Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5056. Program priprave spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever (cestno podjetje in OMV), stran 14685.

Na podlagi 12., 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02; 8/03; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Ur. list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (cestno podjetje in OMV)
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo spremembe zazidalnega načrta
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg spremembe dela zazidalnega načrta, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000 dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86, 10/90 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02) ter družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86 in 7/87 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00, 14/02, 73/04, 79/04 in 89/04) je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo. Območje obdelave je pozidano.
Obravnavano območje se ureja z veljavnim Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 39/97) ter z Odlokom o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 41/04 in 62/04 – popravek).
Veljavni prostorski dokument za zemljišča na obravnavanem območju ne dopušča v severnem delu sprememb vsebine in rušitve obstoječih objektov, v južnem delu pa zaradi kompleksnejšega prometnega problema predpisane določbe prometne ureditve več niso ustrezne lastniku in investitorju. Zaradi tega, ker dovoljeni gradbeni posegi niso v skladu z razvojnimi načrti investitorjev, je potrebno izdelati nov prostorsko izvedbeni akt, ki bo omogočil nove vsebine v severnem delu obravnavanega območja in boljšo prometno ureditev v južnem delu.
Kot podlaga in osnovno izhodišče za izdelavo spremembe dela zazidalnega načrta je izdelan idejni osnutek za predvidene ureditve na tem območju, katerega sta s pobudo predložila investitorja.
2. člen
Predmet in programska izhodišča spremembe zazidalnega načrta
Predmet izdelave spremembe veljavnega zazidalnega načrta je izdelati nov izvedbeni akt, za del območja, ki je že pozidan in, ki bo prostorsko urejal območje na katerem je predvidena rušitev obstoječih objektov ter izgradnja novih objektov trgovske vsebine s pripadajočim parkiriščem in prometna preureditev obstoječe bencinske črpalke. Smernice za urbanistično oblikovanje mikrolokacije območja so podane in zastavljene v idejni rešitvi, katera je bila izdelana po naročilu investitorjev.
V severnem delu območja obdelave stojijo objekti za potrebe Cestnega podjetja. Investitor želi obstoječe objekte porušiti in na tem mestu postaviti dva trgovska objekta s pripadajočim parkiriščem. V južnem delu območja je bencinski servis, katerega lastnik želi na novo urediti promet znotraj servisa, in sicer tako, da v celoti poruši obstoječ trgovsko servisni objekt in z isto vsebino in drugačno postavitvijo zgradi nove objekte (obstoječi podzemni rezervoarji se ne spreminjajo).
Spremembe veljavnega zazidalnega načrta se nanašajo na spremembo podrobnejše namenske rabe na posameznih lokacijah in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe določene v veljavnem izvedbenem aktu. Nove ureditve ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine. Gre za prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in ni predvidenih bistvenih vplivov na rabo sosednjih zemljišč ali objektov. S to utemeljitvijo bo priprava in sprejem spremembe izvedbenega akta potekal po skrajšanem postopku.
Sprememba zazidalnega načrta mora zajemati vse sestavine in priloge, ki so navedene v določilih 73. člena ZUreP‑1. ter v novem Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Obenem je obvezna priloga tudi program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo s tem, da se le-ta izdela na podlagi predmetne spremembe ZN.
Načrtovalec predmetne spremembe ZN bo moral predati pripravljavcu, to je Mestni občini Murska Sobota najmanj štiri izvode kompletnega akta. Izvodi sprejete spremembe ZN za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever bodo predani krajevno pristojni upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam. En izvod pa bo shranjen na Oddelku za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne občine Murska Sobota, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti.
Obenem je potrebno celoten ZN s prilogami predati v digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del. Grafični del v programu AutoCAD(dwg) v verziji, ki jo lahko uporablja pripravljavec.
3. člen
Okvirno ureditveno območje
Območje spremembe zazidalnega načrta se deli na severni del obdelave, to je parcela št. 3540 k.o. Murska Sobota, ki je v lasti Cestnega podjetja in zavzema območje vzhodno od Lendavske ulice v Murski Soboti. V južnem delu obdelave je območje omejeno na parcelne številke 3809/2, 3809/3, 3809/5, 3811/1 in 5351/2 ter 5352/3 vse k.o. Murska Sobota, kjer stoji bencinski servis OMV.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi spremembe zazidalnega načrta
Pripravljavec spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever je Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, po sprejemu programa priprave izdelovalec pozove pristojne nosilce urejanja prostora da podajo v roku 15 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Nosilci urejanja prostora dobijo ob pozivu tudi sprejeti program priprave.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec ZN, kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever, so:
Elektro Maribor, PE Murska Sobota, Lendavska 31/A, 9000 Murska Sobota
Telekom Slovenije, PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota
Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Murska Sobota, 9000 Murska Sobota
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Mestni plinovodi, d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota, Grajska ul. 1/c, 9000 Murska Sobota
Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
Direkcija RS za ceste, izpostava Murska Sobota, Lendavska 64, 9000 Murska Sobota
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Pripravljavec spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (cestno podjetje in OMV), je Mestna občina Murska Sobota in sicer Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Murska Sobota, Kardoševa 2.
Pobudnika in investitorja predvidenih posegov v prostor sta: Cestno podjetje Murska Sobota, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, Lipovci 256 b, 9231 Beltinci ter OMV ISTRABENZ d.o.o., Trgovina z nafto in naftnimi derivati, Ferrarska 7, 6000 Koper.
5. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga in osnovno izhodišče za izdelavo spremembe zazidalnega načrta je idejna rešitev za izgradnjo dela območja obrtne cone Murska Sobota – sever za območje Cestno podjetje in bencinska črpalka OMV.
Pri izdelavi spremembe zazidalnega načrta je potrebno upoštevati prostorske rešitve določene v obstoječem veljavnem Odloku o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 39/97) ter Odloku o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 41/04 in 62/04 – popravek) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03) ter Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04). Za severno obrtno industrijsko cono je izdelan tudi PGD projekt za izvedbo komunalne infrastrukture. Upoštevati je potrebno izsledke iz že izdelane strokovne podlage – študije Ureditev odvodnje meteornih voda z območja severne obrtne industrijske cone mesta Murska Sobota, št. projekta 448-X/03, oktober 2003, HIGRA d.o.o., Pod Pohorjem 37, 2000 Maribor. Zaradi kompleksnejših prometnih ureditev je potrebno upoštevati Prometno študijo mesta Murska Sobota št. 001/96-S, junij 1997, ter rešitve v Lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje ceste R2-441, št. proj.11/01-LN/MS, maj 2002.
Upoštevati je potrebno vso dokumentacijo in dejansko stanje infrastrukturnih vodov na tem območju.
Potrebno je izdelati vse strokovne podlage, ki jih bodo zahtevali v svojih smernicah nosilci urejanja prostora.
Pri izdelavi spremembe zazidalnega načrta je potrebno v celoti upoštevati nov Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
6. člen
Pridobitev geodetskih podlag
Geodetske podlage za izdelavo spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (cestno podjetje in OMV), si je izdelovalec dolžan pridobiti na Geodetski upravi RS, Območna geodetska uprava in izpostava, Murska Sobota, Slomškova ulica 19, 9000 Murska Sobota. Geodetsko-katastrski načrt mora biti uradno potrjen.
7. člen
Roki za pripravo spremembe zazidalnega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
Po 34. členu ZUreP-1, se v primeru sprejemanja občinskega prostorskega akta po skrajšanem postopku ne uporabljajo določbe 28. člena ZureP-1, kar pomeni, da prostorske konference niso potrebne.
Pripravljavec spremembe ZN takoj po sprejetju programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, kot so navedeni v 4. členu tega programa, da v roku 15 dni (zaradi skrajšanega postopka) podajo svoje smernice za načrtovanje predvidene strokovne rešitve. K pozivu se priloži ta program priprave in osnutki sprememb (november 2004).
Izdelovalec spremembe ZN mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo.
Izdelovalec bo izdelal osnutek spremembe ZN in ga dostavil Mestni občini Murska Sobota.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi, ki ga sprejme župan Mestne občine Murska Sobota, se osnutek spremembe ZN javno razgrne za obdobje 15 dni (december 2004).
V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava osnutka spremembe ZN. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve. Stališča in odgovori na pripombe se pripravijo do prve obravnave na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota. Predlog stališč in odgovorov na pripombe pripravi izdelovalec v sodelovanju s strokovnimi službami Mestne občine Murska Sobota in pristojnimi institucijami. Predlog stališč in odgovorov obravnava pristojni odbor za urbanizem, ki deluje v sklopu Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota.
Sprejem predloga spremembe zazidalnega načrta in stališč do podanih pripomb – 1. obravnava
Sprejem predloga spremembe ZN na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota – 1. obravnava. Hkrati se sprejmejo stališča in odgovori na pripombe in pobude iz javne razgrnitve in javne obravnave. V primeru ponovnih predlogov korekcij osnutka ZN na mestnem svetu, izdelovalec dopolni predlog tako, da upošteva potrjene pripombe (januar 2005).
Izdelava dopolnjenega predloga spremembe zazidalnega načrta in pridobitev mnenj
Izdelovalec izdela po potrebi dopolnjen predlog spremembe zazidalnega načrta. Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. členu tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu, mnenja se morajo podati najkasneje 15 dni od dneva poziva (januar 2005).
Kot priloga k spremembi ZN je tudi Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, katerega se predloži h gradivu za 2. obravnavo oziroma končni sprejem.
Sprejetje odloka o spremembi zazidalnega načrta – 2. obravnava
Na predlog župana Mestni svet mestne občine Murska Sobota sprejme v 2. obravnavi usklajen dopolnjen predlog spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (cestno podjetje in OMV) z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu RS (januar, februar 2005).
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem spremembe zazidalnega načrta
Finančna sredstva za izdelavo spremembe dela zazidalnega načrta zagotovijo investitorji ter pobudniki: Cestno podjetje Murska Sobota, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, Lipovci 256b, 9231 Beltinci ter OMV ISTRABENZ d.o.o., Trgovina z nafto in naftnimi derivati, Ferrarska 7, 6000 Koper.
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-0007/2004/182
Murska Sobota, dne 26. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti