 45/97 in 56/98) in Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 11/04 in 72/04) se spremeni 2. člen, ki se pravilno glasi:
------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov:
------------------------------------------------------------------------
I.  Prihodki                       6.851,707.264
70  Davčni prihodki                    4.585,000.000
71  Nedavčni prihodki                   1.940,800.000
72  Kapitalski prihodki                   288,459.000
73  Prejete donacije                     1,101.000
74  Transferni prihodki                   36,347.264
II. Odhodki                        6.906,096.275
40  Tekoči odhodki                    1.782,849.448
41  Tekoči transferi                   2.351,928.434
42  Investicijski odhodki                 1.670,280.000
43  Investicijski transferi                1.101,038.393
III. Razlika med prihodki in odhodki            - 54,389.011
------------------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb:
------------------------------------------------------------------------
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
   deležev
75. Prejeta vračila danih posojil              15,600.000
   Kupnine iz naslova privatizacije             22,800.000
   Sred. pridobljena s prodajo drugih kapitalskih
   deležev                         38,741.904
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   Povečanje namenskega premoženja v javnih
   skladih                         120,000.000
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev                  - 42,858.096
------------------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja:
------------------------------------------------------------------------
   Zadolževanje                           –
   Stanje sredstev na računih iz preteklega leta      97,247.107
------------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
2. člen
Ta sprememba odloka se objavi v uradnih objavah – Uradni list RS, in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 403-02-3/2003
Nova Gorica, dne 21. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti