Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5050. Odlok o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje službe pomoči na domu, stran 14680.

Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04), 2. člena Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev (Uradni list RS, št. 16/04) in 16. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 18. seji dne 27. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o pogojih in postopkih za podeljevanje
in prenehanje koncesije za opravljanje službe pomoči na domu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopke podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje ter prenehanje koncesije na področju javne službe pomoči na domu.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom in zakonom je Občina Kamnik, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe pomoči na domu.
Koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu in tem odloku in je na podlagi javnega razpisa izbrana za opravljanje javne službe.
Uporabniki so upravičenci do socialne oskrbe na domu, opredeljeni v Odloku o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je:
– gospodinjska pomoč, kamor sodi: nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodi: pomoč pri oblačenju, pomoč pri hranjenju, pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, kopanje in umivanje;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodi: družabništvo, pomoč za samopomoč, vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov, priprava upravičenca ter njegove družine na institucionalno varstvo;
– prinašanje pripravljene hrane.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo pomoči na domu na območju Občine Kamnik lahko pod enakimi pogoji izvaja eden ali več koncesionarjev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti s področja razpisane koncesije v Republiki Sloveniji,
– da izpolnjuje pogoje po zakonu in odloku, ki urejata pomoč na domu,
– da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja koncesionarne dejavnosti,
– da prevzame strokovne sodelavce, ki že opravljajo storitve pomoči na domu na območju Občine Kamnik v številu, ki zagotavlja normalno delovanje in optimalno oskrbo,
– da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, ki je predmet koncesije,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– da opravlja storitev za ceno, ki jo v skladu z Odlokom o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev sprejme Občinski svet občine Kamnik.
5. člen
Ponudnik mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena, in sicer:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji, oziroma dokazilo o vpisu v register zasebnikov,
– priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke,
– organizacijsko shemo s prikazanimi kadri in dokazili o njihovi izobrazbi,
– projekcijo finančnega poslovanja za obdobje, za katero je razpisana koncesija,
– kalkulacijo cene,
– dokazila o zagotovljeni opremi za izvajanje dejavnosti, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev.
IV. MERILA ZA IZBOR
6. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– orientacijska cena – urna postavka (efektivna ura),
– organizacija izvajanja javne službe,
– program dela za 5 let,
– izobrazbena struktura delavcev,
– reference,
– ocena tehničnih sredstev in opreme,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja, za katero bo podeljena koncesija.
Orientacijska cena mora vsebovati naslednje kalkulativne elemente: stroške dela in stroške blaga in storitev ločeno.
V. POSTOPEK ZA PODELITEV
7. člen
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis vsebuje naslednje sestavine:
– vrsto in opis storitve,
– čas opravljanja koncesije,
– pogoje, ki jih mora ponudnik izpolnjevati,
– krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija,
– število uporabnikov storitev,
– uporabnike storitev za katere se razpisuje koncesija,
– navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva,
– način financiranja storitev, ki je predmet koncesije,
– merila za izbiro ponudnika,
– čas odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
– navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja,
– navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
8. člen
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne sme biti krajši od predpisanega z zakonom.
9. člen
Koncedent mora v času objave razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
10. člen
Koncedent za ocenjevanje ponudb imenuje tričlansko strokovno komisijo, ki jo sestavljajo:
– predstavnik Odbora za družbene dejavnosti,
– strokovni delavec občinske uprave,
– pravnik.
11. člen
Pristojni oddelek občinske uprave (v nadaljevanju: oddelek) vodi javno odpiranje ponudb in pregleda prispele ponudbe v roku 15 dni po odpiranju.
Če oddelek ugotovi, da dokumentacija ponudnika ni popolna, nemudoma pozove ponudnika, da v roku, ki ni daljši od 15 dni, dopolni dokumentacijo.
Če ponudnik v določenem roku odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da je ponudba popolna, sicer jo oddelek s sklepom zavrže.
Za popolne ponudbe oddelek v skladu z veljavno zakonodajo, pridobi mnenja in soglasja drugih organov.
12. člen
Komisija, določena v 10. členu tega odloka, v roku 10 dni po prejemu predpisanih mnenj in soglasij pregleda in oceni ponudbe, ter predlaga koncedentu ponudnika, za katerega meni, da je najprimernejši.
Po končanem postopku, ki ga določajo predpisi o oddaji koncesij, na predlog komisije občinska uprava izda odločbo o izbiri koncesionarja.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni od prejema dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
13. člen
Če se na razpis ne javi noben ponudnik ali če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
IN NJENO IZVAJANJE
14. člen
Najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo.
Pogodbo v imenu koncedenta podpiše župan.
Koncesionar začne z izvajanjem javne službe najkasneje v roku šestih mesecev po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja.
15. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo 5 let.
S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe, zlasti pa:
– vrsto, obseg in ceno storitve, ki je predmet koncesije,
– pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno službo,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba,
– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, ki so predmet koncesije, zagotavlja koncedent, in način financiranja,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na opravljanje storitev, ki so predmet koncesije,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega razmerja,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje,
– rok za odpoved koncesije,
– pogoje in način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe,
– druge določbe, pomembne za določitev in izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.
16. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo,
– na podlagi odpovedi s šestmesečnim odpovednim rokom,
– z odvzemom koncesije, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji ter pogodbo o koncesiji.
17. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo, razen s soglasjem koncedenta.
18. člen
Izvajanja koncesijske pogodbe spremlja občinska uprava.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Orientacijska cena izbranega koncesionarja predstavlja predlog za obravnavo spremembe trenutno veljavne cene – urne postavke na Občinskem svetu občine Kamnik.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-27/2004
Kamnik, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti